ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΙΟΠΤΡΕΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗManufacturerModelReview Date
Bausch & Lomb 10x Tactical 10x40mm 04/11/2006
Burris Fullfield II 3-9x40mm Ballistic Plex 06/16/2004

6.5-20x50mm Fullfield II Tactical 12/14/2006
Bushnell Elite 3200 Tactical 10x 10/01/2003

Elite 4200 Tactical 6-24x 09/09/2008
Falcon Merlin 10x42T 02/07/2007

Menace 10x42 06/11/2007

Menace 4.5-18x56mm 11/06/07

Menace 4-14x44mm FFP 11/26/07
Hawke Optics Frontier SF 6-24x50mm 02/14/2008

Frontier SF 4-16x42mm 05/09/2008
Hensoldt ZF 4-16x56 FF 11/25/2008
Holland Tactical Hunter 2.5-10x42mm 04/07/2005
Leupold 3.5-10x40mm LR/T M2 Illum TMR Brown 10/02/2006
Millett 4-16x50mm TRS-1 01/10/2007
Mueller Tactical 4-16x50mm 02/02/2005

Tactical 2 3-10x44mm 12/15/2005
Nightforce NXS 5.5-22x56mm New!! 01/14/2010
Premier Reticle Heritage 5-25x56mm 11/05/2009
Schmidt & Bender PMII 4-16x50mm 03/23/2007

PMII 4-16x42mm Illum Gen. 2 mildot 09/24/2009
Sightron SII SS 4.5-15x44mm Mil-dot 02/26/2007

SIII 6-24x50mm SF mildot 06/20/2007
SWFA SS 10x42 04/23/2009
US Optics SN3 3.2-17x T-Pal 09/21/2007
Valdada IOR 2.5-10x42mm Tactical 07/21/2006

10x56mm Illuminated Tactical 06/17/2008

4-14x50mm Tactical 01/15/2009
Zeiss Diavari V 6-24x56mm T 01/11/2008

1 σχόλιο:

Προσοχή η ευθύνη των σχολίων βαρύνει το σχολιαστή!

ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


Δελφικά Παραγγέλματα

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό)

Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο)

Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)

Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Ηττώ υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσαι για το δίκαιο)

Γνώθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)

Ακούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)

Σαυτόν ίσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)

Εστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)

Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)

Φίλους βοήθε (Να βοηθάς τους φίλους)

Θυμού κράτε (Να συγκρατείς το θυμό σου)

Όρκω μη χρω (Να μην ορκίζεσαι)

Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)

Παιδείας αντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)

Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)

Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)

Επαίνει αρετήν (Να επαινείς την αρετή)

Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)

Φίλοις ευνόει (Να ευνοείς τους φίλους)

Εχθρούς αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)

Ευγένειαν άσκει (Να είσαι ευγενής)

Κακίας απέχου (Να απέχεις από την κακία)

Εύφημος ίσθι (Να έχεις καλή φήμη)

Άκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)

Μηδέν άγαν (Να μην υπερβάλλεις)

Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)

Ύβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)

Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)

Υιούς παίδευε ( Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)

Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)

Δόλον φοβού (Να φοβάσαι το δόλο)

Ευλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)

Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)

Όσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)

Γνους πράττε (Να πράττεις με επίγνωση)

Φόνου απέχου ( Να μη φονεύεις)

Σοφοίς χρω (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)

Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)

Υφορώ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)

Τέχνη χρω (Να ασκείς την Τέχνη)

Ευεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)

Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)

Ελπίδα αίνει ( Να δοξάζεις την ελπίδα)

Διαβολήν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)

Δικαίως κτω. (Να αποκτάς δίκαια)

Αγαθούς τίμα ( Να τιμάς τους αγαθούς)

Αισχύνην σέβου ( Να σέβεσαι την εντροπή)

Ευτυχίαν εύχου (Να εύχεσαι ευτυχία)

Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)

Έριν μίσει ( Να μισείς την έριδα)

Όνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)

Γλώσσαν ίσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)

Ύβριν αμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)

Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)

Λέγε ειδώς (Να λες γνωρίζοντας)

Βίας μη έχου (Να μην έχεις βία)

Ομίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)

Φιλοφρόνει πάσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)

Γλώττης άρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)

Σεαυτόν ευ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)

Ευπροσήγορος γίνου ( Να είσαι ευπροσήγορος)

Αποκρίνου εν καιρώ ( Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)

Πόνει μετά δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)

Πράττε αμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)

Αμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)

Οφθαλμού κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)

Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)

Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)

Ευγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)

Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)

Άρρητα μη λέγε ( Να μην λες τα άρρητα)

Έχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)

Γήρας προσδέχου ( Να αποδέχεσαι το γήρας)

Επί ρώμη μη καυχώ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)

Ευφημίαν άσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)

Απέχθειαν φεύγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)

Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)

Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)

Μανθάνων μη κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)

Ους τρέφεις αγάπα ( Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)

Απόντι μη μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)

Πρεσβύτερον αιδού (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)

Νεώτερον δίδασκε (Να διδάσκεις τους νεότερους)

Πλούτω απόστει (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο)

Σεαυτόν αιδού (Να σέβεσαι τον εαυτό σου)

Μη άρχε υβρίζων (Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία)

Προγόνους στεφάνου ( Να στεφανώνεις τους προγόνους σου)

Θνήσκε υπέρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)

Επί νεκρώ μη γέλα ( Να μην περιγελάς τους νεκρούς)

Ατυχούντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)

Τύχη μη πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)

Τελεύτα άλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1-100 ΑΠΟ 345

1-100 από 345
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ....ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
4Πλήθος προβολών
12/10/12
ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝΑΠΟΨΕΙΣ, ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
4Πλήθος προβολών
11/10/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
9/10/12
ΑΝΟΝΥΜOUS

aylon

0Πλήθος σχολίων
3Πλήθος προβολών
9/10/12
E.N.D.που βρήκε ο κ. Σώρρας τα Oμόλογα;

aylon

2Πλήθος σχολίων
17Πλήθος προβολών
9/10/12
ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣΕΠΙΒΙΩΣΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
8/10/12
E.N.D. O ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕEND

aylon

0Πλήθος σχολίων
39Πλήθος προβολών
8/10/12
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩ...ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
7/10/12
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
6/10/12
E.N.D. Η ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤ...END

aylon

0Πλήθος σχολίων
4Πλήθος προβολών
6/10/12
Ε.Ν.D. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΝΤ1END

aylon

0Πλήθος σχολίων
2Πλήθος προβολών
5/10/12
Ο Καραισκάκης απαντά

aylon

0Πλήθος σχολίων
2Πλήθος προβολών
5/10/12
Παλιοκαύκαλο Γ. Σουρής- ερμηνεία Εμβολιστής.

aylon

0Πλήθος σχολίων
1Πλήθος προβολών
5/10/12
E.N.D. Όλη η επιστολή Σώρρα και της END NATIONAL D...

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
5/10/12
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
5/10/12
ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ -βιοσοφία-Βιοσοφία, πυθαγόρεια έπη

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
4/10/12
Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
2/10/12
E.N.D. ΕΓΙΝΕ ΗΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ...END

aylon

0Πλήθος σχολίων
25Πλήθος προβολών
2/10/12
ΓΙΑ ΤΟN YΠΟΓΕΙΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ FACEBOOKΑΜΥΝΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
23/9/12
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ GOOGLEΑΜΥΝΑ, ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
12Πλήθος προβολών
23/9/12
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟΑΜΥΝΑ-ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
23/9/12
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΝΗΣ -Βιοσοφία-Βιοσοφία

aylon

0Πλήθος σχολίων
26Πλήθος προβολών
13/9/12
ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
16Πλήθος προβολών
11/9/12
CCIAS: Το Ελληνικό υπερόπλοCCIAS, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
54Πλήθος προβολών
11/9/12
ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
23Πλήθος προβολών
7/9/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
28Πλήθος προβολών
31/8/12
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

aylon

1Πλήθος σχολίων
96Πλήθος προβολών
27/7/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
126Πλήθος προβολών
26/7/12
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

aylon

0Πλήθος σχολίων
37Πλήθος προβολών
24/7/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
3Πλήθος προβολών
23/7/12
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
18Πλήθος προβολών
21/7/12
ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
23Πλήθος προβολών
21/7/12
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣΤο όπλο ως εργαλείο ειρήνης

aylon

0Πλήθος σχολίων
29Πλήθος προβολών
18/7/12
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ, ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

aylon

0Πλήθος σχολίων
26Πλήθος προβολών
18/7/12
Η ΕΛ.ΔΥ.Κ στη μάχη ...Όταν οι Έλληνες έπεφταν στην...ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
24Πλήθος προβολών
15/7/12
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
27Πλήθος προβολών
14/7/12
Ευάγγελος Αρτέμης: ο Έλληνας που είχε εφεύρει τηλε...ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
45Πλήθος προβολών
14/7/12
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
24Πλήθος προβολών
13/7/12
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
11/7/12
ΠΩΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
10/7/12
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 74 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΣΤΑΔ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
23Πλήθος προβολών
9/7/12
BLUE BEAM PROJECT: ΕΝΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ -ΤΟ ΠΛΗΡΕ...ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
18Πλήθος προβολών
8/7/12
ΓΚΙΟΛΒΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΓΚΙΟΛΒΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
120Πλήθος προβολών
8/7/12
ΒΙΝΤΕΟ Γ.ΓΚΙΟΛΒΑΣΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΓΚΙΟΛΒΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
39Πλήθος προβολών
8/7/12
ΒΙΝΤΕΟ Γ.ΓΚΙΟΛΒΑΣΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΓΚΙΟΛΒΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
8/7/12
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΓΚΙΟΛΒΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
55Πλήθος προβολών
8/7/12
Το μετα-καπιταλιστικό καθεστώς αλλαγής του έργου ...
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
0Πλήθος προβολών
25/6/12
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

aylon

0Πλήθος σχολίων
15Πλήθος προβολών
25/6/12
εξαρτήματα μετατροπής καραμπίνας απο 12μμ σε 9 μμΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ 12 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ

aylon

0Πλήθος σχολίων
70Πλήθος προβολών
22/6/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ τεχνικές μάχης σώμα με σώμαΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
10Πλήθος προβολών
22/6/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ τεχνικές μάχης σώμα με σώμαΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
22Πλήθος προβολών
22/6/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ τεχνικές μάχης σώμα με σώμαΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
4Πλήθος προβολών
22/6/12
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ τεχνικές μάχης σώμα με σώμαΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
22/6/12
ΟΤΑΝ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΘΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 2012, ΟΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
16Πλήθος προβολών
20/6/12
Η μπιλντ και οι Βάγκνερ τηςΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
20/6/12
ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΘΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 2012, ΟΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
12Πλήθος προβολών
20/6/12
ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΜΥΝΑ-ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

aylon

4Πλήθος σχολίων
47Πλήθος προβολών
10/6/12
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΠΤΡΕΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣΔΙΟΠΤΡΕΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
96Πλήθος προβολών
10/6/12
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ ΑΜΥΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜ...ΑΝΤΑΡΤΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
157Πλήθος προβολών
10/6/12
ΕΚΤΥΦΛΩΤΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ ΤΗΣ ΜΕΙΕΡΣΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
23Πλήθος προβολών
9/6/12
ΑΡΜΑΤΑΚ ΜΑΓΚ :ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 150 ΣΦΑΙΡΩΝ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
33Πλήθος προβολών
9/6/12
ΣΦΑΙΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣΣΦΑΙΡΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
73Πλήθος προβολών
8/6/12
ΝΕO ΤΥΦΕΚΙO ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ SAVAGE

aylon

0Πλήθος σχολίων
24Πλήθος προβολών
8/6/12
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΜΑΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ DPM...ισραηλινο-ελληνικές συνεργασίες, ισραηλινός οπλισμός

aylon

0Πλήθος σχολίων
20Πλήθος προβολών
8/6/12
VFR AK ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
20Πλήθος προβολών
8/6/12
ΜΑΚΟ ΓΚΡΟΥΠ MEPROLIGHT OPTICS TRITIOΔΙΟΠΤΡΕΣ, ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
19Πλήθος προβολών
8/6/12
MEPROLIGHT OPTICS ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΑΣ ΝΥΚΤΑΣΔΙΟΠΤΡΕΣ, ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
23Πλήθος προβολών
8/6/12
Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

aylon

0Πλήθος σχολίων
8Πλήθος προβολών
4/6/12
ΟΙ ΥΠΟΥΛΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
44Πλήθος προβολών
4/6/12
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
30/5/12
ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
27Πλήθος προβολών
29/5/12
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΗΟ-ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΝΕΡΟ-ΗΗΟ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
96Πλήθος προβολών
29/5/12
ΤΟ ΝΕΡΟ -ΗΗΟ- 100% ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟΗΗΟ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
29/5/12
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΗΟ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
29Πλήθος προβολών
29/5/12
ΜΟΝΑΔΑ ΗΗΟ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΤΡΑΚΤΕΡ,ΦΟΡΤΗΓΟ

aylon

0Πλήθος σχολίων
84Πλήθος προβολών
29/5/12
HHO ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

aylon

0Πλήθος σχολίων
37Πλήθος προβολών
29/5/12
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΑΝ ΚΑΥΣΙΜΟ ΝΟ2ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
12Πλήθος προβολών
29/5/12
ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ;ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
25Πλήθος προβολών
28/5/12
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
27Πλήθος προβολών
24/5/12
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑΙΣΤΟΡΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
25Πλήθος προβολών
22/5/12
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ0

aylon

0Πλήθος σχολίων
86Πλήθος προβολών
21/5/12
Η ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
19/5/12
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
0Πλήθος προβολών
19/5/12
δημοσκόπηση 'μέτρον ανάλυσης 'ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα

aylon

0Πλήθος σχολίων
15Πλήθος προβολών
19/5/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Πως να σωπάσωΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
18/5/12
TO MYΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
80Πλήθος προβολών
18/5/12
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΚΥΠΡΟ

aylon

1Πλήθος σχολίων
31Πλήθος προβολών
18/5/12
ΤΟ 2010 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΙΡΑΚ ΛΙΒΥΗ ΣΥΡΙΑ ΑΙΓ...ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
15Πλήθος προβολών
18/5/12
ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡρώσικα όπλα

aylon

0Πλήθος σχολίων
28Πλήθος προβολών
18/5/12
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
17Πλήθος προβολών
18/5/12
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ...vodafone

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
18/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
185Πλήθος προβολών
17/5/12
Έβαλε ο Θεός σημάδι (Νίκος Ξυλούρης)"ΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
17/5/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί -ΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
16/5/12
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 6 ΑΙΣΘΗΣΕΩΝΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
16/5/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Η μπαλάντα του κυρ ΜέντιουΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
19Πλήθος προβολών
13/5/12
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΗ ΡΟΥΚΕΤΑΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΟ, ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΡΟΥΚΕΤΑ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
24Πλήθος προβολών
13/5/12
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ κρίμα να μην είσαι εδώΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
13Πλήθος προβολών
12/5/12
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑ...ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
16Πλήθος προβολών
10/5/12
Γιάννης Αγγελάκας Όταν χαράζειΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
16Πλήθος προβολών
9/5/12
Αποστολή σχολίων

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 101-200 ΑΠΟ 345

101-200 από 345
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Επεξεργασία | Προβολή | Κοινή χρήση | Διαγραφή

aylon

0Πλήθος σχολίων
27Πλήθος προβολών
9/5/12
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
3Πλήθος προβολών
8/5/12
Ψαραντώνης - Τίγρη

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
7/5/12
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ -ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΨΥΧΡΩΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ Η' ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ;

aylon

0Πλήθος σχολίων
33Πλήθος προβολών
7/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
25Πλήθος προβολών
7/5/12
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΑΜΥΝΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
6/5/12
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 2012

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
6/5/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ 'Ητανε μια φοράΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
4Πλήθος προβολών
6/5/12
ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Να κάμω θέλω ταραχή

aylon

0Πλήθος σχολίων
10Πλήθος προβολών
6/5/12
ΑΠΕΡΡΙΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΥΜΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
8Πλήθος προβολών
6/5/12
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΩΤΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΥΛΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
2Πλήθος προβολών
6/5/12
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 7.62 ΑΚ-473.ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ, ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
72Πλήθος προβολών
6/5/12
Νίκος Ξυλούρης - Τούτες τις μέρεςΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
5/5/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - πουλημένοιΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
5/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
44Πλήθος προβολών
5/5/12
Νίκος Ξυλούρης Τη σπάθα σήκωσε και πάλι -ΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
8Πλήθος προβολών
4/5/12
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
28Πλήθος προβολών
4/5/12
ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΗ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ...ΑΝΩΜΥΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
16Πλήθος προβολών
4/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
28Πλήθος προβολών
4/5/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Ο ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΣΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
3/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
3/5/12
ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΕΣΤΙΑ, ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΦΩΤΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
32Πλήθος προβολών
2/5/12
Φυσίγγια, Κάλυκες, Βολίδες, Καψύλιαβλήματα, Βλητική, Βολίδες, εσωτερική βλητική, Κάλυκες, Καψύλια

aylon

0Πλήθος σχολίων
100Πλήθος προβολών
2/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
97Πλήθος προβολών
2/5/12
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΝΕΑ ΟΠΛΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
2/5/12
ΥΕΘΑ: προετοιμασμένοι για θερμό επεισόδιο στο Καστ...ΑΜΥΝΑ, ΤΟΥΡΚΟΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
10Πλήθος προβολών
2/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
8Πλήθος προβολών
2/5/12
2012Η Ρωσία θα αναπτύξει όπλα που βασίζονται σε «ν...

aylon

0Πλήθος σχολίων
25Πλήθος προβολών
2/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
13Πλήθος προβολών
2/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
20Πλήθος προβολών
2/5/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
37Πλήθος προβολών
2/5/12
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
24Πλήθος προβολών
1/5/12
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ-ΦΟΡΗΤΩΝ- ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
58Πλήθος προβολών
29/4/12
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
36Πλήθος προβολών
29/4/12
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟ ΟΠΛΟ;ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ 12 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
57Πλήθος προβολών
29/4/12
ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
89Πλήθος προβολών
29/4/12
TO YΠΕΡ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΡΡΕΟΧΗΜΑ ΕΛ.ΣΚΟΠ., ΟΧΗΜΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
62Πλήθος προβολών
29/4/12
ΒΟΛΕΣ ΜΕ Μ1-1945- ΣΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΜΕΤΡΑ62, ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ 7, ΙΣΤΟΡΙΑ, Μ1, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
34Πλήθος προβολών
29/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
27/4/12
ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ο ΜΟΤΣΑΡΤ ΤΟΥ 21 ΑΙΩΝΑΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
30Πλήθος προβολών
24/4/12
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΟΧΗΜΑ ΕΛ.ΣΚΟΠ., ΟΧΗΜΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
22Πλήθος προβολών
23/4/12
ΠΟΛΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ...οχήματα ελεύθερου σκοπευτή

aylon

0Πλήθος σχολίων
31Πλήθος προβολών
23/4/12
ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ XM307ΝΕΑ ΟΠΛΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
45Πλήθος προβολών
22/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
22/4/12
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Σιγά μη κλάψω σιγά μη φοβηθώΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
18Πλήθος προβολών
21/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
21/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
38Πλήθος προβολών
21/4/12
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
20/4/12
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΕ...ΔΙΑΦΘΟΡΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
63Πλήθος προβολών
20/4/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ χρώματα κι αρώματαΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
22Πλήθος προβολών
20/4/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓεννήθηκαΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
20/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
20/4/12
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣβιντεο, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
43Πλήθος προβολών
20/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
20/4/12
Ο ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΆΖΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡ...0, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
22Πλήθος προβολών
19/4/12
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΩΩΣΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ0, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
13Πλήθος προβολών
19/4/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΒΑΛΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΗΜΑΔΙΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
19/4/12
Νίκος Ξυλούρης - Πότε θα Κάνει ΞαστεριάΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11Πλήθος προβολών
19/4/12
ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
3Πλήθος προβολών
19/4/12
Πώς και ποιοι κατασκεύασαν την "κρίση"

aylon

0Πλήθος σχολίων
30Πλήθος προβολών
19/4/12
Νίκος Ξυλούρης - ΕρωτόκριτοςΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
30Πλήθος προβολών
18/4/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ- ΖαβαρακατρανέμιαΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
15Πλήθος προβολών
18/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
12Πλήθος προβολών
17/4/12
ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
3Πλήθος προβολών
17/4/12
2012 ΤΟΥΡΚΙΑ: "ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΥΘΙΣΕΙ Ο Ε...ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
29Πλήθος προβολών
17/4/12
ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΑΝΩΜΥΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
51Πλήθος προβολών
16/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
19Πλήθος προβολών
16/4/12
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ Ο ΘΟΥΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑΕΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
10Πλήθος προβολών
16/4/12
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ''ΜΑ...ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
16/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
5Πλήθος προβολών
16/4/12
How The Rothschild Family controled the Modern Wor...ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
16/4/12
Invisible Empire A New World Order Defined Full (O...ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
16/4/12
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΠΑΤ...ΑΠΟΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9Πλήθος προβολών
16/4/12
ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ;ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
8Πλήθος προβολών
16/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
8Πλήθος προβολών
16/4/12
ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
16/4/12
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΥΜΝΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΙΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΜΝΟΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
19Πλήθος προβολών
14/4/12
Η ζωή εν τάφω Ξυλούρης Μητσιάς 77ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΜΝΟΙ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
14/4/12
Το μήνυμα του Χριστού και ο ακήρυχτος πόλεμοςΑΠΟΨΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Κ ΠΟΛΕΜΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
10Πλήθος προβολών
13/4/12
Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΚΗΡΥΧΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΑΠΟΨΕΙΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
13/4/12
SOS! ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
10/4/12
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΣΙΠ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΗΔΗ ΑΛΛΟΥΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
10/4/12
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΕΡΡΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΟΥΖΟΥΚ...ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ-ΑΣΤΕΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
15Πλήθος προβολών
9/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
46Πλήθος προβολών
8/4/12
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚ...ΠΟΛΙΤΙΚΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
17Πλήθος προβολών
6/4/12
ΟΥΤΕ ΜΑΖΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ ΠΑΣΟΚ:ΠΑΝΩ ΑΠΟ Ο...ΠΟΛΙΤΙΚΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
6/4/12
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΚΑ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ...ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
6/4/12
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ Κ.ΗΛΙΑΚΗΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
28Πλήθος προβολών
6/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
13Πλήθος προβολών
6/4/12
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
5/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
28Πλήθος προβολών
5/4/12
Η ΖΙΜΕΝΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΌΤΙ ΚΑΛΩΣ ΕΓ...ΖΙΜΕΝΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
47Πλήθος προβολών
5/4/12
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟ: ΝΑΤΟ, ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ...ΑΙΓΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
28Πλήθος προβολών
5/4/12
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Τ...ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
5/4/12
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ Υ...ΑΝΤΑΡΤΕΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
13Πλήθος προβολών
5/4/12
Ενοπλες Δυνάμεις: Εκπαιδεύονται σε ρόλο εσωτερικής...ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
17Πλήθος προβολών
2/4/12
ΤΟ ΟΠΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ62, ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ 7, ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ, ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
112Πλήθος προβολών
1/4/12
Εκσυγχρονισμός στο Καλάσνικοφ και στο ΜακάροφΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΟΠΛΩΝ, ΝΕΑ ΟΠΛΑ, ΡΩΣΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
258Πλήθος προβολών
1/4/12
ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

aylon

0Πλήθος σχολίων
36Πλήθος προβολών
1/4/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
284Πλήθος προβολών
30/3/12
Αποστολή σχολίων

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 201-300 ΑΠΟ 345

201-300 από 345
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΗΡΘΑΝ ΑΛ...
Επεξεργασία | Προβολή | Κοινή χρήση | Διαγραφή

aylon

0Πλήθος σχολίων
30Πλήθος προβολών
29/3/12
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
33Πλήθος προβολών
29/3/12
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
22Πλήθος προβολών
27/3/12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΕΡΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
14Πλήθος προβολών
27/3/12
H καλύτερη οικονομοτεχνική ανάλυση που έγινε ποτέ ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
15Πλήθος προβολών
26/3/12
ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
26/3/12
Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ Ζ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
17Πλήθος προβολών
24/3/12
ΟΤΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΝΑΕΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΤΟ ΕΥ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
24/3/12
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
25Πλήθος προβολών
24/3/12
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡΑΤΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣΑΥΦΑΝΤΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
124Πλήθος προβολών
24/3/12
ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ Η ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ...ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
63Πλήθος προβολών
23/3/12
0,ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ0, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
23/3/12
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΤΥΠΟ 28-06-2010 ΕΩΣ 31-01-2011...

aylon

0Πλήθος σχολίων
16Πλήθος προβολών
22/3/12
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ 30-04-2010 , 17-03...

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
22/3/12
ΟΣΟΙ ΛΟΙΔΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ Κ...0, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

aylon

0Πλήθος σχολίων
30Πλήθος προβολών
22/3/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
858Πλήθος προβολών
21/3/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
43Πλήθος προβολών
21/3/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
138Πλήθος προβολών
21/3/12
Kriss Vector Submachinegun 45ACP Full Autoεκπαίδευση-ενημέρωση, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
30Πλήθος προβολών
21/3/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
5Πλήθος προβολών
18/3/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
32Πλήθος προβολών
18/3/12
TO EΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ RHINO CHIAPPA ΣΕ ΔΡΑΣΗ3.ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ, AMYNA, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ

aylon

0Πλήθος σχολίων
54Πλήθος προβολών
18/3/12
ΟΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
22Πλήθος προβολών
17/3/12
TA KΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΉ

aylon

0Πλήθος σχολίων
313Πλήθος προβολών
16/3/12
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

aylon

0Πλήθος σχολίων
38Πλήθος προβολών
15/3/12
Η ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΑΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
14/3/12
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
19Πλήθος προβολών
14/3/12
ΠΑΡΕ ΈΝΑ ΣΒΩΛΟ ΜΗΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΠΟ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
31Πλήθος προβολών
10/3/12
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
38Πλήθος προβολών
3/3/12

aylon

0Πλήθος σχολίων
91Πλήθος προβολών
18/2/12
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΠΕΝΕΛΙΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΠΕΝΕΛΙ, ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
809Πλήθος προβολών
11/2/12
ΟΙ ΒΡΩΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΚΕΛΑΣ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Τ...ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, πρόσωπα, σύγχρονη ιστορία

aylon

0Πλήθος σχολίων
41Πλήθος προβολών
11/2/12
ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΠΙΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝΙστορία, Όπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
41Πλήθος προβολών
9/2/12
ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣαπόψεις, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, επικαιρότητα, ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, πρόσωπα

aylon

0Πλήθος σχολίων
20Πλήθος προβολών
9/2/12
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
10Πλήθος προβολών
9/2/12
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: ΣΤΑΣΗ ΖΩΗ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
25Πλήθος προβολών
9/2/12
Οι οχτώ κορυφαίοι κλάδοι στην Ελλάδα που θα δημιου...

aylon

0Πλήθος σχολίων
44Πλήθος προβολών
4/2/12
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Υ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
76Πλήθος προβολών
2/2/12
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
25/1/12
ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ «ΣΦΥΡΙ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ...
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
5Πλήθος προβολών
23/1/12
Οι 10 κορυφαίο κλάδοι, παγκοσμίως, που θα δημιουργ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
42Πλήθος προβολών
23/1/12
Στο εδώλιο Γ.Παπανδρέου & Γ.Παπακωνσταντίνου για τ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
58Πλήθος προβολών
23/1/12
TA 10 ΔΗΜΟΦΗΛΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
13Πλήθος προβολών
17/1/12
ΣΑΚΟ-ΜΠΕΝΕΛΙ-ΜΠΕΡΕΤΑ-ΣΤΕΙΝΕΡ: ΣΥΜΜΑΧΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
178Πλήθος προβολών
17/1/12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
27Πλήθος προβολών
14/1/12
SAIGA 410 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΚ47 ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΟΠΛΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
986Πλήθος προβολών
14/1/12
Το συναρπαστικό μέρος ΙΙ τουφεκιών ελεύθερων σκοπε...

aylon

0Πλήθος σχολίων
157Πλήθος προβολών
14/1/12
ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΑΛΙΟ ΜΕΝ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ...απόψεις

aylon

0Πλήθος σχολίων
87Πλήθος προβολών
14/1/12
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
35Πλήθος προβολών
14/1/12
Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ!Με αποσπάσματα από τ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
97Πλήθος προβολών
14/1/12
Η ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ-ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
106Πλήθος προβολών
14/1/12
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ: ΒΙΒΛΙΑ,ΒΙΝΤΕΟ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚ...εκπαίδευση-ενημέρωση

aylon

0Πλήθος σχολίων
163Πλήθος προβολών
14/1/12
Πολεμικός εξοπλισμός ...3.ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
91Πλήθος προβολών
14/1/12
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΦΕΔ

aylon

0Πλήθος σχολίων
117Πλήθος προβολών
13/1/12
ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;- το ξαναθέτω-

aylon

0Πλήθος σχολίων
83Πλήθος προβολών
1/1/12
Η ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
204Πλήθος προβολών
2/12/10
Παπαρήγα: Απαξιώνεται επίτηδες η ΕΑΒ

aylon

0Πλήθος σχολίων
29Πλήθος προβολών
22/11/10
Η ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ-ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
66Πλήθος προβολών
13/11/10
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
218Πλήθος προβολών
13/11/10
ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
60Πλήθος προβολών
13/11/10
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
173Πλήθος προβολών
13/11/10

aylon

0Πλήθος σχολίων
108Πλήθος προβολών
6/11/10
Βρετανός ελεύθερος σκοπευτής έπληξε τον στόχο του ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
330Πλήθος προβολών
6/11/10
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
117Πλήθος προβολών
6/11/10
Η ΜΑΧΑΙΡΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
106Πλήθος προβολών
30/10/10
Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης,σε ποιά θέση βρίσκετα...

aylon

0Πλήθος σχολίων
242Πλήθος προβολών
15/3/10
ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ

aylon

0Πλήθος σχολίων
26Πλήθος προβολών
9/3/10

aylon

0Πλήθος σχολίων
659Πλήθος προβολών
4/3/10
ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ε.ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

aylon

0Πλήθος σχολίων
57Πλήθος προβολών
1/3/10
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
187Πλήθος προβολών
1/3/10
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΠΟΥΜΕΡΑΓΚ ΌΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
37Πλήθος προβολών
25/2/10
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
270Πλήθος προβολών
25/2/10
Ο Καλύτερος Ελεύθερος Σκοπευτήςπρόσωπα, σύγχρονη ιστορία, Όπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
2978Πλήθος προβολών
12/2/10
TIMH KAI MNHMH ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΗΡΩΕΣ Τ...ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon
0Πλήθος σχολίων
443Πλήθος προβολών
8/2/10
ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣ...ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
51Πλήθος προβολών
5/2/10
ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣβιντεο

aylon

0Πλήθος σχολίων
383Πλήθος προβολών
4/2/10
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣαπόψεις, επικαιρότητα, σύγχρονη ιστορία

aylon

0Πλήθος σχολίων
32Πλήθος προβολών
3/2/10
ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΣΚΟΠΕΥΤΕΣ ΑΣΤΥΜΟΜΙΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
440Πλήθος προβολών
29/1/10
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

aylon

1Πλήθος σχολίων
139Πλήθος προβολών
26/1/10

aylon

0Πλήθος σχολίων
8248Πλήθος προβολών
20/1/10
EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ, Όπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
1134Πλήθος προβολών
20/1/10
Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΑΝ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
5209Πλήθος προβολών
18/1/10
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:νεα όπλα

aylon

0Πλήθος σχολίων
164Πλήθος προβολών
15/1/10
ΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΕΥΤΡΑΠΕΛΑ-ΑΣΤΕΙΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
216Πλήθος προβολών
15/1/10
2000-2010: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΔΕΣ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙ...επικαιρότητα

aylon

1Πλήθος σχολίων
123Πλήθος προβολών
13/1/10
Τους Εύζωνες που δεν εγκατέλειψαν τη θέση τους δέχ...ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
389Πλήθος προβολών
11/1/10
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣβίντεο

aylon

0Πλήθος σχολίων
257Πλήθος προβολών
8/1/10
ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣΌπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
93Πλήθος προβολών
4/1/10
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣαπόψεις, Όπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
42Πλήθος προβολών
4/1/10
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
110Πλήθος προβολών
4/1/10
Στημένο παιχνίδι από την Tουρκία, Το ίδιο στημένο ...Όπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
49Πλήθος προβολών
30/12/09
ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕ...σύγχρονη ιστορία, Όπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
21Πλήθος προβολών
28/12/09
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ...2.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3, Όπλα | Στρατός | Πόλεμος

aylon

0Πλήθος σχολίων
68Πλήθος προβολών
9/12/09
O ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΦΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΥΣΤΟΧΕΙ...ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΟΠΛΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
426Πλήθος προβολών
8/12/09
ΗPS ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 9ΜΜ

aylon

0Πλήθος σχολίων
753Πλήθος προβολών
2/12/09
Mk V-NV Nemesis: Νέο τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή 0....νεα όπλα, ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

aylon

1Πλήθος σχολίων
798Πλήθος προβολών
15/11/09
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Τ...ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 2

aylon

0Πλήθος σχολίων
432Πλήθος προβολών
2/11/09
βιβλιοπαρουσίασηβιβλίο

aylon

0Πλήθος σχολίων
5Πλήθος προβολών
2/11/09
βιβλιοπαρουσίασηβιβλίο

aylon

0Πλήθος σχολίων
20Πλήθος προβολών
2/11/09
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΟΠΛΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΟΠΛΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
525Πλήθος προβολών
19/10/09
Αποστολή σχολίων

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 301-345 ΑΠΟ 345

301-345 από 345

aylon

0Πλήθος σχολίων
277Πλήθος προβολών
18/10/09
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ EAΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
3092Πλήθος προβολών
16/10/09
ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
61Πλήθος προβολών
16/10/09
ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ

aylon

0Πλήθος σχολίων
126Πλήθος προβολών
15/10/09

aylon

0Πλήθος σχολίων
76Πλήθος προβολών
15/10/09
Ο Τούρκος "δημοσιογράφος" των Ιμίων με ελληνική βί...

aylon

2Πλήθος σχολίων
100Πλήθος προβολών
15/10/09
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗβιντεο

aylon

0Πλήθος σχολίων
454Πλήθος προβολών
14/10/09
τυφέκιο ΚηφεύςΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

aylon

1Πλήθος σχολίων
1069Πλήθος προβολών
14/10/09
Μυλωνά (τυφέκιο)

aylon

0Πλήθος σχολίων
437Πλήθος προβολών
14/10/09

aylon

0Πλήθος σχολίων
96Πλήθος προβολών
13/10/09

aylon

0Πλήθος σχολίων
652Πλήθος προβολών
13/10/09
Πολυβόλο ΕΠΚ

aylon

0Πλήθος σχολίων
304Πλήθος προβολών
13/10/09
Πώς υποτίθεται ότι θα είναι ο κόσμος μέσα στα επόμ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
47Πλήθος προβολών
13/10/09
Με αφορμή τα όσα λέγονται και γράφονται για τα Ίμι...βιβλίο, σύγχρονη ιστορία

aylon

0Πλήθος σχολίων
27Πλήθος προβολών
13/10/09
ΙΜΙΑ: ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝβιβλίο

aylon

0Πλήθος σχολίων
69Πλήθος προβολών
12/10/09
Τρίτη, 6 Οκτώβριος 2009αναδημοσίευση απο το ινφογν...

aylon

0Πλήθος σχολίων
6Πλήθος προβολών
7/10/09
Η λεγεώνα των ξένων και οι ελεύθεροι σκοπευτές το...

aylon

0Πλήθος σχολίων
4326Πλήθος προβολών
7/10/09
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΟΜΠΙΣΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
84Πλήθος προβολών
7/10/09
ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

aylon

1Πλήθος σχολίων
489Πλήθος προβολών
7/10/09
προτιμώντας Ελληνικά προϊόντα ενισχύετε και την ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
22Πλήθος προβολών
7/10/09
αγώνας των 300 μέτρων

aylon

0Πλήθος σχολίων
48Πλήθος προβολών
7/10/09
ανεκδοτάκια;
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
0Πλήθος προβολών
22/9/09
επιστροφή και πάλι με τα χελιδόνια...
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
0Πλήθος προβολών
16/9/09
προτιμώντας Ελληνικά προιόντα ενισχύετε την οικονο...
Προσχέδιο
aylon

0Πλήθος σχολίων
0Πλήθος προβολών
30/6/09
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
177Πλήθος προβολών
26/6/09
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ- ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
51Πλήθος προβολών
22/6/09
Δυο μικρές παρουσιάσεις για τις ελληνικές ειδικές ...

aylon

0Πλήθος σχολίων
27Πλήθος προβολών
19/6/09
Γ' ΜΟΙΡΑ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ

aylon

0Πλήθος σχολίων
3503Πλήθος προβολών
15/6/09
η δύναμη της συμμετοχής καταλυτική

aylon

0Πλήθος σχολίων
12Πλήθος προβολών
10/6/09
Θούριος ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗΣ ΦΕΡΑΙΟΣΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
54Πλήθος προβολών
6/5/09
Φωτεινός. Άσμα Πρώτον. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΦΩΤΕΙΝΟΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
95Πλήθος προβολών
6/5/09
ΎΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

aylon

1Πλήθος σχολίων
8Πλήθος προβολών
6/5/09
ΓΙΛΕΚΟ ΜΑΧΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
1009Πλήθος προβολών
11/3/09
Μάθημα ιστορίας απο φιλέλληνα καθηγητή

aylon

0Πλήθος σχολίων
5Πλήθος προβολών
11/3/09
Όταν σκάβεις το λάκο του άλλου... .fullpost{di...

aylon

0Πλήθος σχολίων
7Πλήθος προβολών
7/3/09
ύστατο χαίρε στον Μιχάλη Σπανουδάκη

aylon

0Πλήθος σχολίων
5Πλήθος προβολών
7/3/09
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
666Πλήθος προβολών
23/2/09
ΑΣΤΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

aylon

1Πλήθος σχολίων
57Πλήθος προβολών
23/2/09
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΚΕΙΑΣγενικές αρχές ευστοχίας

aylon

0Πλήθος σχολίων
378Πλήθος προβολών
21/2/09

aylon

0Πλήθος σχολίων
6537Πλήθος προβολών
16/2/09
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

aylon

0Πλήθος σχολίων
11391Πλήθος προβολών
14/2/09
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
63Πλήθος προβολών
12/2/09
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ2.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ

aylon

0Πλήθος σχολίων
9300Πλήθος προβολών
10/2/09
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ3.ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗ

aylon

0Πλήθος σχολίων
631Πλήθος προβολών
10/2/09

aylon

0Πλήθος σχολίων
337Πλήθος προβολών
10/2/09
Αποστολή σχολίων