ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,

Αναζήτηση

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΣΟΒΙΝΙΣΜΟΣ


Σοβινισμός: η απόλυτη και με πάθος προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την εχθρότητα προς άλλα έθνη· Aκραίος  επιθετικός εθνικισμός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ ''ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗΝ"

ᾨδὴ Ἐννάτη. Εἰς τὸν Προδότην
στροφὴ πρώτη.

Ἐγύρισε ταὶς πλάταις του·
φεύγει, φεύγει ὁ προδότης·
ἀλαμπῆ σέρνει τ᾿ ἅρματα
φαρμακερά, τὸ στῆθος του
ἔγινεν ᾅδης. 5
β´.

Τὸν σταυρὸν καὶ τοὺς Ἕλληνας
ἄφησ᾿ ὀπίσω, ἐξάπλωσεν
ἀδελφικῶς τὴν χεῖρα του
῾ς τοὺς τούρκους, κ᾿ ἐπροσκύνησε
βάρβαρον νόμον. 10
γ´.

Τὸν συντροφεύει ὁλόμαυρον
μέγα ἐναέριον σύγνεφον·
κρέμεται ἀκόμα ἀτίνακτον
ἀστροπελέκι ἐπάνω του,
κ᾿ ἄγρυπνος μοῖρα. 15
δ´.

Ὦ Βαρνακιώτη· τρέχεις,
καὶ ὁ κτύπος τῶν ποδῶν σου
ἀντιβομβεῖ, ὡσὰν ῾νἄτρεχες
ἐπὶ τὸν κούφιον θόλον
βαθείας ἀβύσσου. 20
ε´.

Ἂν κοπιασμένος πέσῃς
῾ν ἀναπαυθῆς ῾ς τὰ χόρτα,
ἡ τιμωρὸς συνείδησις
μὲ᾿ σὲ πλαγιάζει ἀλλάζουσα
τὰ χόρτα εἰς δράκοντας. 25
ς´.

Τὸ φῶς ἐσὺ ἀποφεύγεις
τῆς ἡμέρας, φοβούμενος
μήπως τῶν προδομένων
ἀνθρώπων σὲ ξανοίξουσιν
ἡ μακραὶ σπάθαι. 30
ζ´.

Κράζεις τὴν νύκτα, κ᾿ ἔρχεται·
ἀλλὰ εἰς τὸ σκότος μέσα
τυλιγμένους φαντάζεσαι
ἐχθροὺς ἀρματωμένους,
καὶ ὡς ἄφρων μένεις. 35
η´.

Ἂν μαυροφορεμένης
χήρας, ἂν βρέφους θρῆνον
ὀρφανικὸν ἀκούσῃς,
τρέμεις, καὶ τὸ ποτήρι σου
πέφτει σχισμένον. 40
θ´.

Ἂν τῆς χαρᾶς τὸν γέλωτα
ἰδῆς εἰς φιλικὸν
δεῖπνον περιπετώμενον,
ἀπ᾿ ἵδρωτα θανάτου
στάζουν τὰ φρύδια σου. 45
ι´.

Ὤ, ποίαν ζωὴν ἠγόρασες
προδότα Βαρνακιώτη!
καὶ τί ἔλπιζες; τὸ θεῖον
διὰ τοὺς ὁμοίους σου τέτοια
δῶρα ἑτοιμάζει. 50
ια´.

Ἂν ἤθελες χρυσάφι -
πολὺν εἰς τὰς βαρβάρους
ἀγαρηνὰς σκηνάς
μὲ᾿ τὸ σπαθὶ εἰς τὸ χέρι
εὕρισκες πλοῦτον. 55
ιβ´.

Πληγωμένος ἀπ᾿ ὕβριν
Ἑλληνικῶν στομάτων
ἂν ἤθελες ἐκδίκησιν -
ἡ καλλητέρα ἐκδίκησις
εἶναι ἡ συμπάθεια. 60
ιγ´.

Μέγα, λαμπρὸν ἐὰν ἤθελες
ὄνομα, καὶ περνώντας
ἐσὺ κάθε ὀφθαλμὸς
μὲ᾿ θαυμασμὸν ῾νὰ στρέφεται
παρατηρώντας σε. - 65
ιδ´.

Σφαλερὸν δρόμον, ἄθλιε,
ἐδιάλεξας· οἱ Ἕλληνες
ποὺ ἐπρόδωσας θαυμάζονται
ἀπὸ τὴν οἰκουμένην
κ᾿ ἥρωες καλοῦνται. 70
ιε´.

Καὶ καταφρονημένος
Ὁ Βαρνακιώτης ἔγινε. -
γύρευε ἀπὸ τὴν μοῖραν σου
κρυπτὸν ῾νὰ σοῦ χαρίσῃ
τάφον εἰς ὅλους. 75


ᾨδὴ Δεκάτη. Ὁ Βωμὸς τῆς Πατρίδος
στροφὴ πρώτη.

Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε
ψυχαὶ θερμαί, γενναῖαι·
εἰς τὸν βωμὸν τριγύρω
τῆς πατρίδος ἀστράπτοντα
τρέξατε πάντες. 5
β´.

Ἂς παύσωσ᾿ ἡ διχόνοιαι
ποὺ ρίχνουσι τὰ ἔθνη
τυφλά, ὑπὸ τὰ σκληρότατα
ὀνύχια τῶν ἀγρύπνων
δολίων τυράννων. 10
γ´.

Τρέξατ᾿ ἐδῶ· συμφώνως
τοὺς χοροὺς ἂς συμπλέξωμεν,
προσφέρων ὁ καθένας
λαμπρᾶν θυσίαν, πολύτιμον,
εἰς τὴν πατρίδα. 15
δ´.

Ἐδῶ ἂς καθιερώσωμεν
τὰ πάθη μας προθύμως·
τ᾿ ἅρματα ἡμεῖς ἀδράξαμεν
μόνον διὰ ῾νὰ πληγώσωμεν
τοῦ Ὀσμᾶν τὰ στήθη. 20
ε´.

Ἐδῶ πάντα τὰ πλούτη μας
ἂς χύσωμεν· ἐν ὅσῳ
γυμνὸν σπαθὶ βαστοῦμεν
μᾶς φθάνουσι τὰ φύλλα
τίμια της δάφνης. 25
ς´.

K᾿ ὕστερ᾿, ἀφ᾿ οὗ συντρίψωμεν
τὸν ἔχθιστον ζυγόν,
ἄλλα ὄχι ἀβέβαια πλούτη
θέλει μᾶς δώσει πάλιν
ἡ ἐλευθερία. 30
ζ´.

Ἐδῶ ἡδονὰς καὶ ἀνάπαυσιν
ὦ φίλοι ἂς παραιτήσωμεν·
ξηρὴ πέτρα τὸ στρῶμα,
φαρμάκι τὸ ψωμὶ
τῆς δουλείας εἶναι. 35
η´.

Ἐδῶ, σὰν ἀναθήματα,
εἰς τὸν βωμὸν πλησίον,
τοὺς συγγενεῖς, τὰ τέκνα μας
ἀγαπητά, τοὺς γέροντας
τώρα ἂς ἀφήσωμεν. 40
θ´.

Πάντα ὅσα εἰς τὴν καρδίαν μας
εἶναι ἀκριβή, δὲν πρέπουσιν
εἰς ἄνδρας ποὺ τρομάζουν
ἔμπροσθεν εἰς ἀνόητον
βάρβαρον σκῆπτρον. 45
ι´.

Οὔτε ἡ ζωὴ δὲν πρέπει.
Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε·
συμμέτρως ἐχορεύσαμεν,
σύμμετρα ἂς ἀποθάνωμεν
διὰ τὴν πατρίδα. 50

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ ''ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ''

ᾨδὴ Ὀγδόη. Εἰς τὴν Νίκην
στροφὴ πρώτη.

Ὄν, σὺ ποὺ ἡ φαντασία
φλογώδης τῶν θνητῶν
῾σὰν πτερωμένην βλέπει
παρθένον ῾ς τὸν ἀέρα,
οὐράνιον ἔργον 5
β´.

῾Σ τὸ μέτωπόν σου πάντοτε
ἄσβεστος λάμπει ἀστέρας,
ὦ Νίκη, συσσωρεύονται
τριγύρω σου ματαίως
νύκτες αἰώνων. 10
γ´.

Τὸ χέρι ὁποὺ τὰ πέπλα
τῶν οὐρανῶν κατέστρωσεν,
ἀπὸ σύγνεφα ὁλόχρυσα
ἐκβαίνει, καὶ σοῦ δείχνει
ἀνδρείους ἀνθρώπους. 15
δ´.

Πετάεις ἐσὺ κ᾿ ἐπάνω τους
σκορπίζεις φύλλα ἁμάραντα·
τέρπουν αὐτὰ τοὺς ζῶντας,
καὶ τοὺς γενναίως θανόντας
τέρπουν ἀκόμα. 20
ε´.

Αἴ, πῶς ὑπὸ τὴν πτέρυγα
ταχεῖαν του Νότου ἢ τ᾿ Εὕρου,
πολλὰ βλέπεις ῾νὰ σκήπτωσι
τ᾿ ἀνήσυχα τῆς λίμνης
῾ψηλὰ καλάμια! 25
ς´.

Ἀπὸ τριγμοὺς γεμίζουν
ἀπαύστως ὁλοτρίγυρα
μεγίστην πεδιάδα,
κανεὶς δὲ δὲν ἐμέτρησεν
αὐτῶν τὸ πλῆθος. 30
ζ´.

Ὅμως οἱ κυνηγοὶ
βάνουν φωτιὰν ῾κεῖ μέσα,
κ᾿ εὐθὺς ἀπὸ μίαν ἄκραν
῾πέρασ᾿ ἡ φλόγα εἰς ἄλλην
καίουσα τὰ πάντα. 35
η´.

Πανέρημος, ξεσκέπαστη
ἀστράπτει τώρα ἡ πλάτη
τῶν ὑδάτων, ἐσκόρπισεν
ὁ ἄνεμος τὰ λείψανα
καπνοῦ καὶ στάκτης. 40
θ´.

Πυκνά, πυκνὰ ὡς καλάμια
ἀνεμισμένα ἐβλέπαμεν
῾νὰ κινῶνται εἰς τοὺς κάμπους μας
τῶν πολεμίων μας τ᾿ ἅρματα,
κ᾿ ἔπεσαν ὅλα. 45
ι´.

Ποῦ εἶναι ἡ τόσσαι γλώσσαι
τῶν ἀκτινοβολούντων
σπαθιῶν; ποῦ εἶναι ἡ χεῖρες
τῶν ἐχθρῶν μας ἀμέτρητοι;
ποῦ τὰ καυχήματα; 50
ια´.

Πλατὺς καὶ σκοτεινός,
βαθὺς ἔχασκεν κ᾿ ἄφευκτος
ὁ ᾅδης ὑποκάτω τους·
ἐβουλίασαν, ἐχάθησαν,
ἐκλείσθη ὁ τάφος. 55
ιβ´.

Οὕτως ἀπὸ τὸν ἥλιον,
ὡσὰν πυρὸς σταλάγματα,
πέφτουσιν εἰς τὴν θάλασσαν
τῶν αἰώνων, καὶ χάνονται
διὰ πάντα ἡ ὥραι. 60
ιγ´.

Ὦ Νίκη, διὰ τοὺς Ἕλληνας
στεφάνους πλέξε· ἀλλ᾿ ὄχι
῾σὰν κείνους ποὺ χαρίζεις
εἰς βασιλέα κενόδοξον
αἱματοπότην· 65
ιδ´.

῾Σὰν κείνους ὄχι. Ἐπάνω τους
τὰ δάκρυα τῶν λαῶν
στάζουσι, καὶ μαραίνονται
ὀγλήγορα ὡς ἀπ᾿ ὄφιν
χόρτα καϊμένα. 70
ιε´.

Πήγαινε εἰς τὸν παράδεισον·
μία δάφνη ἐκεῖ βλαστάνει·
ἄγγελος τὴν φυλάττει
λαμπρός, καὶ τὴν ποτίζει
ψάλλων τοιαῦτα. 75
ις´.

«Αὔξανε διὰ τὸν θρίαμβον,
»διὰ τὴν ἀγάπην αὔξανε
»ἐλευθερίας, πατρίδος·
»διὰ πάντοτε ἀκεραύνωτος
»βλάστανε ὦ δάφνη. 80
ιζ´.

Ζήτει τὰ θαλερώτερα
πλέον ἄφθαρτα κλονάρια·
μ᾿ αὐτὰ πλέξε τὰ στέμματα,
καὶ πρόσθεσεν ἀκόμα
δυὸ εἰδῶν ρόδα. 85
ιη´.

Λευκὰ καὶ δροσερώτατα,
῾σὰν ἄστρα αὐγερινά,
ὑπὸ τὰ θεῖα φυτρόνουσι
πατήματα, καὶ πέφτουσι
συχνὰ εἰς τὸν κόσμον. 90
ιθ´.

Τἄχεις γνωστὰ· κ᾿ ἐστόλισες
πολλαὶς φοραὶς μ᾿ ἐκεῖνα,
τοὺς μὴ σκληρῶς πατήσαντας
τὸν ἐχθρὸν ὅταν ἔβαλεν
τ᾿ ἅρματα κάτω. 95
κ´.

Τἄχεις γνωστὰ· τὰ ἐχάρισες
εἰς ὅσους δὲν ἐξάπλωσαν
βαρεῖαν χεῖρα ἐπὶ γέροντας
ἢ παρθένους ὁπ᾿ ἔγιναν
λάφυρα μάχης. 100
κα´.

Ἐὰν τιμήσῃς ἥρωα
μ᾿ αὐτά, προσμένει ὁ τάφος
τὸ σῶμα του, προσμένουσιν
οἱ οὐρανοὶ τὸ στέφος του
καὶ τ᾿ ὄνομά του. 105


Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Για να καταλάβουμε τι σημαίνει  1821 και γιατί χρωστάμε σεβασμό και τιμή στους προγόνους μας που πέρασαν από φωτιά κι αμόνι για την ελευθερία

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ


Θα ξεκινήσουμε σήμερα μια σειρά με αναρτήσεις που είναι τόσο μικρές όσο οι ψηφίδες ενός μωσαϊκού που είναι το μωσαϊκό της σκέψης και της πράξης μας. Είναι μικροί ορισμοί σε λέξεις έννοιες που χρησιμοποιούμε συχνά και οφείλουμε να τις έχουμε ξεκάθαρες στο μυαλό μας.
Λόγω της ημέρας θα ξεκινήσουμε από τη λέξη:

Πατριωτισμός: η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης· η αφοσίωση των ατόμων στο έθνος στο οποίο ανήκουν, χωρίς όμως καμία διάθεση υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλου έθνους· Ο πατριωτισμός με άλλη λέξη λέγεται εθνισμός.

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ [ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ]

η σχολική γιορτή, όπως εορταζόταν πριν λίγες δεκαετίες…
Scan0002
Από μέρες ετοιμάζεται το σχολείο για την εθνική εορτή. Πολλά παιδιά εργάζονται και φτιάχνουν σημαίες. Άλλα ψαλιδίζουν το χαρτόνι και φτιάχνουν γράμματα για τις επιγραφές, άλλα φτιάχνουν στεφάνια.
Ή Τασία θά φτιάσει τό φωτοστέφανο για τήν Παναγία. Αύτόν θά τόν φορέσει ή Θυμιοπούλα. Αύτή θά παραστήσει τήν Παναγία. Είναι  πιό φρόνιμο καί ταπεινό κορίτσι. Όλο το σχολείο την άγαπά.
  • Παιδιά! ή γιορτή μας πρέπει νά πετύχει λέει ό δάσκαλος. Θά προσκαλέσουμε καί κόσμο. Νά προσέξουμε νά μήν παραλείψουμε τί ποτε. Νά μή ντροπιαστούμε.
Προτού όμως μοιράσει τίς δουλειές, έξήγησε:
  • Στίς 25 Μαρτίου γιορτάζουμε διπλή γιορ­τή. Ή μιά είναι ό Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου. Είναι ή μέρα πού κατέβηκε ό άγγελος στήν Παρθένο Μαρία καί τής είπε:
«Χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ό Κύριος μετά Σού…»
Αύτή είναι ή θρησκευτική γιορτή. Ή άλλη είναι ή έθνική γιορτή. Τήν ήμέρα αύτή, τό 1821, οί πατέρες μας πήραν τά όπλα, γιά νά έλευθερωθούν.
Μέ τί προθυμία όλα τά παιδιά ρίχτηκαν στή δουλειά! Καί πόσο γρήγορα τελείωσαν! Μέσα σέ λίγες μέρες όλα ήταν έτοιμα. Έτοιμες καί οί μεγάλες έπιγραφές!

25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΧΑΙΡΕ, ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Τ’ άγόρια στόλισαν τήν αϊθουσα μέ τίς Εικόνες των ήρώων τού 21. Είχαν καί έπιγραφές μέ γράμματα, πού έγραφαν:
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Τήν άλλη μέρα, πού ήταν τού Εύαγγελι- σμοϋ, όλο τό σχολείο πήγε στήν έκκλησία. Ή σημαία έμπρός κυματίζει. Τά παιδιά περπατούν τραγουδώντας:
«’Όλη δόξα, όλη χάρη,
άγια μέρα ξημερώνει…»
Τά τραγούδια άκούονται σέ όλο τό χωριό. Τελείωναν τό ένα, άρχιζαν τό άλλο:
«Ζωστείτε τ’ άρματα, παιδιά…»
Τά μάτια τού κόσμου είναι καρφωμένα πάνω στή σημαία καί στά παιδιά πού τραγου­δούν.
Να, τώρα έφτασαν στην εκκλησία!
Στη δοξολογία που έγινε, ένας ιεροκήρυκας έβγαλε λόγο. Είπε για την ελληνική επανάσταση, για τους ήρωες, τα είπε όλα. Τι ωράια που μίλησε! Τα παιδιά τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο:

“Σε γνωρίζω από την κόψη…”
Μετά την δοξολογία, όλοι πήγαν στο σχολείο. Ήρθαν να παρακολουθήσουν την σχολική γιορτή. Η αίθουσα, όπως ήταν στολισμένη με τους ήρωες, τους μάγεψε όλους.
Η επιτυχία που είχαν τα παιδιά στα ποιήματα και στα τραγούδια δεν λέγεται. Όλοι χειροκροτούσαν με την καρδιά τους.
-Τέτοια γιορτή ας μην τελείωνε ποτέ, είπαν οι περισσότεροι την ώρα που έφευγαν. Μπράβο στο δάσκαλο και στα παιδιά, που μας χάρισαν μια τέτοια ωραία γιορτή

Βασιλ.Οικονομίδη
Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1979

αντιγραφή και επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΌταν η Παναγία έγινε δεκαπέντε ετών, επειδή οι γονείς της είχαν κοιμηθεί, οι ιερείς του ναού της φρόντισαν να την αποκαταστήσουν. Προέκριναν ως καταλληλότερο τον δίκαιο Ιωσήφ. Η Γραφή τον ονομάζει Δίκαιο, που σημαίνει πως είχε όλες τις αρετές. Ακόμη ο Ιωσήφ ήταν χήρος και πατέρας επτά παιδιών από άλλη γυναίκα. Αυτά είναι τα «θετά» αδέλφια του Ιησού και όχι παιδιά της Θεοτόκου, η οποία είναι Αειπάρθενος, παρέμεινε δηλαδή Παρθένος και μετά τη γέννηση του Κυρίου. Έτσι ο αρραβώνας ήταν απαραίτητος, για να καλυφθεί η υπερφυσική γέννηση του Ιησού με την παρουσία του Ιωσήφ.Ο Ιωσήφ παρέλαβε τη Μαρία και ήρθε στη Ναζαρέτ. Τον τέταρτο μήνα μετά την έξοδό της απ' το Ναό, ο αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε μπροστά της και της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Και όταν η Μαριάμ αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνατό να συλλάβει χωρίς άνδρα, ο αρχάγγελος της απάντησε ότι «το Άγιο Πνεύμα θα έλθει σε σένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει» Τότε η σεμνή κόρη, η Παρθένος Μαρία, του απάντησε ταπεινά. «Ιδού λοιπόν, η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημα Εκείνου». και καθώς ο Γαβριήλ εξαφανίστηκε από μπροστά της, συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο της ανθρωπότητας. με τρόπο υπερφυσικό, η Παρθένος συνέλαβε στην άχραντη κοιλιά της, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνον πού με την εκούσια θυσία του επάνω στο Σταυρό, έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και την καταστροφή στην οποία είχε οδηγηθεί μετά την πτώση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο και την εμφάνιση της αμαρτίας στον κόσμο.Οι αρχές της εορτής του Ευαγγελισμού δεν είναι επακριβώς γνωστές. Το γεγονός ότι η Αγία Ελένη έκτισε στη Ναζαρέτ βασιλική, στην οποία περιλαμβανόταν κατά παράδοση ο οίκος της Θεοτόκου, όπου αυτή δέχθηκε τον Ευαγγελισμό, επέδρασε ίσως στη σύσταση τοπικής εορτής. Οι πρώτες μαρτυρίες περί αυτής ευρίσκονται στον Άγιο Πρόκλο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, το 430 μ.Χ. και στο Πασχάλιον Χρονικόν (624 μ.Χ.), όπου χαρακτηρίζεται ως συσταθείσα στις 25 Μαρτίου από τους θεοφόρους δασκάλους. Η μεγαλοπρεπής πανήγυρη του Ευαγγελισμού ετελείτο από τους Βυζαντινούς στο ναό των Χαλκοπρατείων, όπου παρίσταντο και οι αυτοκράτορες. Η Εκκλησία μας εορτάζει τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου.

Οικειοθελή διετή παράταση της στρατιωτικής θητείας με μισθό προανήγγειλε ο ΚαμμένοςΟ Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος προανήγγειλε την παράταση της στρατιωτικής θητείας με επαγγελματική έμμισθη σχέση, “κάτι σαν ΜΟΜΑ” στις Ένοπλες Δυνάμεις
Ο Π. Καμμένος ανακοίνωσε, σήμερα, στην πρωινή εκπομπή του Μega ότι σχεδιάζεται παράταση της στρατιωτικής θητείας επί πληρωμή με επαγγελματική έμμισθη σχέση. Έτσι, όσοι έχουν τα προσόντα και το επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν για, τουλάχιστον, δύο χρόνια και να πληρώνονται με το μισθό του υπαξιωματικού.
“Δεν αναφέρομαι μόνο σε πολιτικούς μηχανικούς αλλά και σε παιδιά που είναι χειριστές μηχανημάτων και θέλουν να δουλέψουν”, τόνισε ο Πάνος Καμμένος. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία των κατασκευαστικών εταιριών που θα αναλάβουν τα έργα σε όλη τη περιφέρεια, ενώ αναφερόμενος στα μηχανήματα που απαιτούνται, αναμένονται προσφορές από τις ΗΠΑ και η Ρωσία.
Παράλληλα, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο εξωτερικό και για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, ανέφερε πως: "Δεν θα κάνουμε πίσω και θα θέσουμε το θέμα με όρους που ανταποκρίνονται στη λογική".
Την ίδια στιγμή, μιλώντας για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη Siemens, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης, τόνισε: "χρειάζονται δύο για τη διαφθορά", προσθέτοντας πως ο κ. Χριστοφοράκος "βρίσκεται προστατευόμενος στο Μόναχο". Ακόμη, τόνισε πως "Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά. Ας μας δώσουν τα στοιχεία ποιους πλήρωναν, να πάρουμε τα λεφτά πίσω, να ξαναδούμε τις συμβάσεις από την αρχή και βλέπουμε".
Τέλος, αναφερόμενος στην αυριανή στρατιωτική παρέλαση ο κ. Καμμένος ανέφερε ότι τα νέα μέτρα που έχουν ληφθεί φέρνουν κοντά τον κόσμο και ενισχύει την εθνική ενότητα, την οποία η Ελλάδα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Ενώ, απαντώντας στην κριτική που δέχεται για το λαϊκό χαρακτήρα των εκδηλώσεων, δήλωσε: "Αλίμονο αν χαρίσουμε τη δημοτική μουσική στη χούντα. Και ο Βελουχιώτης χόρευε τσάμικα".

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

http://www.elkeda.gr/images/stories/elkeda/politicians/3967_2.jpg
H εικόνα ένας Έλληνας πολιτικός να χτυπάει άμεσα και δημόσια την ούτως καλουμένη Νέα Παγκόσμια Τάξη (ΝΤΠ) πραγμάτων, δεν είναι ό,τι πιό συνηθισμένο. Στην μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων, με αφορμή τον ερχομό της επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος μίλησε ακριβώς για αυτό: Την επιδιωκόμενη καταστροφή των Εθνών από το υπερεθνικό πλανητικό και ολοκληρωτικό μόρφωμα της Νέας Τάξης Πραγμάτων, μέσω της "υποστολής σημαιών και της λήθης της Ιστορίας'', όπως χαρακτηριστικά είπε. 
Το μόρφωμα της ΝΤΠ, που αν και δεν υπάρχει επίσημα όλοι αισθάνονται την επιρροή του στον πλανήτη, στην σύγχρονη Ιστορία ακούστηκε σαν έννοια δύο φορές. Την πρώτη από τον Α. Χίτλερ όταν ξεκίνησε ο Β' ΠΠ, και την δεύτερη φορά από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους τον Πρεσβύτερο, μετά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου.
Κατά πολλούς η επονομαζόμενη ΝΤΠ ξεκίνησε την ύπαρξή της με τις από αυτούς κατευθυνόμενες επαναστάσεις των Αμερικανών Αποίκων κατά του βρετανικού Στέμματος και των Γάλλων κατά της βασιλείας στην Γαλλία. Ονομάζεται Νέα Τάξη διότι η Παλαιά ήταν αυτή των βασιλικών καθεστώτων. Λέγεται ότι επινοήθηκε από τους περιβόητους Ιλλουμινάτι της Βαυβαρίας το 18ο αιώνα.
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πάνος Καμμένος κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων στα Καλάβρυτα τόνισε μεταξύ άλλων: «Αποτελεί τιμή για μένα και το έθνος, που βρίσκομαι σήμερα εδώ στα Καλάβρυτα. Το έθνος οφείλει στα Καλάβρυτα, διότι από εδώ ξεκίνησε ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας το 1821». Στην συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «...οι οπλαρχηγοί κτυπήθηκαν με ένα ολόκληρο κατεστημένο και ξεκίνησαν την επανάσταση με την δύναμη του λαού και της ελληνικής ψυχής», ενώ απευθυνόμενος προς τον δήμαρχο των Καλαβρύτων Γιώργο Λαζουρά, υπογράμμισε: «Η Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει να υποστείλει τις σημαίες, θέλει να μην υπάρχουν αξίες, θέλει να ισοπεδωθούν τα πάντα στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, να καταργηθούν τα έθνη – κράτη και να ξεχάσουν οι λαοί τα εγκλήματα που έγιναν στο παρελθόν».
Όπως πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος, «εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε λαός εκδικητικός, αλλά ένας λαός που δεν ανέχεται να παραχωρήσει ούτε σπιθαμή γης από την εδαφική του ακεραιότητα και την εθνική του ανεξαρτησία. Και αυτό θα πρέπει να το ξέρουν καλά αυτοί που έρχονται με άλλα μέσα, χωρίς όπλα, να κατακτήσουν αυτόν εδώ τον τόπο. Σε αυτόν εδώ τον τόπο δεν πιάνει κατακτητής και ενωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».
Στην συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε αναφορά στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Το έθνος τιμά τα Καλάβρυτα και για την αρχή του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, αλλά και για την θυσία στο ολοκαύτωμα από τους Γερμανούς κατακτητές. Θέλω να δεσμευτώ ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, αλλά και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κάνουν τα πάντα όχι μόνο για την ηθική δικαίωση των Καλαβρυτινών, αλλά και για αποζημίωση με δικαστική απόφαση που θα επιδιώξουμε, ανασύροντας τον φάκελο με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από αρχεία της Βέρμαχτ που μας παρέδωσαν οι ΗΠΑ. Θέλω να δεσμευτώ ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, αλλά και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κάνουν τα πάντα όχι μόνο για την ηθική δικαίωση των Καλαβρυτινών, αλλά και για αποζημίωση με δικαστική απόφαση που θα επιδιώξουμε, ανασύροντας τον φάκελο με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν»
ΠΗΓΗ www.elkeda.gr

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


3.ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

...Ο Ιησούς χρειαζόταν μια γλώσσα ικανή να εκφράσει τη διδασκαλία του.Τα Εβραϊκά αποκλείσθηκαν λόγω της λεξιπενίας τους και λόγω του γεγονότος  ότι μόνο ελάχιστοι κτηνοτρόφοι τα μιλούσαν. Ακόμη και οι Εβραίοι των πόλεων τα είχαν λησμονήσει και μεταχειρίζονταν τα Αραμαικά ή τα Ελληνικά, ιδίως τα τελευταία που ήταν διεθνής γλώσσα. Ιδού γιατί τα Ευαγγέλια δεν γράφτηκαν πρωτοτύπως στα Εβραικά αλλά στα Ελληνικά και συγκεκριμένα στη λεγομένη κοινή διάλεκτο της Ελληνικής γλώσσας εκτός του πρώτου που συνέγραψε ο Ματθαίος στα Αραμαικά και συγχρόνως στα Ελληνικά.

Και όχι μόνο τα Ευαγγέλια, αλλά όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στα Ελληνικά. Ούτε ένα στα Εβραικά.Επομένως η εβραική γλώσσα αποκλείεται να χρησιμοπούνταν στο προφορικό λόγο του Ιησού, ο οποίος εδίδασκε κυρίως Ελληνικά και σε ορισμένες περιπτώσεις Αραμαικά.

Οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες, οι ιδρυτές θρησκειών κτλ δίδαξαν στη μητρική τους γλώσσα.Το ίδιο προφανώς έκανε κι ο Χριστός.Θα αντιτείνει ίσως κάποιος , ότι σύμφωνα με τη γενεαλογία του Ιησού που παραθέτουν οι Ευγγελιστές, ο Ιησούς κατάγεται από το Δαυίδ μέσω Ιωσήφ.Επ' αυτού έχουμε τα εξής σχόλια:
1.Οι γενεαλογίες αντιφάσκουν σε ορισμένα ονόματα επομένως δεν είναι αξιόπιστες.

2.Ο Δαυίδ δεν υπήρξε ιστορικό πρόσωπο.Είναι δημιούργημα εβραικής φαντασίας.

3.Ο Ιωσήφ δεν ήταν φυσικός πατέρας του Ιησού αλλά θετός, συνεπώς ο Ιησούς δεν κατάγεται από αυτόν και κατ' επέκταση από τους προγόνους του.

4.Ο ίδιος ο Ιησούς δεν παραδέχεται τον Αβραάμ ως πρόγονο του [Ιωάννης 8.58]ούτε τον Δαυιδ[Λουκάς 20.44]Αντιθέτως δέχεται τον Αβράαμ ως πατέρα των Εβραίων[Ιωάννης8.56]

5.Ο Πέτρος σε ομιλία του αναφέρει, ότι το χωράφι που αγόρασε ο Ιούδας με τα αργύρια της προδοσίας ονομάσθηκε ''χωράφι αίματος'' από τους Ιουδαίους στη δική τους γλώσσα, δηλαδή στα Εβραικά, τα οποία δεν ήταν η μητρική γλώσσα των Γαλιλαίων, αλλοιώς ο Απόστολος δεν θα έλεγε  ''στην ιδικήν τους γλώσσαν'' αλλά στη ''γλώσσα μας" ή απλώς θα ανέφερε το όνομα.

6.Τα τελευταία λόγια του Ιησού κατα τον Ευαγγελιστή Ιωάννη[ιθ30] ήταν η Ελληνική λέξη  "τετέλεσται"

7.Ο Ιησούς δεν ακολουθεί τα Εβραικά θρησκευτικά έθιμα πχ την αργία του Σαββάτου, όπως ώφειλε αν ήταν Εβραίος, πράγμα για το οποίο άλλωστε κατηγορήθηκε από τους Ιουδαίους [Λουκάς 13,15-14,5 και Ιωάννης 9,16] ούτε πλένοταν πριν από το γεύμα[Λουκάς 11,38] ούτε του έκαναν περιτομή.

8.Όταν ο Ιησούς ανελήφθη στον ουρανό δύο άνδρες με λευκά ενδύματα προσφώνησαν του μαθητές ου Ιησού ''Γαλιλαίους'' και όχι ''Ιουδαίους'' [Πράξεις Αποστόλων 1,9]

9.Οι Ιουδαίοι αποκαλούσαν τους μαθητές του Ιησού ''Γαλιλαίους''[Πράξεις Αποστόλων 2,7]

10.Ο Παύλος [Προς Γαλάτες κεφ3 εδαφ 23-25]εξηγεί ότι η Π.Δ. ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν, αλλά μετά την έλευση του Ιησού δεν μας χρειάζεται ο Εβραικός νόμος και καταργούνται από το Χριστό οι θρησκευτικές συνήθειες της Π.Δ.[Παύλος β'προς Κορινθίους Γ14]

Τα κυκλοφορούντα σαν εννιαίο σύνολο 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης, αναγνωρίστηκαν μέσω κανόνα ως γνήσια, από δίαφορες Οικουμενικές συνόδους[Ίππωνος393, Καρθαγέννης 419, Πενδέκτης 691] οι οποίες ορίζουν τα 27 βιβλία της ΚΔ ως κανονικά.
Υπάρχουν όμως και άλλα βιβλία λεγόμενα νόθα ή απόκρυφα της ΚΔ όπως
Ευαγγέλιο Πέτρου
Ευαγγέλιο Αιγύπτιον
Ευαγγέλιο Θωμά
Ευαγγέλιο Ματθία
Ευαγγέλιο Φιλίππου
Ευαγγέλιο Βασιλειάδη
και πλήθος άλλων κειμένων και επιστολών που εγράφηκαν στα Ελληνικά.

Από την άλλη τα αρχαία Εβραικά ήταν εδώ και 2300 έτη μια νεκρά γλώσσα όπως γράφει ο Εβραίος Γιώσεφ Ελιγιά [στη μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τόμος θ' σελ.641 λ.''Εβραίοι'']ο οποίος αναφέρεται  στην ασάφεια και τη πενιχρότητα της Εβραικής γλώσσας που το αλφάβητο της είχε μόνο σύμφωνα  και εμάντευαν τα φωνήεντα, με δύο γένη και άλλες ελλείψεις.

Κατά τον πρωτοσύγγελο Ευαγ.Σκάρπαν [ενθ.ανωτ.Τόμος Α' σελ.279 λ."Αγία γραφή"]
η τέλεια απονέκρωση της Εβραικής γλώσσας επήλθε κατα την αιχμαλωσία του λαού που είχε ως μητρική γλώσσα την Χαλδαική...επί των ημερών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού οι εν Παλαιστίνη Εβραίοι αγνοούσαν τελείως την Εβραική γλώσσα αντί δε αυτής μιλούσαν την Αραμαική και την Ελληνική. Επομένως ο Ιησούς εδίδασκε Αραμαικά ή Ελληνικά για να τον καταλάβουν.

...Αναμφίβολα η παγκοσμιότητα της Ελληνικής γλώσσας τότε, συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση της Χριστιανικής διδασκαλίας, η οποία αν γίνονταν στα Εβραικά ή Αραμαικά ουδεμία απήχηση θα είχε, εκτός του ότι ήταν αδύνατο στα Εβραικά ή στα Αραμαικά να αποδοθούν οι έννοιες της.
Λογικώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα το οποίο θα επιβεβαιώσουν και τα στοιχεία που θα προσκομίσουμε παρακάτω, ότι ο Χριστός εγνώριζε τα Ελληνικά, όπως και οι Απόστολοι οι οποίοι μιλούσαν και έγραφαν Ελληνικά κι όχι Εβραικά.

Όσον αφορά τώρα τα Αραμαικά τα οποία όντως μεταχειριζόταν ο Ιησούς και οι μαθητές του, θα συμφωνήσουμε σε τούτο, αλλά θα προσθέσουμε ότι προτεραιότητα είχαν τα Ελληνικά, για αυτό τα Ευαγγέλια δεν εγράφτηκαν πρωτοτύπως στα Αραμαικά εκτός από του Ματθαίου που γράφτηκε σε Ελληνικά και Αραμαικά όπως είπαμε.

...Τα τέσσερα Ευγγέλια [κανονικά] αποτελούν τη κύρια πηγή πληροφοριών, για τη ζωή του Ιησού και τη διδασκαλία Του.Το όνομα τους είναι  Ελληνικό και σημαίνει ''καλά νέα''[ευ+αγγελία=χαρμόσυνο νέο].
Ο κομιστής αυτών καλείται Ευαγγελιστής επίθετο το οποίο απαντάται στη Καινή Διαθήκη [Παύλος προς Εφεσιους δ11].Στα παραδείγματα Του ο Ιησούς χρησιμοποιούσε Ελληνικά γράμματα πχ γιώτα[Ματθαίος Ε18]και όχι Εβραικά ή Αραμαικά.

Συγγραφείς των Ευαγγελίων ήσαν οι Ευαγγελιστές.Κατα τη κρατούσα άποψη γράφτηκαν μεταξύ των ετών 60-90.
Τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής διαθήκης παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες.
Ας προσέξουμε και το όνομα του Ιησού το οποίο ερμηνεύουν ''ο κύριος σώζει'' όχι βεβαίως όπως λανθασμένα υποστηρίζουν στα  Εβραικά αλλα στα Ελληνικά εκ του Ιάσω[θεραπεύω]Ιωνικώς Ιήσω που σημαίνει ο σώζων.Ιασώ ονομάζεται η θυγατέρα του Ασκληπιού και την Ηπιόνης.Επι το πλέον ο Ιησούς λέγεται και Χριστός που είναι Ελληνική λέξη  η οποία σημαίνει τον Χρισθέντα υπο του Θεού[Λουκάς Δ18]εκείνον δηλαδή που του ανατέθει αποστολή, εν προκειμένω η σωτηρία του κόσμου.
Εκ του Χριστού προήλθε η ονομασία Χριστιανοί η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αντιόχεια [πράξεις ια26] Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν το Ελληνικό όνομα Χριστός το οποίο συνάπτεται με το Ιησούς κι όχι το Εβραικό Μασιάχ ή το Αραμαικό Μεσιχά-μεσσίας-.
Ο γλωσσικός εξελληνισμός  των εναπομεινάντων Αραμαικών λέξεων φαίνεται και από την αλλαγή  του ονόματος του Κηφά που στα Αραμαικά σημαίνει πέτρα[Ιωάννης α43] σε Πέτρο από τον ίδιο το Χριστό [Ματθαίος ιστ 18]''συ ει Πέτρος και επι αυτή τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν''Ο Ιησούς μάλιστα μεταχειρίζονταν  ομηρικές λέξεις  πχ στο Μάρκο [γ17] ''και επέθηκεν αυτοίς ονόματα Βοανεργές ο έστιν υιοι της βροντής'' ο Ιησούς απεκάλεσε αυτούς υιούς της βροντής λόγω του ορμητικού χαρακτήρα τους τους δύο αποστόλους Ιωάννη και Ιάκωβο που ήταν υιοι του Ζεβεδαίου.Οι ερμηνευτές θεωρούν ότι η λέξη Βοανεργές είναι αραμαικής προελεύσεως ενώ το αληθές είναι ότι πρόκειται περι συνθέσεως ομηρικών λέξεων.

Για την απόλυτη κυριαρχία της Ελληνικής γλώσσας παντού σε ολόκληρο το κόσμο και ιδιαιτέρως στην Ανατολή, Βόρεια Αφρική και γενικώς στη Μεσόγειο υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία με άφθονο αποδεικτικό υλικό.Περιορίζομαι να αναφέρω τι γράφει ο Ισπανός ακαδημαικός Φραντσίσκο Αντράντος στο πρόσφατα κυκλοφορήσαν βιβλίο του υπο τον τίτλο ''Ηistoria de la Lengua Griega''ελλ.εκδοση Παπαδήμα Αθήνα 2003
''η Ελληνική κατέκτησε τον κόσμο''

Για την ομιλία των αποστόλων στα Ελληνικά διατυπώθηκαν τρείς γνώμες:
1.Η μία αποδέχεται ότι με επέμβαση του Θεού οι απόστολοι μπορούσαν  να μιλούν οποιανδήποτε γλώσσα ήθελαν.Η γνώμη αυτή δεν είναι ιστορική.Η ιστορία δεν γνωρίζει αν έγινε αυτό.
2.Η δεύτερη δέχεται ότι επειδή η κοινή Ελληνική ήταν παγκόσμια γλώσσα έπρεπε να τη μάθουν  για να διδάξουν σε όλα τα έθνη.Έτσι οι απόστολοι έμαθαν Ελληνικά και δίδαξαν σε αυτά.
3.Η τρίτη δέχεται ότι οι Απόστολοι  ευθής εξαρχής από παιδιά μιλούσαν Ελληνικά διότη στη Γαλιλαία στη Σαμάρεια κλπ τα Ελληνικά ήταν η επικρατούσα γλώσσα ακόμη και εντός της Ιουδαίας, καθώς μαρτυρούν οι ανακαλυφθήσες επιγραφές, που εγράφησαν στην Ελληνική γλώσσα.
Ποια είναι η ορθή;
Η πρώτη είναι δογματική, ιστορικά απορρίπτεται ως αναπόδεικτη.
Η δεύτερη είναι εν μέρει λογική, δηλαδή μπορεί οι Απόστολοι να  έμαθαν Ελληνικά, για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.Όμως λαμβανομένου υπόψη ότι στη Γαλιλαία όλοι μιλούσαν Ελληνικά προκύπτει ότι μιλούσαν και οι Απόστολοι.Άρα δεν χρειάζονταν να μάθουν κάτι που γνώριζαν.Είπαμε ότι η δεύτερη γνώμη είναι εν μέρει λογική διότι προυποθέτει ότι οι Απόστολοι δεν γνώριζαν Ελληνικά, πράγμα που δεν αποδείχθηκε, για να χρησιμοποιήται σαν συλλογισμός.
Η τρίτη γνώμη δεν βασίζεται σε δογματισμούς, ούτε σε μερική λογική. Βασίζεται στο αποδεδειγμένο γεγονός ότι στη Γαλιλαία κτλ η επικρατούσα γλώσσα ήταν η Ελληνική. Ακόμη και στα Ιεροσόλυμα οι Εβραίοι εύχονταν Ελληνιστί!
Λογικώς λοιπόν συμπεραίνουμε , ότι αφού όλοι  μιλούσαν Ελληνικά σε εκείνες τις περιοχές θα μιλούσαν και οι Απόστολοι από μικρή ηλικία.
Εν προκειμένω ο συλλογισμός έχει συμπέρασμα που προκύπτει από το λογικό συσχετισμό  δύο κρίσεων ότι:
Στη Γαλλιλαία όλοι ομιλούσαν Ελληνικά
Ο Χριστός και οι Απόστολοι ήταν Γαλιλαίοι
Αρα ο Χριστός και οι Απόστολοι μιλούσαν Ελληνικά.
Ο συλλογισμός αυτός κατα τον οποίο συμπεραίνουμε πως ότι ισχύει για το σύνολο ισχύει και για το μέρος λέγεται παραγωγικός.Εννοείται ότι για τη λογική του συλλογισμού και οι όροι του συλλογισμού πρέπει να είναι αληθείς για να είναι και το συμπέρασμα.
Στη περίπτωση μας  οι όροι "Στη Γαλιλαία μιλούσαν Ελληνικά"
και ''ο Χριστός και οι Απόστολοι ήσαν Γαλιλαίοι" είναι όντως αληθείς, πραγματικοί, διότι τούτο είναι ιστορικώς εξακριβωμένο.Συνεπώς και το συμπέρασμα  του συλλογισμού, ότι οι Απόστολοι μιλούσαν Ελληνικά, κατα λογική αναγκαιότητα, είναι αληθές, πραγματικό.


αποσπάσματα από το βιβλίο ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του Κων/νου Πλεύρη απο τις εκδόσεις 'Ηλεκτρον www.hilektron.gr

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Επίσημη επίσκεψη Καμμένου στη Ρωσία στις 16-17 Απριλίου

Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Πάνος Καμμένος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη
 στις Μόσχα στις 17 έως 18 Απριλίου,  κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, δήλωσε την Πέμπτη  στο ειδησεογραφικό πρακτορείο  Sputnik ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Κώστας  Ήσυχος.
Μετά την συνάντησή του με το αναπληρωτή υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Ανατόλι Αντόνοφ ο κ. Ήσυχος διευκρίνισε ότι στην ατζέντα της επίσκεψης Καμμένου στη Μόσχα περιλαμβάνεται και η συνάντηση του Έλληνα υπουργού Άμυνας με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σοϊγκού.

«Οι δύο άνδρες αναμένεται να συζητήσουν θέματα  διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, με έμφαση σε ζητήματα στρατιωτικο- τεχνικού εξοπλισμού» ανέφερε ο κ. Ήσυχος  
Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια των συνομιλιών θα εξεταστεί  η δυνατότητα
προμήθειας ανταλλακτικών για τον ρωσικό  στρατιωτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα,  για το σύστημα αεράμυνας S-300 και το  αερόστρωμνο αποβατικό τύπου "Zubr".

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ


AEROMAXIA2_1Σε νέες προκλήσεις προχώρησε σήμερα η τουρκική Αεροπορία σε ένα επιθετικό κρεσέντο το οποίο ξεκίνησε από εχθές και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα.

Έτσι ενώ εχθές η τουρκική Αεροπορία πραγματοποίησε αριθμό ρεκόρ παραβιάσεων για μια ημέρα, 65 παραβιάσεις και 7 παραβάσεις, τη σκυτάλη σήμερα το πρωί πήρε το τουρκικό Ναυτικό με την τουρκική πυραυλάκατο TCG Ρ 345 POYRAZ κλάσης Rüzgar (πρώην γερμανική κλάσης Lürssen εξοπλισμένη με βλήματα Harpoon) εισήλθε στα Εθνικά Χωρικά Ύδατα ανατολικά από το Αγαθονήσι.

Το τουρκικό σχέδιο όμως της έντασης στο Αιγαίο δεν σταμάτησε ούτε με τον τουρκικό πλου αλλά συνεχίστηκε και στον αέρα με σωρεία παραβιάσεων αλλά και σκληρές εμπλοκές μετά από διάστημα ενός μηνός περίπου.

Πιο ειδικά, και όπως ανέφεραν επιτελείς του ΓΕΕΘΑ, οι πιλότοι των τουρκικών μαχητι8κών ήταν ιδιαίτερα προκλητικοί επιζητώντας αναμέτρηση με ελληνικά μαχητικά.
Έτσι και πιο συγκεκριμένα τουρκικό αεροσκάφος CN-235 το οποίο πετούσε εντός του Εθνικού εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) αναχαιτίστηκε από δύο ελληνικά F-16.
Ταυτόχρονα σχεδόν όμως με την απογείωση των ελληνικών μαχητικών δύο τουρ5κικά F-16 έκαναν την εμφάνισή τους επιχειρώντας να αναχαιτίσουν τα ελληνικά μαχητικά τα οποία πετούσαν εντός του ΕΕΧ!

Ακολούθησε σκληρή εμπλοκή Β.Δ. της Ικαρίας με τα τουρκικά αεροσκάφη να προσπαθούν να «προστατέψουν» το CN-235 το οποίο εξακολουθούσε να πετά στην περιοχή.

Η εμπλοκή κράτησε περί τα 2 λεπτά με το CN-235 να αποχωρεί όταν τα τουρκικά F-16 διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν να πάρουν την «ουρά» των ελληνικών μαχητικών τα οποία τους είχαν συνέχεια lock-on σε συνθήκες Fox II (βλήματα IIR) και IV (βολή με πυροβόλα). .

Είναι η πρώτη φορά που τουρκικά αεροσκάφη επιχειρούν να «απαγορεύσουν» αναχαίτιση CN-235 που πετά εντός του ΕΕΧ και αυτο καταδεικνύει τη συνεχή εξέλιξη των τουρκικών σχεδιασμών προς ένα επιδιωκόμενο «θερμό επεισόδιο». .

Στη δεύτερη περίπτωση εξάδα τουρκικών F-16 εισήλθε στο FIR βόρεια της Λέσβου και εν συνεχεία παραβιάζοντας τον ΕΕΧ έφτασε μέχρι το κεντρικό Αιγαίο νότια από τον Α. Ευστράτιο.

Τον τουρκικό σχηματισμό παρακολουθούσε ζεύγος F-16 της ΠΑ. Δύο από τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία έφεραν οπλισμό αποσπάσθηκαν από το σχηματισμό και προχώρησαν σε εμπλοκή με τα μαχητικά της ΠΑ για να ακολουθήσει δεύτερη σκληρή αερομαχία των τεσσάρων αεροσκαφών στην ίδια περιοχή.

Στο τέλος τα τουρκικά αεροσκάφξη αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και μαζί με αυτά και ο υπόλοιπος σχηματισμός των τεσσάρων F-16.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα «στατιστικά» της σημερινής ημέρας τα τουρκικά αεροσκάφη (12 F-16, 1 ελικόπτερο, 1 CN-235) πραγματοποίησαν 38 παραβιάσεις του ΕΕΧ και 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών ενώ από τα τουρκικά F-16 6 έφεραν οπλισμό.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Στην Λευκάδα έχουμε μια παροιμία δεν ξέρω αν λέγεται και στην Αθήνα κύριε υπουργέ :
Σαλτα σάλτα η γουρουνίτσα της μπήκε και το παλουκάκι! 
Ισως το νόημα της πρέπει να εξηγηθεί στους ''φίλους'' Τούρκους.

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΙ


Η χριστιανική θρησκεία βασίζεται σε δύο διαθήκες του Θεού. Στην Παλαιά και στη Καινή-Καινούρια- Διαθήκη.

..Συγκεκριμένα η Παλαιά Διαθήκη είναι η συμφωνία μεταξύ θεού και Νώε αρχικά και κατόπιν μεταξύ Θεού και Αβραάμ και ολόκληρου του λαού του Ισραήλ[Παύλος β' προς Κορινθίους Γ.14']

...Τέλος η συμφωνία μεταξύ Θεού διαμέσω του Ιησού Χριστού και όλων των ανθρώπων, της ανθρωπότητας δηλαδή, λέγεται Καινή Διαθήκη, όπως την ονόμασε ο Χριστός:
 " το υπερ υμών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών" Ματθαίος [κστ'.28],Μάρκος [ιδ,24]ή 
"τούτο το ποτήριον η Καινή διαθήκη εν τω αίματι μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον Λουκάς [κβ,20]
Το γιατί ο Θεός έκανε περισσότερες της μιας συμφωνίες διαθήκες είναι θέμα δικό Του. Οι ιστορικοί δεν το γνωρίζουν. Μόνο οι παντογνώστες Θεολογούντες θα έχουν έτοιμες απαντήσεις.

Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο πλήρες ανακριβειών.
Σε εκείνο περιγράφονται αναπόδεικτα γεγονότα, τα οποία οι ιστορικοί αμφισβητούν ενώ οι θεολόγοι τα δέχονται ως αναμφισβήτητα. Οι συναντήσεις λόγου χάρη αγγέλων και προφητών δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ιστορικά συμβάντα.Οι θεολόγοι διαφωνούν.Επικαλούνται το θεόπνευστο της Γραφής. Αλλά τούτο δεν είναι ιστορία. Ο ιστορικός απαιτεί αναμφίβολη απόδειξη.

Αντιθέτως στη Καινή Διαθήκη δεν περιγράφεται η ''ιστορία''του Εβραϊκού λαού με ανύπαρκτους βασιλείς, φανταστικούς ως επί το πλείστον πολέμους, επικοινωνία με τον Ιεχωβά, συνεργασίες αγγέλων με διαφόρους Εβραίους κτλ.
Η Καινή Διαθήκη βασικά περιλαμβάνει διατύπωση του θείου ηθικού λόγου της χριστιανική θρησκείας, εντός ενός πλαισίου δράσεως προσωπικοτήτων. Είναι λοιπόν θεολογικό κείμενο και όσα γεγονότα αναφέρει είτε συνέβησαν, είτε όχι δεν επηρεάζουν τη διδασκαλία του Χριστού.

Στην Παλαιά Διαθήκη προβάλλονται ''ιστορικά'' συμβάντα, τα οποία απορρίπτονται συλλήβδην, από την ιστορική επιστήμη ως τελείως αναληθή. Ασφαλώς δεν αποτελεί ιστορική διαπίστωση:
η συνάντηση Ιεχωβά και Διαβόλου
η βασανιστική δοκιμασία του Ιώβ
η ''ιστορία'' του Σαμψούντος, του Ιωνά
οι κλοπές [Ραχήλ]
οι απάτες [Ιακώβ]
οι δολοφονίες [Μωυσής]
οι μαστρωπείες[Αβραάμ]
οι πορνίες [Σάρρα]
οι σφαγές νηπίων, καταστροφές πόλεων, βιασμούς κλπ προ των οποίων κάθε ιστορικός μειδιά, εκτός κι αν ο Αυνάν θεωρηθεί ιστορία.

Οι Εβραίοι δεν αναφέρονται από τους αρχαίους χρόνους, επειδή υπήρξαν ένας κατώτερος -πολιτισμικά- λαός κτηνοτρόφων άνευ πολιτισμού.Δεν είχαν κάτι να επιδείξουν.Έγιναν γνωστοί, διότι σταύρωσαν το Χριστό κι όχι διότι κατάφεραν κάποιο επίτευγμα. 

Την Αλεξανδρινή εποχή επιφανείς πνευματικές προσωπικότητες Απίων, Μνασέας, Λυσίμαχος, Χαιρήμων κ.α......
Στη Νεώτερη εποχή ο Αδόλφος [Λοντς Adolphe Lods]στο βιβλίο του "Προχριστιανική εποχή" [ελλ έκδ. Δίβρης τομος 4ος, σελ 257κ.ε.]μας πληροφορούν για τη ζωή των Εβραίων οι οποίοι:

Ζούσαν βασικά στις νότιες ερημικές εκτάσεις της Παλαιστίνης, που τον χειμώνα τουλάχιστον προσφέρουν αρκετό χορτάρι για την επιβίωση των κοπαδιών.
Το επάγγελμα τους ήταν η κτηνοτροφία των μικρών ζώων, κι αυτό άλλωστε δήλωσαν όταν παρουσιάστηκαν στην Αίγυπτο. Άλλωστε και οι γεωφυσικές συνθήκες του χώρου τους είναι κατάλληλες για μια τέτοια απασχόληση.
...Μολονότι οι Εβραίοι έζησαν επί μακρόν μεταξύ των Αιγυπτίων και των Ασσυρίων δεν κατόρθωσαν να αφομοιώσουν κάτι από το πολιτισμό αυτών των λαών.
Από τους Έλληνες αργότερα πέτυχαν να πάρουν κάποια πράγματα και να αναπτυχθεί η Εβραϊκή πολιτιστική τάση των Ελληνιζόντων Ιουδαίων, τους οποίους με πρωτοφανή αγριότητα κατεδίωξαν οι ορθόδοξοι Εβραίοι.
Η εξάπλωση των Εβραίων [η διασπορά] εκτός Ιουδαίας, απέβη πληγή εις βάρος των διαφόρων εθνών διότι οι Εβραίοι αποτελούσαν ένα ξένο σώμα το οποίο επεδίωκε να επιβλήθει δια υπονομεύσεως των εθνικών κοινωνιών.Τα παραδείγματα και οι αντιδράσεις είναι άφθονα:
Κικέρων ''υπέρ Φλάκτου''
Τάκιτος ''ιστορία''
Πετρώνιος''fragment. poet.''
Πλίνιος ''φυσική ιστορία''
Γιουβενάλης ''sat 14,96,104''
Σουετώνιος ''ενθ.ανωτ.''
Οβίδιος ''η τέχνη του Αγαπάν''
Σενέκας ''περί προλήψεως''36
όλοι τους κατήγγειλαν το διαβρωτικό ρόλο του Εβραϊσμού.
....Ο φιλοεβραίος καθηγητής της θεολογίας πανεπιστημίου Αθηνών Βασ.Βέλλας  αναφέρει:
''υπό μεν της μεγάλης του λαού μάζας εμισούντο υπό δε των πεπαιδευμένων και μορφωμένων περιεφρονούντο και ενεπαίζοντο ως λαός, όστις ουδέν εις τον πολιτισμόν γενικώς συνεισέφερε ...[Β.Βέλλας: Φλάβιου Ιώσηπου:''κατ' Απίωνος'' εκδόσεις Πάπυρος Αθήνα 1975]
Ωστόσο ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να δεχθούμε το συμπέρασμα των ερευνητών, ότι οι αρχαίοι Εβραίοι ήταν ''τελείως απολίτιστοι''! Γιατί να μη το δεχτούμε;

Είναι αλήθεια ότι οι Εβραίοι κυρίως η νεολαία και οι μορφωμένοι, είχαν τη τάση να μιμηθούν τους 'Ελληνες  και κάτι παραπάνω να εξελληνιστούν.Ο Ελληνικός τρόπος ζωής τους γοήτευε.Ο αθλητισμός, οι φιλοσοφικές σχολές, η γλυπτική, η όρχηση, η διαλεκτική, η ρητορική, ο έρωτας, μαγνήτιζαν την Εβραϊκή νεολαία η οποία  εξελληνιζονταν παντού ταχέως αρχίζοντας από τα Ελληνικά ονόματα που χρησιμοποιούσε.
...'Ετσι οι Εβραίοι στράφηκαν στον Ελληνισμό αρχής γενομένης με τη γλώσσα όπως ήταν φυσικό, ώστε:

 "στη πραγματικότητα ο γλωσσικός εξελληνισμός των Ιουδαίων είναι γρήγορος" 
Γάλλος καθηγητής Πασκάλ Μπαλέ στο έργο του ''Η καθημερινή ζωή στην Αλεξάνδρεια 331-330πΧ'' ελλ.εκδ.Παπαδήμα Αθήνα 2002 σελ 45.

...Κρίνοντες γενικά την εισβολή των Ισραηλιτών στη Παλαιστίνη, παρατηρούμε ότι αυτή υπήρξε ευεργετική για τους Ισραηλίτες, πλην του τομέα της θρησκείας, διότι ο πολιτισμός, τον οποίον έφεραν, ήταν κατώτερος εκείνου που βρήκαν.

...Όσο περνούσαν λοιπόν τα χρόνια, τόσο η Ιουδαϊκή φυλή έχανε τη φυλετική της συνοχή και η παλαιά γλώσσα, που μιλούσαν οι Ιουδαίοι ξεχάστηκε ολότελα και επικράτησε οριστικά η λεγόμενη Αραμαϊκή ενώ παράλληλα διαδίδονταν η ''κοινή Ελληνική''.
Έτσι μετά από τρεις αιώνες που φθάνουμε στην εποχή του Ιησού, τα εβραϊκά είχαν τελείως εξαφανισθεί.

Ο ιστορικός πρέπει να προσέξει ότι εξετάζοντας τα Ευαγγέλια δεν έχει πρωτότυπα, αλλά αντίγραφα αντιγράφων με πολλές διορθώσεις και αποκλίσεις.

...Η Καινή Διαθήκη δίνει πληροφορίες για την ομιλία του Ιησού. Αλλά η Καινή Διαθήκη δεν είναι ιστορικό βιβλίο. Είναι θεολογικό. Επομένως με κριτήρια ιστορίας τα Ευαγγελικά κείμενα δεν μπορούν να θεωρηθούν βιβλία ιστορίας.
..Επιπλέον τα Ευαγγελικά κείμενα δεν συμφωνούν μεταξύ τους.
Οι αντιφάσεις των Ευαγγελίων κλονίζουν την αξιοπιστία τους.

Πρώτο παράδειγμα:
Ο Ματθαίος [κστ,57] μας πληροφορεί πως όταν συνέλαβαν τον Ιησού, τον πήγαν στο αρχιερέα Καιάφα.
Ο Ιωάννης  [ιη 13] μας πληροφορεί ότι τον έφεραν στον αρχιερέα Άννα.
Ποιο από τα δύο είναι το αληθινό συμβάν;

Δεύτερο παράδειγμα
Αλλού πάλι στη γενεαλογία του Ιησού, όπου δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις:
Ο Ματθαίος α16 αναφέρει ως πατέρα του Ιωσήφ κάποιον Ιακώβ
Ο Λουκάς γ23 κάποιον Ηλί
Τελικά ποιο από τα δύο είναι το ορθό;

Τρίτο παράδειγμα
τότε που ο Πόντιος Πιλάτος ρώτησε τον Ιησού ''συ ει ο Βασιλευς των Ιουδαίων;'' και 
ο Ματθαίος κζ11 αναφέρει ότι ο Ιησούς αποκρίθηκε: ''συ λέγεις''
ο Ιωάννης ιη33-44 γράφει ότι ο Ιησούς αποκρίθηκε:''αφ' εαυτού συ τούτο λέγεις ή άλλοι σοι είπον περι εμού;''
Η διαφορά των δύο απαντήσεων είναι ουσιαστική.

Τέταρτο παράδειγμα:
Ο Λουκάς κγ 46 γράφει ότι τα τελευταία λόγια του Ιησού ήταν:
''πάτερ εις τας χείρας σου παρατίθεται το πνεύμα μου και ταύτα ειπών εξέπνευσεν''
Ο Ιωάννης ιθ30 γράφει ότι τα τελευταία λόγια του Ιησού ήταν:
''ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε: τετέλεσται και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα''
Ο Ματθαίος κζ46 γράφει ότι τα τελευταία λόγια του Ιησού ήταν:
''Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί'' δηλαδή Θεέ μου Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες;
Ποια από τις τρεις εκδοχές είναι αληθινή;

Η ιστορία περιγράφει τις πράξεις των ανθρώπων που όντως συνέβησαν με προκαθορισμένο τρόπο δηλαδή βάσει της λογικής σκέψεως.
Η ιστορία κινείται στη χώρα της αποδεδειγμένης πραγματικότητας.
Υπό την έννοια αυτή κατεβλήθει προσπάθεια κυρίως από το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του Ιησού, να συμπεράνουμε τη γλώσσα που μιλούσε. Τίποτε άλλο.

....Βέβαια όπως όλη η Καινή Διαθήκη έτσι και τα κείμενα αυτά -πηγές- έχουν τοπικό και προσωπικό χαρακτήρα και αποβλέπουν σε σκοπούς πνευματικούς εποικοδομητικούς.
...τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν κάνουν ιστορία αλλά θεολογία!


Επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του Κωνσταντίνου Πλεύρη Εκδόσεις Ήλεκτρον 2015 www.hilektron.gr

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ:Ο,ΤΙ ΛΕΜΕ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ – Ξεκινά η επιτροπη Λογιστικού ελέγχου του χρέους

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο καμμενου μομα
. Σήμερα η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοινώνει την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Μία κίνηση την οποία την είχαν θέσει ως προαπαιτούμενο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες μιας και ήταν μέρος των κόκκινων γραμμών τους για συμμετοχή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος δικαιώνει και με το παραπάνω τους Έλληνες που τον τίμησαν με την ψήφο τους. Περιμένουμε από σήμερα το ξετύλιγμα του κουβαριού για το πως μας έφτασαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το το 2009 και μετά στα Μνημόνια!

ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΛΟΥΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;Αν μου έκανε την ερώτηση κανείς πριν ένα μήνα θα του απαντούσα: νομίζω τα Εβραϊκά!

Ακούγοντας τη παρουσίαση ενός βιβλίου κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι δυνατό επειδή οι Εβραίοι της εποχής του Χριστού δεν μιλούσαν Εβραϊκά, αλλά άλλες γλώσσες με κύριες τα Αραμαϊκά και τα Ελληνικά ως διεθνή γλώσσα της εποχής.
Βλέπετε τα Εβραϊκά είναι μια ασυνεχής γλώσσα. Έπαψε να μιλιέται ευρέως πολύ πριν το Χριστό και ξαναγεννήθηκε  τεχνητά -εκμοντερνισμένη- μετά το ολοκαύτωμα των Εβραίων κατά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ.
Αυτό δεν το ήξερα ομολογουμένως πίστευα πως όπως τα Ελληνικά εξελίχθηκε στο βάθος των αιώνων, δεδομένου ότι είναι αρχαία γλώσσα επίσης.

Βρήκα λοιπόν το έργο που απαντά ιστορικά στο τι γλώσσα μιλούσε ο Χριστός στηριζόμενο σε ιστορικά δεδομένα και που με τέτοιο τρόπο ερευνά το θέμα του.
Θα παρουσιάσω σήμερα τον πρόλογο του.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τίθεται το ερώτημα: ποια γλώσσα ομιλούσε ο Ιησούς;

Ο σκοπός της απαντήσεως είναι καθαρώς ιστορικός, δηλαδή ενδιαφέρει να επισημανθεί η αλήθεια.
Τα μέσα που θα οδηγήσουν στο συμπέρασμα είναι τα επιχειρήματα και τα στοιχεία.

Όταν λέμε επιχείρημα εννοούμε κάποιο αποδεικτικό συλλογισμό πχ στη Γαλιλαία όλοι μιλούσαν Ελληνικά ο Ιησούς ήταν Γαλιλαίος άρα ο Ιησούς ομιλούσε Ελληνικά.

Όταν λέμε στοιχείο εννοούμε κάποιο αποδεικτικό υλικό  πχ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης [ιθ' 30] γράφει , ότι ο Ιησούς είπε επί του Σταυρού: "τετέλεσθαι, και κλίνας την κεφαλήν παρέδωσε το πνεύμα".
Η αναφορά του ''τετέλεσται'' σημαίνει ότι ο Ιησούς μιλούσε Ελληνικά, αφού αυτή η λέξη είναι Ελληνική.

Η γνώση της γλώσσας του Ιησού έχει σημασία
α.για τη καταγωγή του
β.για το γλωσσικό πλαίσιο της εποχής του
γ.για το εύληπτο της διδασκαλίας και την ακριβή απόδοση αυτής.
δ.για τη υποβοήθηση του έργου του ιστορικού.

Τόσο το επιχείρημα, όσο και το στοιχείο έχουν αποδεικτική αξία.Εκ προοιμίου ουδέν είναι ισχυρότερο του άλλου.Καθένα από αυτά εξετάζεται  ιδιαιτέρως και αναλόγως κρίνεται. Δεν πρέπει να συγχέουμε την ιστορία με τη θεολογία.Συνήθως ο δογματισμός του θεολόγου συγκρούεται με το πραγματισμό του ιστορικού.

Θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε εκείνα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα, τόσο από ιστορικές πηγές , όσο και από θεολογικούς δογματισμούς, τα οποία μας θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα, για τη γλώσσα την οποία μιλούσε ο Χριστός στις διδασκαλίες του.

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τα πραγματικά δεδομένα της εποχής του Χριστού, τις δυνατότητες διαδόσεως, τη κοινωνική δομή του περιβάλλοντος στο οποίο έζησε ο Χριστός, καθώς και τις προοπτικές οι οποίες διαγράφονταν εκείνη την εποχή.

Η γλώσσα την οποία όφειλε κάποιος να χρησιμοποιήσει για να ακουσθεί και να διαδοθούν τα νοήματα των λεγομένων του, θα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε και τα νοήματα να αποδίδονται με τη πραγματική τους έννοια και η διάδοση τους  να είναι εξασφαλισμένη.

Συνθέτοντας όλους αυτούς τους παράγοντες θα επιχειρήσουμε να τεκμηριώσουμε και να αποδείξουμε ποια ήταν η μητρική γλώσσα του Χριστού, ώστε να απομυθοποιηθεί κάθε πλανεμένη θεώρηση, επί του σημαντικότατου αυτού γεγονότος.

Το βιβλίο αναπτύσσεται σε δέκα κεφάλαια που έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κοινωνικό περιβάλλον και θεολογικοί δογματισμοί
Γλωσσικά στοιχεία
Γνώμες συγγραφέων
Ελληνικότητα του Ιησού
Συμπεράσματα
Η συνομιλία του Χριστού με το Πιλάτο
Η μορφή του Χριστού
Παράρτημα φωτογραφιών
Βιβλιογραφία

Θα παρουσιάσουμε τα βασικά μηνύματα και στοιχεία του βιβλίου συνεπτυγμένα για να κατανοήσουμε τα στοιχεία, τα επιχειρήματα και να κρίνουμε τα συμπεράσματα.
Συγκεκριμένα κάθε κεφάλαιο θα συμπυκνωθεί σε ένα άρθρο με την  αντίστοιχη βιβλιογραφία του και τις φωτογραφίες που του αναλογούν.

Η βιβλιογραφία είναι εκτενής και πολύγλωσση:
Ξένη
F.ADRADOS    Historia de la lengua Griega
A.BOUQUET   Every day life in New Testament
H.CANDBURY   The New Testament and early Christian literature
G.DALMAN   Jesus-Jeschua
D.DIODATI   De Christo Graece loquente
E.FUCHS   Die Sprache im Newen Testament
K.GREDNER    Einleintung in das Neue Testament
A.SCHWEITZER Geschichte der Leben Jesu-Forschung
TH.ZAHN Einleintung in das N.T.

Ξένη σε μετάφραση
Ρ.ΓΚΡΑΙΗΣ   Εβραϊκοί μύθοι
Β.ΜΕΣΟΡΙ  Υπόθεση Ιησού
Δ.ΡΟΠΣ  Η καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη στους χρόνους του Ιησού

Ελληνική
Π.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    Η μητρική γλώσσα του Ιησού
Μ.ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ    Το μεγάλο ψέμα
Γ.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ   Πηγές εκκλησιαστικής ιστορίας
Ν.ΠΑΡΚΑΣ   Περι Ελληνικής του Ιησού εκπαιδεύσεως
Λ.ΦΙΛΗ   Η κοινή ως γλώσσα του Ιησού των 27 βιβλίων  της ΚΔ
Λ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ   Η πρώτη προς Τιμόθεον ποιμαντική επιστολή του Αποστόλου Παύλου
                               Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης
Δ.ΧΙΩΝΗΣ  Μιλούσε ο Χριστός Ελληνικά;
                      Η αποκαθαρση του Χριστιανισμού από τα εβραϊκά στοιχεία
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΛΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του Κωνσταντίνου Πλεύρη Εκδόσεις Ήλεκτρον 2015  www.hilektron.gr

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

"Γραμμή πυρός" Βερολίνου-Άγκυρας κατά Ελλάδας με στόχευση στον Καμμένο


10.03.2015 | 22:00
Image
Γερμανία και Τουρκία πάνε χέρι-χέρι εναντίον της Ελλάδας ,χρησιμοποιώντας η μία την άλλη. Βερολίνο και Άγκυρα έτσι κι αλλιώς συνδέονται στενά και με “δουλειές” με την Γερμανία να έχει αναλάβει την ναυπήγηση υποβρυχίων 214 , όμοια με τα ελληνικά, τα οποία είναι προγραμματισμένο να αρχίσουν να παραδίδονται το 2017. Όμως η κυβερνητική αλλαγή στην Αθήνα που έφερε τον Πάνο Καμμένο στο ΥΕΘΑ δίνει νέα διάσταση στον “τουρκο-γερμανικό” άξονα εναντίον της Ελλάδας.

Τα γεγονότα από μόνα τους δείχνουν ότι η εκτίμηση δεν είναι αυθαίρετη. Κάνοντας ένα “φλας-μπακ” προκύπτει ότι ο Καμμένος είναι εξίσου…αντιπαθής με τον Βαρουφάκη στο Βερολίνο. Και σίγουρα μισητός στην Άγκυρα:

•Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ.Δραγασάκης σε δηλώσεις του επί της ουσίας είπε ότι υπήρξαν γερμανικές πιέσεις και απόψεις για να μην συμπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ.

•Οι τουρκικές προκλήσεις μετά από τις εκλογές που έφεραν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχαν πάντα επίκεντρο τις κινήσεις και τις δηλώσεις του ΥΕΘΑ.

•Αποκορύφωμα ήταν η απαράδεκτη από κάθε άποψη ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ η οποία ούτε λίγο,ούτε πολύ ζητούσε την …αντικατάσταση του Καμμένου για να μην προκληθεί ένταση στα ελληνοτουρκικά.

•Όμως πριν ακόμη η Τουρκία αρχίσει να ανεβάζει τους τόνους η Γερμανία είχε “δείξει το δρόμο”. Πέρασε στα “ψιλά” και περισσότερο ως “φάουλ” του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο οποίο ανήκει και η ΝΔ. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ στέλεχος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) της Γερμανίας και ηγέτης του ΕΛΚ αμέσως μετά από τη πτήση του Πάνου Καμμένου στα Ίμια βγήκε θρασύτατα και μίλησε για “τουρκικές ακτές” δίνοντας στην Άγκυρα αυτό που ήθελε! Ο Βέμπερ είχε δηλώσει πως θα ασκήσει πιέσεις και στην κεντροαριστερά, την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, να ταχθεί υπέρ ενός σχεδίου ψηφίσματος που είναι παρόμοιο με εκείνο το οποίο είχε εγκριθεί το 2000, όταν η αυστριακή ακροδεξιά υπό τον Χάιντερ είχε συμμετάσχει στην κυβέρνηση της Αυστρίας!!!

Προφανώς ο Καμμένος και η “εξωστρέφειά” του είναι η αφορμή για τις συντονισμένες επιθέσεις Βερολίνου και Άγκυρας κατά της Αθήνας. Ο πραγματικός στόχος είναι να υπάρχει πίεση προς την Αθήνα σ΄ όλα τα επίπεδα κι όχι μόνο στο οικονομικό. Λες κι αυτή από μόνη της δεν είναι έτσι κι αλλιώς αφόρητη.

Είναι βέβαιο ότι ο Καμμένος μαζί με τον Βαρουφάκη θα είναι οι δυο βασικοί στόχοι του Βερολίνου. Και για τον πρώτο έχουν βρει έναν πολύ καλό σύμμαχο,την Τουρκία που μόνο κέρδος έχει απ΄ όλη αυτή την υπόθεση. Η Τουρκία που αντιμετωπίζεται από τις ΗΠΑ και το σύνολο των δυτικών χωρών με καχυποψία σχετικά με την πραγματική ατζέντα που έχουν οι Ερντογάν και Νταβούτογλου φαίνεται ότι δεν ανησυχεί την Γερμανία. Τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει το “μπρα-ντε-φερ” Βερολίνου-Αθήνας.
πηγή onalert.gr

"Για περάστε από το ταμείο" - Τροπολογία ρουκέτα Καμμένου για εταιρείες εξοπλισμών


12.03.2015 | 22:00
Image
Τροπολογία μέσω της οποίας θα “περάσουν από το ταμείο” όσες εταιρείες έχουν κατηγοηρθεί και καταδικαστεί για υποθέσεις δωροδοκίας ετοιμάζει ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νόημα της τροπολογίας θα είναι ένα είδος …επανορθώσεων-αποζημιώσεων οι οποίες θα είναι πολύ συγκεκριμένες. Όσες εταιρείες λοιπόν θέλουν να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οποιοδήποτε ελληνικό πρόγραμμα στο μέλλον αλλά έχουν “βεβαρημένο παρελθόν” με κατηγορίες και καταδίκες για υποθέσεις δωροδοκίας θα πρέπει να λύσουν όσες εκκρεμότητες έχουν τα παλαιότερα συμβόλαιά τους. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να προσφέρουν λύσεις, ανταλλακτικά,τεχνική υποστήριξη και χρήμα. Διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιοδήποτε διαγωνισμό .

Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια τώρα. Κατά την διάρκεια των οποίων κυβερνήσεις και υπουργοί κρύβονταν πίσω από τα όσα προέβλεπαν οι κύριες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί και οι οποίες διασφάλιζαν αποκλειστικά τα συμφέροντα των πωλητών οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα.

Η τροπολογία θα έρθει σύντομα στη Βουλή και όσοι θέλουν να συνεχίσουν να έχουν στο “πελατολόγιό” τους τον καλό πελάτη που λέγεται Ελλάδα θα πρέπει να περάσουν “από τον πάγκο”.
πηγή:onalert.gr

Ο Καμμένος πετάει με Apache αφού "προσγείωσε" τους πωλητές των NH-90 στην πραγματικότητα

12.03.2015 | 20:27
Image
Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος θα πετάξει με Apache στα Μέγαρα λίγες ώρες μετά από την “προσγείωση” στην οποία υποχρέωσε την ευρωπαϊκή κοινοπραξία Eurocopter για τα ελικόπτερα NH-90.

Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο Πάνος Καμμένος θα πετάξει στις 10.30 με επιθετικό ελικόπτερο Apache στα Μέγαρα. Δεν είναι γνωστό αν κι αυτή η πτήση θα…προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία.

Αυτά σ΄ ότι έχει να κάνει με το μήνυμα του Καμμένου ότι θα είναι πολύ περισσότερο έξω από το υπουργικό γραφείο ,στις μονάδες για να “παίρνει μυρωδιά” για όσα πρέπει να γνωρίζει από πρώτο χέρι.

Σ΄ ότι αφορά στα ελικόπτερα NH-90. Ο ΥΕΘΑ συναντήθηκε στο γραφείο του με τους δύο κορυφαίους επικεφαλείς της Eurocopter. Η συνάντηση έγινε παρουσία του νέου επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών Κοσμά Βούρη και πρακτικογράφων. Σε γενικές γραμμές οι πληροφορίες λένε ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας είπαν “ναι σε όλα” . Ζήτησαν την κατανόηση της ελληνικής πλευράς για την έλλειψη εγγυητικών επιστολών για τις οποίες διακαιολογήθηκαν υποστηρίζοντας ότι δεν τους είχαν ζητηθεί. Εγγυήθηκαν λύση για την τεχνική υποστήριξη των ελικοπτερων και αναμένονται συγκεκριμένες προτάσεις τους για να προχωρήσει η παραλαβή των ελικοπτέρων.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει η ελληνική κυβέρνηση μέσω του ΥΕΘΑ είναι ότι θα πρέπει να ξεχάσουν όσα απαράδεκτα έχουν υπογραφεί στις κύριες συμβάσεις προμήθειας και να φροντίσουν να φέρουν συγκεκριμένες προτάσεις για την τεχνική τους υποστήριξη.

Η υπόθεση των NH-90 είναι η πρώτη που άνοιξε και αντιμετωπίστηκε με τρόπο “δυναμικό” από τον ΥΕΘΑ. Γι΄ αυτό και θα αποτελέσει “δεδικασμένο” για μια σειρά άλλων παρόμοιων θεμάτων τα οποία κάποιοι θεωρούσαν ότι έχουν κλείσει.
πηγή onalert.gr

Υπόθεση Rheinmentall και Σουλτς - Ο Καμμένος "κουνά δάχτυλο" και αναμένει απαντήσεις


15.03.2015 | 21:17
Image
Ο Μάρτιν Σουλτς είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι απολύτως βέβαιο ότι στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του δεν περιλαμβάνονται οι συνθέσεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Πολύ περισσότερο δεν προβλέπεται από πουθενά ότι ο κ.Σουλτς έχει καθήκον να προστατεύει τις γερμανικές εταιρείες από “ενοχλητικές” ερωτήσεις ευρωβουλευτών. Κυρίως όταν αυτές οι εταιρείες έχουν σχέση με εξοπλισμούς και αποδεδειγμένα έχουν εμπλοκή σε διακίνηση “μαύρου χρήματος”.

Συνεπώς ο κ.Σουλτς αντί να μας κουνά το δάχτυλο και να μας …συμβουλεύει για την σύνθεση της ελληνικής κυβέρνησης καλό θα είναι να δώσει μια απάντηση για την ανεξήγητη -για να μην χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη- απόρριψη ερωτησης του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή και νυν αναπληρωτή υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που ειχε να κάνει με την γερμανική εταιρεία Rheinmentall. Η οποία έχει καταδικαστεί από γερμανικό δικαστήριο για μίζες 37 εκατομμυρίων ευρώ σε ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα. Και η οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο κ.Σουλτς έχει ζητήσει ήδη “συμβιβασμό” από την ελληνική κυβέρνηση . Αναμένεται πρόστιμο πολλών εκατομμυρίων για την εταιρεία .

Το θέμα όμως είναι ότι ο κ.Μάρτιν Σουλτς θα πρέπει να δώσει μια εξήγηση για την απαγορευση της ερώτησης Χουντή. Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος δείχνει αποφασισμένος να το φθάσει μέχρι τέλους με τον Σουλτς και όπως αφήνει να εννοηθεί η ιστορία της ερώτησης Χουντή δεν είναι η μόνη που έχει υπόψιν του.

Όλη η ερώτηση Χουντή οποία κατατέθηκε στις 14/4/2014:


«Πρόσφατα δημοσιεύματα της γερμανικής εφημερίδας Der Spiegel εμπλέκουν τον νυν Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών, σε υποθέσεις δωροδοκιών στα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν και ήταν επικεφαλής των εταιριών Rheinmetall και STN Atlas.
Παρατίθενται επίσης στοιχεία από τις ανακριτικές Αρχές της Βρέμης, σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται δέκα πρώην συνεργάτες της Rheinmetall και έξι συνεργάτες της STN Atlas. Οι ίδιες αρχές μάλιστα, σε απόφαση έκδοσης εντάλματος έρευνας σημειώνουν ότι «ήδη από το 1999 η STN Atlas είχε θέσει ερώτημα στην ηγεσία του ομίλου για τον χειρισμό ασυνήθιστα υψηλών προμηθειών προς τον “συνεταίρο συνεργασίας” ενός Έλληνα αντιπροσώπου». Δεδομένου ότι στην απάντησή της Ε-007718/2013, η Επιτροπή μου απάντησε ότι η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν έχει επικυρώσει, ούτε τη σύμβαση ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί διαφθοράς ούτε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, και ότι, «
Η εφαρμογή των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη παρακολουθείται στο πλαίσιο του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ», με «αξιολογήσεις των προσπαθειών των κρατών μελών κατά της διαφθοράς» και «έκθεση των συστημικών προβλημάτων».
Ερωτάται η Επιτροπή:
Έχει προβεί σε συστάσεις προς τη Γερμανία προκειμένου να επικυρώσει τις 2 αναφερθείσες συμβάσεις περί διαφθοράς; Ποιους λόγους επικαλείται η Γερμανία για τη μη επικύρωσή τους;
Γνωρίζει εάν διεξάγονται έρευνες σε Ελλάδα και Γερμανία για τη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά σε αθέμιτες πρακτικές σε δημόσιες συμβάσεις, δωροδοκίες, κ.λπ.; Από ποιες αρχές; Σε τι στάδιο βρίσκονται; Παρακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής την εν λόγω υπόθεση; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; Εάν όχι, υπό ποίες προϋποθέσεις θα αναλάβουν τη διερεύνησή της;»

Τι απάντησαν στον Νίκο Χουντή;

«Αξιότιμε κ. Χουντή
Ο Πρόεδρος μου ζήτησε να σας ενημερώσω για την απόφασή του, σε εφαρμογή του Annex III των Κανόνων Διαδικασιών, σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής ερωτήσεων για γραπτή απάντηση (Κανόνας 117).
Καθώς η Ερώτησή σας Ε-001247/2014/αναθ.1 θεωρήθηκε ότι υπερβαίνει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος την έκρινε απαράδεκτη.
Υπογραφή
Francessca R. Ratti»

Πηγή onalert.gr

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση