ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,

Αναζήτηση

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ 'Ο ΩΚΕΑΝΟΣ΄

ᾨδὴ Δεκάτη. Ὁ Ὠκεανός
στροφὴ α´.

Γῆ τῶν θεῶν φροντίδα,
Ἑλλὰς ἡρῴων μητέρα,
φίλη, γλυκεῖα πατρίδα μου
νύκτα δουλείας σ᾿ ἐσκέπασε,
νύκτα αἰώνων. 5
β´.

Οὕτω εἰς τὸ χάος ἀμέτρητον
τῶν οὐρανίων ἐρήμων,
νυκτερινὸς ἐξάπλωσεν
ἔρεβος τὰ πλατέα
πένθιμα ἐμβόλια. 10
γ´.

Καὶ εἰς τὴν σκοτιὰν βαθεῖαν,
εἰς τὸ ἀπέραντον διάστημα,
τὰ φῶτα σιγαλέα
κινῶνται τῶν ἀστέρων
λελυπημένα. 15
δ´.

Ἐχάθηκαν ἡ πόλεις,
ἐχάθηκαν τὰ δάση,
κ᾿ ἡ θάλασσα κοιμᾶται
καὶ τὰ βουνά· καὶ ὁ θόρυβος
παύει τῶν ζώντων. 20
ε´.

Εἰς τὰ φρικτὰ βασίλεια
ὁμοιάζει τοῦ θανάτου
ἡ φύσις ὅλη· ἐκεῖθεν
ἦχος ποτὲ δὲν ἔρχεται
ὕμνων ἢ θρήνων. 25
ς´.

Ἀλλὰ τῶν μακαρίων
σταύλων ἰδοὺ τὰ ἠώα
κάγκελλα ἡ Ὥραι ἀνοίγουσιν,
ἰδοὺ τὰ ἀκάμαντα ἄλογα
τοῦ Ἡλίου ἐκβαίνουν. 30
ζ´.

Χρυσά, φλογώδη, καίουσι
τοὺς δρόμους τοῦ ἀέρος
τὰ ἀμιλλητήρια πέταλα·
τοὺς οὐρανοὺς φωτίζουσι
λάμπουσαι ἡ χαίται. 35
η´.

Τώρα ἐξανοίγει τ᾿ ἄνθη
εἰς τὸν δροσώδη κόλπον
τῆς γῆς ἡ αὐγή· καὶ φαίνονται
τώρα τῶν φιλοπόνων
ἀνδρῶν τὰ ἔργα. 40
θ´.

Τὰ μυρισμένα χείλη
τῆς ἡμέρας φιλούσι
τὸ ἀναπαυμένον μέτωπον
τῆς οἰκουμένης· φεύγουσιν
ὄνειρα, σκότος, 45
ι´.

Ὕπνος, σιγῇ· καὶ πάλιν
τὰ χωράφια, τὴν θάλασσαν,
τὸν ἀέρα γεμίζουσι
καὶ τὰς πόλεις μὲ᾿ κρότον,
ποίμνια καὶ λύραι. 50
ια´.

Εἰς τοῦ σπηλαίου τὸ στόμα
ἰδοὺ προβαίνει ὁ μέγας
λέων, τὸν φοβερὸν
λαιμὸν τετριχωμένον
βρέμων τινάζει. 55
ιβ´.

Ὁ ἀετὸς ἀφίνει
τοὺς κρημνοὺς ὑψηλούς·
κτυπάουσιν ἡ πτέρυγες
τὰ νέφη, καὶ τὸν ὄλυμπον
ἡ κλαγγὴ σχίζει. 60
ιγ´.

Ἔθλιψε τὴν Ἑλλάδα
νύκτα πολλῶν αἰώνων,
νύκτα μακρᾶς δουλείας,
αἰσχύνη ἀνδρῶν, ἢ θέλημα
τῶν ἀθανάτων. 65
ιδ´.

Ἡ χώρα τότε ἐφαίνετο
ναὸς ἠριπομένος,
ὅπου οἱ ψαλμοὶ σιγάουσι
καὶ τοῦ κισσοῦ τὰ ἀτρέμητα
φύλλα κοιμῶνται. 70
ιε´.

Ὡσὰν ἐπὶ τὴν ἄπειρον
θάλασσαν τῶν ὀνείρων,
ὀλίγαι, ἀπηλπισμέναι
ψυχαὶ νεκρῶν διαβαίνουσι
μὲ᾿ δίχως βίαν· 75
ις´.

Οὕτως ἀπὸ τοῦ Ἄθωνος
τὰ δένδρα, ἕως τοὺς βράχους
τῆς Κυθήρας, κυλίουσα
τὴν ἅμαξαν βραδεῖαν,
οὐρανοδρόμον· 80
ιζ´.

Ἡ τρίμορφος Ἑκάτη
ἐθεώρει τὰ πλοῖα,
εἰς τοῦ Αἰγαίου τους κόλπους
λάμνοντα ἀδόξως, φεύγοντα
διασκορπισμένα. 85
ιη´.

Σὺ τότε, ὦ λαμπροτάτη
κόρη Διός, τοῦ κόσμου
μόνη παρηγορία,
τὴν γῆν μου σὺ ἐνθυμήθηκες
ὦ Ἐλευθερία. 90
ιθ´.

Ἦλθ᾿ ἡ θεά· κατέβη
εἰς τὰ παραθαλάσσια
κλειτὰ τῆς Χίου· τὰς χεῖρας
ἄπλωσ᾿ ὀρθή, καὶ κλαίουσα
λέγει τοιάδε· 95
κ´.

Ὠκεανέ, πατέρα
τῶν χορῶν ἀθανάτων,
ἄκουσον τὴν φωνήν μου,
καὶ τῆς ψυχῆς μου τέλεσον
τὸν μέγαν πόθον. 100
κα´.

Ἔνδοξον θρόνον εἶχον
εἰς τὴν Ἑλλάδα· τύραννοι
πρὸ πολλοῦ τὸν κρατούσι,
σήμερον σὺ βοήθησον,
δός μου τὸν θρόνον. 105
κβ´.

Ὅταν τοὺς ἀνοήτους
φεύγω θνητούς, μὲ δέχονται
ἡ πατρικαί σου ἀγκάλαι·
ἡ ἐλπίς μου εἰς τὴν ἀγάπην σου
στηρίζεται ὅλη. 110
κγ´.

Εἶπε· κ᾿ εὐθὺς ἐπάνω
εἰς τὰς ροᾶς ἐχύθη
τοῦ Ὠκεανοῦ, φωτίζουσα
τὰ νῶτα ὑγρὰ καὶ θεία,
πρόφαντος λάμψις. 115
κδ´.

Ἀστράπτουσι τὰ κύματα
ὡς οἱ οὐρανοί, καὶ ἀνέφελος,
ξάστερος φέγγει ὁ ἥλιος
καὶ τὰ πολλὰ νησία
δείχνει τοῦ Αἰγαίου. 120
κε´.

Πρόσεχε τώρα· ὡς ἄνεμος
σφοδρὸς μέσα εἰς τὰ δάση,
ὁ ἀλαλαγμὸς σηκώνεται·
ἄκουε τῶν πλεόντων
τὸ ἔια μάλα. 125
κς´.

Σχισμένη ὑπὸ μυρίας
πρῴρας ἀφρίζει ἡ θάλασσα,
τὰ πτερωμένα ἀδράχτια
ἐλεύθερα ἐξαπλώνονται
εἰς τὸν ἀέρα. 130
κζ´.

Ἐπὶ τὴν λίμνην οὕτως
αὐγερινὰ πετάουσι
τὰ πλήθη τῶν μελίσσων
ὅταν γλυκὺ τοῦ ἔαρος
φυσάῃ τὸ πνεῦμα· 135
κη´.

Ἐπὶ τὴν ἄμμον οὕτω
περιπατοῦν οἱ λέοντες
ζητοῦντες τὰ κοπάδια,
τὴν θέρμην τῶν ὀνύχων
ἔαν αἰσθανθώσιν· 140
κθ´.

Οὕτως ἐὰν τὴν δύναμιν
ἀκούσουν τῶν πτερύγων
οἱ ἀετοί, τὸ κτύπημα
τῶν βροντῶν ὑπερήφανοι
καταφρονούσι. 145
λ´.

Πεφιλημένα θρέμματα
Ὠκεανοῦ, γενναία
καὶ τῆς Ἑλλάδος γνήσια
τέκνα, καὶ πρωτοστᾶται
Ἐλευθερίας· 150
λα´.

Χαίρετε σεῖς καυχήματα
τῶν θαυμασίων (Σπετζίας,
Ὕδρας, Ψαρῶν,) σκοπέλων,
ὅπου ποτὲ δὲν ἄραξε
φόβος κινδύνου. 155
λβ´.

Κατευοδοῖτε! - Ὁρμήσατε
τὰ συναγμένα πλοῖα
ὦ ἀνδρεῖοι· σκορπίσατε
τὸν στόλον, κατακαύσατε
στόλον βαρβάρων. 160
λγ´.

Τὰ δειλὰ τῶν ἐχθρῶν σας
πλήθη καταφρονήσατε·
τὴν κόμην πάντα ὁ θρίαμβος
στέφει τῶν ὑπὲρ πάτρης
κινδυνευόντων. 165
λδ´.

Ὦ ἐπουράνιος χεῖρα!
σὲ βλέπω κυβερνοῦσαν
τὰ τρομερὰ πηδάλια,
καὶ τῶν ἡρῴων ἡ πρώραι
ἰδοὺ πετάουν. 170
λε´.

Ἰδοὺ κροτοῦν, συντρίβουσι
τοὺς πύργους θαλασσίους
ἐχθρῶν ἀπείρων· σκάφη,
ναύτας, ἱστία, κατάρτια
ἡ φλόγα τρώγει· 175
λς´.

Καὶ καταπίνει ἡ θάλασσα
τὰ λείψανα· τὴν νίκην
ὕψωσ῾, ὦ λύρα· ἂν ἥρωες
δοξάζονται, τὸ θεῖον
φιλεῖ τοὺς ὕμνους. 180
λζ´.

Ὠθωμανὲ ὑπερήφανε
ποῦ εἶσαι; νέον στόλον
φέρε, ὦ μωρέ, καὶ σύναξε·
νέαν δάφνην οἱ Ἕλληνες
θέλουν ἁρπάξειν. 185

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

''ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ'' ΜΕΝΕΝΙΟΥ ΑΠΙΟΥΤα παρακάτω είναι αποσπάσματα αλληλογραφίας του Ρωμαίου συγκλητικού Μενένιου Άπιου, στον φίλο του Ατίλιο Νάβιο , ο οποίος τον διαδέχεται στην διακυβέρνηση της Αχαίας και τον συμβουλεύει για το πώς μπορεί να χειριστεί τους Έλληνες. Οι πάπυροι βρέθηκαν στην τοποθεσία Οξύρρυγχος, εξ’ ου και το όνομα του τίτλου.


Διαβάστε το με προσοχή και διαπιστώστε αν έχει αλλάξει κάτι εδώ και 2000+ χρόνια !

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟ
Κερδίσαμε αγαπημένε Ατίλιε τον κόσμο με τις λεγεώνες μας, αλλα θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε μονάχα με την πολιτική τάξη που θα του προσφέρουμε. Διώξαμε τον πόλεμο στις παρυφές της γης. Από τον Περσικό κόλπο, ως την Μαυριτανία και από την γη των Αιθιόπων ως την Καληδονία, αδιατάρακτη βασιλεύει η ρωμαϊκή ειρήνη. Δύσκολο φαίνεται να εξηγήσει κανείς, πως μια πόλη έφτασε να κυβερνά την οικουμένη. Μέσα στους λόγους όμως που θα αναφέρονταν για μια τέτοια εξήγηση θα έπρεπε πρώτος να ηταν ετούτος.

Καταλάβαμε καθαρά και έγκαιρα πως υποτάσσοντας ξένους λαούς αναλαμβάνουμε μιαν ευθύνη για την ευημερία τους. Τούτη η συνείδηση της ευθύνης διακρίνει τους βαρβάρους κατακτητές από τους κοσμοκράτορες. Μονάχα ο Αλέξανδρος πριν από μας είχε την συνείδηση τούτης της ευθύνης. Ευτυχώς για την δόξα της Ρώμης, πέθανε νέος, γιατι αλλιώς θα ήτανε οι Έλληνες σήμερα οι άρχοντες του κόσμου. Αλίμονο στους λαούς όταν τις προσπάθειές τους τις ενσαρκώνουν μονάχα σε μεμονωμένα άτομα που περνούν και όχι σε ανθρώπινες κοινότητες, σε θεσμούς που αντέχουν στην ροή των πραγμάτων και σηκώνουν άνετα τον όγκο των πολύχρονων έργων. Έχουμε την σοφία να μην θέλουμε να είμαστε δυσβάσταχτοι εκμεταλλευτές των λαών που υποτάχτηκαν στην εξουσία μας.

Αλλα δεν φτάνει να τους χαρίζουμε την ειρήνη και τάξη, γιατι αυτά είναι αρνητικά στοιχεία, είναι όροι, δεν αποτελούν την ουσία της ευδαιμονίας των ανθρώπων. Θα έπρεπε και της φιλοσοφίας και της ποίησης τα δώρα να σκορπούσαμε στις χώρες που κυβερνούμε. Το μέγα όμως τούτο έργο είμαστε άξιοι να το κάνουμε μόνο στις δυτικές επαρχίες, γιατι εκεί που βρίσκεσαι εσύ, οι Έλληνες το επιτελούν ακόμη σήμερα καλύτερα από μας. Ας επαναλάβουμε και εμείς την δυσάρεστη ομολογία του Οράτιου Φλάκκου: Graecia capta, ferum victorem cepti, et artes intulit agresti Latio.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μάθε φίλτατέ μου Ατίλιε, πως όσοι θέλουν να είναι κοσμοκράτορες, πρέπει να έχουν νοοτροπία πατρικίων και όχι νοοτροπία ιππέων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟ
Ο Έλληνας είναι πιο εγωιστής από εμάς και συνεπώς από όλα τα έθνη του κόσμου. Το άτομό του είναι «πάντων χρημάτων μέτρον» κατά το ρητό του Πρωταγόρα. Αδέσμευτο, αυθαίρετο και ατίθασο, αλλα και αληθινά ελεύθερο, ορθώνεται το «εγω» των Ελλήνων. Χάρις σε αυτό σκεφθήκανε πηγαία, πρώτοι αυτοί, οσα εμείς αναγκαζόμαστε σήμερα να σκεφθούμε σύμφωνα με την σκέψη τους. Χάρις σε αυτό βλέπουν με τα μάτια τους και όχι με τα μάτια εκείνων που είδαν πριν από αυτούς. Χάρις σε αυτό η σχέση τους με το σύμπαν, με τα πράγματα και τους ανθρώπους δεν μπαγιατεύει, αλλα είναι πάντα νέα, δροσερή και το κάθε τι, χάρις σε αυτό το «εγω» αντιχτυπάει σαν πρωτοφανέρωτο στην ψυχή τους.

Είναι όμως και του καλού και του κακού πηγή τούτο το χάρισμα. Το ίδιο «εγω» που οικοδομεί τα ιδανικά πολιτικά συστήματα, αυτό διαλύει και τις πραγματικές πολιτείες των ανθρώπων. Και ήρθανε καιροί όπου ο ελληνικός εγωισμός ξέχασε την τέχνη που οικοδομεί τους ιδανικούς κόσμους, αλλα δεν ξέχασε την τέχνη που γκρεμίζει τις πραγματικές πολιτείες. Και εμείς τους συναντήσαμε, καλέ Ατίλιε, σε τέτοιους καιρούς και γι αυτό η κρίση μας γι αυτούς συμβαίνει να είναι τόσο αυστηρή που κάποτε καταντά άδικη.

Αλλα και πώς να μην είναι; Η μοίρα μας έταξε νομοθέτες του κόσμου και το ελληνικό άτομο περιφρονεί τον νόμο. Δεν παραδέχεται άλλη κρίση δικαίου παρά την ατομική του, που δυστυχώς στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια. Απορείς πως η πατρίδα των πιο μεγάλων νομοθετών, εχει τόση λίγη πίστη στον νόμο. Και όμως από τέτοιες αντιθέσεις πλέκεται η ψυχή των ανθρώπων και η πορεία της ζωής των. Σπάνια οι έλληνες πείθονται «τοις κείνων ρήμασι». Πείθονται μονο στα ρήματα τα δικά τους και η αλλάζουν τους νόμους κάθε λίγο ανάλογα με τα κέφια της στιγμής, η όταν δεν μπορούν να τους αλλάξουν, τους αντιμετωπίζουν σαν εχθρικές δυνάμεις και τότε μεταχειρίζονται εναντίον τους η τη βία η τον δόλο.

Α! πόσο την χαίρεται ο έλληνας την εύστροφη καταδολίευσή τους, τους σοφιστικούς διαλογισμούς που μεταβάλλουν τους νόμους σε ράκη! Ο έλληνας εχει την πιο αδύνατη μνήμη από μας, έχει λιγότερη συνέχεια στον πολιτικό του βίο. Είναι ανυπόμονος και κάθε λίγο, μόλις δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα, αποφασίζει ριζικές μεταρρυθμίσεις. Θες να σαγηνεύσεις την εκκλησία του δήμου σε μια πόλη ελληνική; Πες τους: «Σας υπόσχομαι αλλαγή» Πες τους: «Θα θεσπίσω νέους νόμους» Αυτό αρκεί. Με αυτό χορταίνει η ανυπομονησία τους, το αψίκορο πάθος του.

Τι φαεινές συλλήψεις θα βρεις μέσα σε αυτά τα ελληνικά δημιουργήματα της ιδιοτροπίας της στιγμής! Εμείς δειλά-δειλά και μόνο με το χέρι του πραίτωρα τολμήσαμε , διολισθαίνοντας μέσα στους αιώνες να ξεφύγουμε από τους άκαμπτους κλοιούς της Δωδεκαδέλτου μας και πάλι διατηρώντας όλους τους τύπους, όλα τα εξωτερικά περιβλήματα. Τούτη η υποκρισία των μορφών, όταν η ουσία αλλάζει, δείχνει πόση είναι η ταπεινοφροσύνη μας μπρος σε κάθε τι που είναι θεσμός και έθος και παράδοση, πόσο το παρελθόν και η συνέχειά του βαραίνουν στην πορεία μας και πόσο δίκαια αντέχουμε αιώνες εκεί που οι έλληνες εκάμφθησαν σε δεκαετηρίδες,

Μεσα στους πιο πολλούς έλληνες, άμα σκάψεις λίγο, θα βρεις ένα ισχνό υπερόπτη Κοριολανό, έναν άσημο εκδικητικό Αλκιβιάδη, ένα εγω μεγαλύτερο από την πατρίδα. Όχι βέβαια σε όλους, αλλιώς δεν θα υπήρχαν σήμερα πια ελληνικές πόλεις. Αλλα όποιος διοικεί, σαν κι εσένα, έναν λαό, πρέπει να γνωρίζει τις άρχουσες ροπές, που δεν φτάνουν βέβαια ως την φανερή ακρότητα του ωραίου αθηναίου η του δικού μας Γάιου Μάρκου, αλλα τείνουν προς τα εκεί. Οι πολλοί, από χίλιους δυο λόγους, γιατι είναι πιο μικροί και πιο αδύνατοι, σταματούν μεσοδρομίς. Μα και μ’ αυτούς, το κακό γίνεται.

Οι έλληνες λίγα πράγματα σέβονται και σπάνια όλοι τους τα ίδια. Και προς καλού και προς κακού στέκουν επάνω από τα πράγματα. Για να κρίνουν αν ένας νόμος είναι δίκαιος, θα τον μετρήσουν με το μέτρο της προσωπικής τους περίπτωσης ακόμα κι όταν υπεύθυνα τον κρίνουν στην εκκλησία η στο δικαστήριο. Ο έλληνας ζητεί από τον νόμο δικαιοσύνη για την δική του προσωπική περίπτωση. Εάν τύχει και ο νόμος, δίκαιος στην ολότητά του και δεν ταιριάζει σε λίγες περιπτώσεις όπως η δική του, δεν μπορεί αυτό να το παραδεχτεί.

Και εν τούτοις τετρακόσια χρόνια τώρα το διακήρυξε ο μεγάλος τους Πλάτων, πως τέτοια είναι η μοίρα και η φύση των νόμων, πως άλλο νόμος και άλλο δικαιοσύνη. Το διακήρυξε αυτό και ο Σταγειρίτης, χωρίζοντας το δίκαιο από το επιεικές. Δεν δέχεται να θυσιάσει την δική του περίπτωση, το δικό του εγώ σε έναν νόμο σκόπιμο και δίκαιο στην γενικότητά του. Ετσι είναι πολλοί στις πόλεις που τώρα πρόκειται να διοικήσεις. Ετσι διαφορετικοί, αν όχι από μας, όμως από τους πατέρες μας, που θεμελίωσαν το μεγαλείο της παλιάς, της αληθινής μας δημοκρατίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οσο περνούν οι αιώνες, τόσο εμείς και οι λαοί που κυβερνούμε γινόμαστε περισσότερο ατομιστές, ως που μια μέρα να μαραθούμε όλοι μαζί μέσα στην μόνωση των μικρών μας εαυτών. Νομίζω ότι οι έλληνες επάνω στους οποίους εσύ τώρα άρχεις είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον θανάσιμο κατήφορο. Δεν σου έκανε κιόλας εντύπωση καλέ μου Νάβιε, η αδιαφορία του έλληνα για τον συμπολίτη του; Όχι πως δεν θα του δανείσει μια χύτρα να μαγειρέψει, όχι πως αν τύχει μια αρρώστια δεν θα τον γιατροπορέψει, όχι πως δεν του αρέσει να ανακατεύεται στις δουλειές του γείτονα, για να του δείξει μάλιστα την αξιοσύνη του και την υπεροχή του, βοηθά ο έλληνας περισσότερο από κάθε άλλον.

Βοηθά και τον ξένο πρόθυμα, με την ιδέα μάλιστα, που χάρις στους μεγάλους στωικούς, πάντα τον κατέχει, μιας πανανθρώπινης κοινωνίας. Του αρέσει να δίνει στον ασθενέστερο, στον αβοήθητο. Είναι κι αυτό ένας τρόπος υπεροχής …
Λέγοντας πως ο έλληνας αδιαφορεί για τον πλησίον του, κάτι άλλο θέλω να πω, αλλα μου πέφτει δύσκολο να σου το εξηγήσω. Θα αρχίσω με παραδείγματα, που αν προσέξεις, ανάλογα θα δεις και εσύ ο ίδιος πολλά με τα μάτια σου.

Ακόμη υπάρχουν ποιητές πολλοί και τεχνίτες στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Πλησίασέ τους καθώς είναι χρέος σου και πες μου αν άκουσες κανέναν από αυτούς ποτέ να επαινεί τον ομότεχνό του. Δεν χάνει τον καιρό του σε επαίνους ο έλληνας. Δεν χαίρεται τον έπαινο. Χαίρεται όμως τον ψόγο και γι αυτόν πάντα βρίσκει καιρό. Για την κατανόηση, την αληθινή, αυτήν που βγαίνει από την συμπάθεια γι αυτό που κατανοείς, δεν θέλει τίποτε να θυσιάσει. Το κίνητρο της δικαιοσύνης δεν τον κινεί για να επαινέσει ότι αξίζει τον έπαινο.

Όχι πως δεν θα ήθελε να είναι δίκαιος, αλλα δεν αντιλαμβάνεται καν την αδικία που κάνει στον άλλο. Θαυμάζει ότι είναι ο δικός του κόσμος. Κάθε άλλον τον υποτιμά ! Όταν ένας πολίτης άξιος, δεν αναγνωρίζεται κατά την αξία του, λέει ο έλληνας, αφού δεν αναγνωρίζομαι εγώ ο αξιώτερός του, τι πειράζει αν και αυτός δεν αναγνωρίζεται; Ο εγωκεντρισμός αφαιρεί από τον έλληνα την δυνατότητα να είναι δίκαιος. Μόνον όταν δημιουργηθούν συμφέροντα που συμβαίνει να είναι κοινά σε πολλά άτομα μαζί, βλέπεις την συναδέλφωση και την αλληλεγγύη. Στον κάθε έλληνα τα ιδανικά είναι ατομικά. Γι αυτό οι πολιτικές των φατρίες είναι φατρίες συμφερόντων και το ιδανικό του κάθε ηγέτη είναι ο εαυτός του.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Νάβιε, ο Κάτων από καιρό έχει πεθάνει και πέθανε μαζί του και η παλιά μας δημοκρατία. Τώρα βαδίζουμε κι εμείς τον δρόμο των ελλήνων ως που και οι δικοί μας εγωισμοί κάθε μέρα ωμότεροι και βιαιότεροι να σκεπάσουν με την πλημμυρίδα τους την Σύγκλητο και την αγορά και ολόκληρη την αθάνατη πόλη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΤΟ
Εδώ και δυο εβδομάδες σου έγραφα για το φυγόκεντρο εγωισμό των ελλήνων. Δεν θυμάμαι όμως αν σου έγραψα το χειρότερο. Κινημένος από την ίδια εγωπάθεια, την ρίζα αυτή του κάθε ελληνικού κακού (ας βοηθήσουν οι θεοί να μην γίνει και των δικών μας δεινών η μολυσμένη πηγή) ο έλληνας σε συχωράει στον συμπολίτη του καμία προκοπή. Όποιον τον ξεπεράσει, ο έλληνας τον φθονεί με πάθος και αν είναι στο χέρι του να τον γκρεμίσει από εκεί που ανέβηκε θα το κάνει.

Μα το πιο σπουδαίο, για να καταλάβεις τον έλληνα, είναι να σπουδάσεις τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει τον φθόνο του, τον τρόπο που εφηύρε για να γκρεμίζει καλύτερα. Είναι ένας τρόπος πιο κομψός από το δικό μας γέννημα σοφιστικής ευστροφίας και διανοητικής δεξιοτεχνίας. Δεν του αρέσει η χοντροκομμένη δολοφονία στους διαδρόμους του παλατιού, αλλα η λεπτοκαμωμένη συκοφαντία, ένα είδος αναίμακτου, ηθικού φόνου, ενός φόνου διακριτικότερου και εντελέστερου, που αφήνει του δολοφονημένου την σάρκα σχεδόν ανέπαφη, να περιφέρει την ατίμωση και την γύμνια της στους δρόμους και στις πλατείες.

Γιατι και την συκοφαντία, αγαπητέ μου, την έχουν αναγάγει σε τέχνη οι θαυμάσιοι, οι φιλότεχνοι έλληνες, οι πρώτοι δημιουργοί του καλού και του κακού λόγου. Το να επινοήσεις ένα ψέμα για κάποιον και να το διαλαλήσεις, αυτό είναι κοινότυπο και άτεχνο. Σε πιάνει ο άλλος από το αυτί και σε αποδείχνει εύκολα συκοφάντη και σε εξευτελίζει.

Η τέχνη είναι να συκοφαντείς χωρίς να ενσωματώνεις πουθενά ολόκληρη την συκοφαντία, μονο να την αφήνεις να την συνάγουν οι άλλοι από τα συμφραζόμενα και έτσι ασυνείδητα να υποβάλλεται σε όποιον την ακούει.

Η τέχνη είναι να βρίσκεις τον διφορούμενο λόγο, που άμα σε ρωτήσουν γιατι τον είπες, να μπορείς να πεις πως τον είπες με την καλή σημασία, και πάλι εκείνος που τον ακούει να αισθάνεται πως πρέπει να τον εννοήσει με την κακή του σημασία.

Αυτό είναι το αγχέμαχο όπλο με το οποίο πολεμάει ο έλληνας τον έλληνα, ο ηγέτης τον ηγέτη, ο φιλόσοφος τον φιλόσοφο, ο ποιητής τον ποιητή αλλα και ο ανάξιος τον άξιο, ο ουσιαστικά αδύνατος τον ουσιαστικά δυνατό και ξένος , θα δοκιμάσεις την αιχμή τούτου του όπλου κι εσύ όπως την δοκίμασα κι εγώ. Θα απορήσεις σε τι κοινωνική περιωπή βάζουν οι έλληνες τους δεξιοτέχνες της συκοφαντίας, πως τους φοβούνται οι πολλοί και αγαθοί και πως τους υπολήπτονται οι χρησμοθήρες και πως γλυκομίλητα τους χαιρετούν όταν τους συναντούν στις στοές και στην αγορά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
Το ανυπότακτο σε κάθε πειθαρχία, η περιφρόνηση των άλλων και ο φθόνος, η αρρωστημένη διόγκωση της ατομικότητας σπρώχνουν σχεδόν τον Έλληνα να θεωρεί τον εαυτό του πρώτο ανάμεσα στους άλλους. Αδιαφορώντας για όλους και για όλα, παραβλέποντας ότι γίνηκε πριν και ότι γίνεται γύρω του, αρχίζει κάθε φορά από την αρχή και δεν αμφιβάλλει πως πορεύεται πρώτος τον δρόμο το σωστό. Ταλαιπωρεί από αιώνες την ελληνική ζωή η υπέρμετρη εμπιστοσύνη του έλληνα στην προσωπική του γνώμη και στις προσωπικές του δυνατότητες.

Παρά να υποβάλει τη σκέψη του στην βάσανο μιας ομαδικής συζήτησης, προτιμάει να ριψοκινδυνεύει με μόνες τις προσωπικές του δυνάμεις. Πρόσεξε τις συσκέψεις των ηγετών των πολιτικών μερίδων τους με τους δήθεν φίλους των και θα δεις ότι οι περισσότερες είναι προσχήματα. Ο ηγέτης λεει την γνώμη του , βελτιώνει την διατύπωσή της με τις πολλές επαναλήψεις, χωρίς ούτε να περιμένει, ούτε να θέλει καμία αντιγνωμία. Και οι φίλοι του το ξέρουν καλά αυτό και συχνάζουν σε αυτές τις συσκέψεις η για να μάθουν τα νέα της ημέρας η για να βρουν ευκαιρία να κολακέψουν τον ηγέτη.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο έλληνας πολιτικός ανακυκλώνεται μόνος του μέσα στις δικές του σκέψεις, γιατι πιστεύει πως αυτές αρκούν για το έργο του, η το χειρότερο γιατι η χρησιμοποίηση και των άλλων στην εκτέλεσή του, θα περιόριζε την κυριότητά του επάνω στο έργο , θα το έκανε περισσότερο τέλειο , αλλα λιγότερο δικό του και εκείνο που προέχει για τον έλληνα δεν είναι το πρώτο, αλλα το δεύτερο.

Ετσι σε πρώτη μοίρα έρχεται η τιμή του και σε δεύτερη η αξία του έργου. Αυτή είναι η αδυναμία του πολιτικού ήθους που θα παρατηρήσεις στους έλληνες δημόσιους άνδρες, που κατά τα άλλα είναι και πιο υψηλόφρονες και πιο αδέκαστοι και σχεδόν πιο φτωχοί από τους σύγχρονους δικούς μας. Οι παλιοί όμως ρωμαίοι, αυτοί κατείχαν την αρετή της μετριοφροσύνης που απουσιάζει και απουσίασε πάντα από την ελληνική πολιτική ζωή και γι’ αυτό τότε κατορθώσανε, αν και σε τόσα καθυστερημένοι, να πάρουν την κοσμοκρατορία από τα χέρια των ελλήνων.

Γιατί βλέπεις, τούτη η μοιραία για την τύχη των ελλήνων εγωπάθεια φέρνει και ένα άλλο χειρότερο δεινό: Όπου βασιλεύει, τα έργα σχεδιάζονται πάντα μέσα στα στενά όρια της ατομικότητας, σύντομα και βιαστικά, για να συντελεστούν όλα, πριν το πρόσωπο εκλείψει. Η πολιτική όμως που θεμελιώνει τις μεγάλες πολιτείες Δε σηκώνει ούτε βιασύνη, ούτε συντομία. Σχεδιάζεται σε έκταση αιώνων. Δεν προσδένεται σε άτομα, αλλα σε ομάδες προσώπων, σε διαδοχικές γενιές.

Στην εκτύλιξή της εξαφανίζεται το εφήμερο άτομο και παίρνουν την πρώτη θέση, διαρκέστερες υποστάσεις, λαοί, οικογένειες, πολιτικές μερίδες, η κοινωνικές τάξεις. Τα εδραία πολιτικά έργα μεσα στην ιστορία είναι υπέρ προσωπικά. Και δυστυχώς, οι έλληνες μονο σε προσωπικά έργα επιδίδονται με ζήλο. Γι αυτό η δεν φτάνουν ως την τελείωση ενός άξιου πολιτικού έργου, η όταν φτάσουν, φέρνει μέσα του το έργο του το ίδιο το σπέρμα της φθοράς.

Και αυτό είναι δίκαιο. Γιατί σκοπός των ελλήνων είναι η πρόσκαιρη λάμψη του πρόσκαιρου ατόμου, όχι η μόνιμη απρόσωπη ευόδωση του ιδίου του έργου. Έπρεπε εξαιρετικά ευνοϊκές περιστάσεις να συντρέξουν με την μεγαλοφυία του Αλέξανδρου του Μακεδόνα για να αποκτήσουν για λίγα χρόνια οι έλληνες μια κυρίαρχη πολιτική θέση στην οικουμένη. Αλλα και εκεί το έργο, στηριγμένο σε ένα πρόσωπο , όχι σε μιαν κοινότητα ανθρώπων, ούτε σε μία πολύχρονη παράδοση, μόλις εξαφανίστηκε ο δημιουργός του, διαλύθηκε μέσα σε χέρια των ιδίων εκείνων ανθρώπων που όταν ο Αλέξανδρος ζούσε, στάθηκαν οι απαραίτητοι συντελεστές του. Αλλα το έργο, βλέπεις, δεν ήταν δικό τους. Δεν τους είχε κάνει ο αυταρχικός ηγέτης κοινωνούς στην τιμή του έργου, αλλα θήτες του γιγάντιου εγωισμού του.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΓΔΟΟ
Ποτέ, μα ποτέ δεν θέλησα να σου πω ότι λείπει η πολιτική σκέψη από την Ελλάδα. Απεναντίας πιστεύω πως αφθονεί, περισσότερο μάλιστα απ’ όσο φαντάζεται όποιος βλέπει τα πράγματα από έξω. Μόνο που δεν μας είναι αισθητή η παρουσία της, γιατι οι άνδρες που την κατέχουν φθείρονται ο ένας από τον άλλον σε μιαν αδιάκοπη πεισματική και το πιο συχνά, μάταιη σύγκρουση. Εάν λείπει κάτι των ελλήνων πολιτικών, δεν είναι ούτε η δύναμη της σκέψης , ούτε η αγωνιστική διάθεση. Στο χαρακτήρα, στο ήθος φωλιάζει η αρρώστια.

Φωλιάζει στην άρνησή τους να δεχθούν να εξαφανίσουν το άτομό τους για την ευόδωση ενός ομαδικού έργου. Δεν κρίνουν ποτέ με δικαιοσύνη το συναγωνιστή τους και γι αυτό δεν υποτάσσονται ποτέ στην υπεροχή του. Δεν έχουν την υπομονή μέσα στον κύκλο των ισοτίμων, να περιμένουν με την τάξη του κλήρου η της ηλικίας την σειρά τους. Ετσι διασπαθίζοντας την δύναμη του και τις αρετές του κατάντησε ο λαός με την υψηλότερη και πλουσιότερη στην θεωρία πολιτική σκέψη, να μείνει τόσο πίσω από μας στις πρακτικές πολιτικές του επιδόσεις.

… τα δεινά, όσα υποφέρανε ως τα σήμερα οι έλληνες, μα θαρρώ και όσα θα υποφέρουν στο μέλλον, μια έχουν κύρια και πρώτη πηγή, την φιλοπρωτία, την νόμιμη θυγατέρα του τρομερού των εγωισμού. Μου γράφεις πως αυτό συμβαίνει και αλλού και προ παντός σε μας. Η διαφορά καλέ μου φίλε, έγκειται στο μέτρο και στην ένταση της φιλοπρωτίας. Βέβαια και εμείς σήμερα δεν υστερούμε. Αλλα την εποχή που θεμελιώνονταν το μεγαλείο της Ρώμης δεν είχαν υπερβεί οι δικοί μας το πρεπούμενο μέτρο. Υποτάσσονταν στον κοινό νόμο και στους γενικούς σκοπούς της πολιτείας, ενώ οι έλληνες το ξεπέρασαν πριν προφτάσουν να στεριώσουν την δύναμή τους στην οικουμένη. Όσο όμως αυστηρότερος και αν θέλω να είμαι, καθώς είναι χρέος μου, για μας τους ρωμαίους, δεν ξέρω αν μεταξύ των ρωμαίων, και σήμερα ακόμα, υπάρχουν τόσο φανατικοί και αδίστακτοι στο κυνήγημα των τιμών, όσοι υπήρξανε μεταξύ των ελλήνων στους ενδοξότερους τους αιώνες.

Μήπως υπερβάλω καλέ μου φίλε; Μήπως βλέπω το θαυμαστό γένος των ελλήνων με τα μάτια της γεροντικής κακίας ; μα είναι χρόνια τώρα που με το λυχνάρι και με του ήλιου το φως διαβάζω Αριστοφάνη , Δημοσθένη , Ευριπίδη , Θεόφραστο, Επίκουρο, Ζήνωνα, Χρύσιππο και όλο και βεβαιώνομαι περισσότερο πως δεν είμαι μόνος στον τρόπο που τους κρίνω. Όχι φίλε μου, Δε βλέπω πως είμαι άδικος όταν λέγω πως πρόθεσή τους συνήθως δεν είναι να ξεπεράσουν σε αξιότητα η και σε καλή φήμη τον αντίπαλό τους, αλλα να τον κατεβάσουν στα μάτια του κόσμου κάτω από την δική τους θέση, όποια κι αν είναι.

Την αρχαία «ύβριν» των, την κατεβάσανε στο χαμηλότερο επίπεδο. Κάποτε με τούτη την ισοπέδωση προς τα κάτω νομίζουν ότι επαναφέρουν το πολίτευμά τους στην ορθή του βάση. Μάταια ξεχώρισε ο μεγάλος Σταγειρίτης την «δημοκρατία» (Σ.Μ. οχλοκρατία) από την «πολιτεία» (Σ.Μ. ορθή δημοκρατία). Η θέλησή τους για ισότητα, άμα την αναλύσεις, θα δεις ότι δεν απορρέει από την αγάπη της δικαιοσύνης, αλλα από τον φθόνο της υπέρτερης αξίας. «Μια που εγώ, λεει ο έλληνας, δεν είμαι άξιος να ανέβω ψηλότερα από σένα, τότε τουλάχιστον και εσύ να μην ανεβείς από μένα ψηλότερα. Συμβιβάζομαι με την ισότητα».

Συμβιβάζεται με την ισότητα ο έλληνας, γιατι τι άλλο είναι παρά συμβιβασμός να πιστεύεις ανομολόγητα πως αξίζεις την πρώτη θέση και να δέχεσαι μία ίση με των άλλων ! Μέσα του λοιπόν δεν αδικεί τόσο ο έλληνας, όσο πλανάται. Γεννήθηκε με την ψευδαίσθηση της υπεροχής.

Και ύστερα θα συναντήσεις και μεταξύ των ελλήνων την άλλη ψευδαίσθηση που τους κάνει να υπερτιμούνε την μία αρετή που έχουν και να υποτιμούν τις άλλες που τους λείπουν. Είδα δειλούς που φαντάζονταν πως μπορούν να ξεπεράσουν όλους μονάχα με την εξυπνάδα τους και ανδρείους που πίστευαν πως φτάνει για να ξεπεράσουν όλους η ανδρεία τους. Είδα έξυπνους που φαντάζονταν ότι δεν χρειάζεται να γίνουν πρώτοι, ούτε η επιστήμη, ούτε η αρετή.
Είδα κάτι σοφούς που θελαν να σταθούν επάνω από τους έξυπνους και από τους ανδρείους με μόνη την επιστήμη και την σοφία. Πόσο αλήθεια άμαθοι της ζωής μπορεί να είναι αυτοί οι αφεντάδες της γνώσης! Τι κακό μας έκανε αυτός ο Πλάτωνας ! Πόσους δολοπλόκους πήρε στο λαιμό του που νομίσανε πως είναι «άνδρες βασιλικοί» !

Μα είδα τέλος, αγαπητέ μου Νάβιε, και κάτι ενάρετους, που δεν το χώνευαν να μην είναι πρώτοι στην πολιτεία, αφού ηταν πρώτοι στην αρετή. Και βέβαια δεν στασίαζαν όπως οι βάναυσοι και οι κακοί, αλλά αποσύρονταν σιωπηλοί και απογοητευμένοι στους αγρούς των, αφήνοντας τον δήμο στα χέρια των δημαγωγών και των συκοφαντών, η δηλητηριάζανε την ίδια τους την αρετή και τους ωραίους της λόγους με την πίκρα της αποτυχίας των, σαν οι ηγεσίες των πολιτειών να μην ήταν μοιραία υποταγμένες στις ιδιοτροπίες της τύχης και του χρόνου και σε λογής άλλους συνδυασμούς δυνάμεων που συνεχώς τις απομακρύνουν από την ιδεατή τους μορφή και τις παραδίνουν στα χέρια των ανάξιων η των μέτριων.

Τέτοια είναι τα πάθη και οι αδυναμίες που φθείρουν τους ηγέτες των ελληνικών πόλεων. Όσο για τους οπαδούς των ηγετών αυτών, έχουν και αυτοί την ιδιοτυπία τους στον μακάριο εκείνο τόπο. Είναι οπαδοί, πραγματικοί οπαδοί, μόνο όσοι έχασαν οριστικά την ελπίδα να γίνουν και αυτοί ηγέτες. Ετσι θα παρατηρήσεις ότι πιστοί οπαδοί είναι μόνο οι γεροντότεροι από τον ηγέτη τους. Ελάχιστοι είναι οι οπαδοί από πίστη ιδεολογική η από πίστη στον ηγέτη. Οι πολλοί είναι πειθαναγκασμένοι από τα πράγματα, γιατι ατύχησαν, γιατι βαρέθηκαν η λιγοψύχησαν. Γι αυτό είναι και όλοι προσωρινοί, άπιστοι, ενεδρεύοντες οπαδοί, ώσπου να περάσει η κακιά ώρα. Μα και αυτοί που μένουν και όσο μένουν οπαδοί, προσπαθούν συνεχώς να αναποδογυρίσουν την τάξη της ηγεσίας και να διευθύνουν αυτοί από το παρασκήνιο τον ηγέτη.

Γι αυτό και βλέπεις τόσο συχνά να είναι περιζήτητοι οι μέτριοι ηγέτες που προσφέρονται ευκολότερα στην παρασκηνιακή ηγεσία των οπαδών τους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει σημασία να ξέρεις ποιος είναι ο ονομαστικός ηγέτης μιας πολιτικής μερίδας αλλά ποιοι εκ του αφανούς τον διευθύνουν. Βλέπεις είναι μερικοί άνθρωποι που δεν είναι προικισμένοι με τα χαρίσματα με τα οποία αποκτάς τα φαινόμενα της ηγεσίας αλλά μονο με εκείνα που χρειάζονται για την ουσία της, για την άσκηση της εξουσίας. Είναι αναγκασμένοι λοιπόν οι τέτοιοι να περιοριστούν στον ρόλο του υποβολέα και να αφήσουν τους άλλους που κατέχουν τα φαινόμενα να χαριεντίζονται επάνω στην σκηνή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΑΤΟ
Και ύστερα ,μήπως δεν βλέπω και την άλλη όψη του πράγματος; Ας παραπονιόμαστε για την ελληνική εγωπάθεια εμείς που διαρκώς επάνω της σκοντάφτουμε, γιατι έχουμε να κάνουμε με την ελληνική πόλη και τους πολιτικούς της. Εχει και την εξαίσια πλευρά της η υπερτροφία αυτή της προσωπικότητας, που στις κακές της όψεις την ονομάζουμε εγωπάθεια.

Εχει την πλευρά την δημιουργική, στην φιλοσοφία, στην ποίηση, στις τέχνες, στις επιστήμες, ακόμη και στο εμπόριο και στον πόλεμο. Από αυτήν αναβλύζει όλη η δόξα των ελλήνων, η μόνη δόξα στην ιστορία που μπορεί να σταθεί πλάι στην δική μας. Φοβάμαι μονάχα, γιατι, και ας μην το βλέπεις εσύ, κατά βάθος με γοητεύουν και εμένα οι έλληνες , που είναι και θα είναι πάντα οι δάσκαλοί μου. Φοβάμαι πως φτάσαμε στον καιρό, που η φωτεινή πλευρά της προσωπικότητάς των πηγαίνει όλο μικραίνοντας και αντίθετα η σκοτεινή όλο και αυξάνει και δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω αν ετούτος ο κατήφορος μπορεί ποτέ πια να σταματήσει.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
Δεν σου κρύβω πως με πείραξε ο λόγος σου, πως δείχνομαι τάχα κακός και άδικος με τους έλληνες. Ας αρχίσω λοιπόν σήμερα το γράμμα μου με έναν έπαινο γι αυτούς, για να ξεπλύνω έτσι κάπως την μομφή σου. Ο εγωισμός δεν κάνει τους έλληνες μόνο κακούς πολίτες στην αγορά, τους κάνει και καλούς στρατιώτες στον πόλεμο. Εχουν αιώνων τρόπαια που μέσα στην μνήμη τους γίνονται σαν νόμοι άγραφοι και επιβάλλουν την περιφρόνηση της κακουχίας και του κινδύνου. Μη συγχέεις την διάλυση της στρατιωτικής δύναμης , που εχει αφορμή τις εμφύλιες έριδες, με την ατομική γενναιότητα καθώς και την πολεμική δεξιοτεχνία των ελλήνων. Μα δεν είναι μόνο στον πόλεμο ο έλληνας γενναίος και άξιος μαχητής, αλλά και στην ειρήνη.

Ακριβώς γιατι η γενναιότητά του δεν είναι συλλογική, σαν των περισσοτέρων λαών, αλλά ατομική, γι αυτό δεν φοβάται, και εκεί που βρίσκεται μόνος του, να ριψοκινδυνεύσει, στην ξενιτιά , στο παράτολμο ταξίδι, στην εξερεύνηση του αγνώστου. Γι αυτό και τόλμησε τέτοια που εμείς δεν θα τολμούσαμε ποτέ και θεμελίωσε για αιώνες αποικίες , έξω από τις στήλες του Ηρακλέους και πέρα στα χιόνια της Σκυθίας . Και στον καιρό μας ακόμη, έλληνες δεν είναι εκείνοι που τόλμησαν να διασχίσουν άγνωστες θάλασσες για να φτάσουν στην χώρα των Ινδών και στις έμπειρες χώρες πιο κάτω από την γη των Αιθιόπων; Αναρωτιέσαι κάποτε γιατί τα τολμάει αυτά τα παράτολμα ο έλληνας;

Επειδή είναι γενναίος ο έλληνας, είναι και παίκτης. Παίζει την περιουσία του, την ζωή του και κάποτε την τιμή του. Γεννήθηκε για να σκέπτεται μόνος, για να δρα μόνος, για να μάχεται μόνος και γι αυτό δεν φοβάται την μοναξιά. Εμείς αντίθετα είμαστε από τα χρόνια τα παλιά μια υπέροχα οργανωμένη αγέλη. Σκεπτόμαστε μαζί, δρούμε μαζί, μαχόμαστε μαζί και μοιραζόμαστε μαζί την τιμή, τα λάφυρα, την δόξα. Οι έλληνες δε δέχονται, όσο αφήνεται η φύση τους ελεύθερη, να μοιραστούν τίποτε με κανέναν.

Το εθνικό τους τραγούδι, αρχίζει με έναν καυγά, γιατι θελήσανε να κάνουν μοιρασιά ανάμεσα σε άντρες που μοιρασιά δεν δέχονται (Σ.Μ. αναφέρεται στην Ιλιάδα). Και μια που πήρα τον δρόμο των επαίνων, άκουσε και αυτόν, που δεν είναι και ο μικρότερος. Οι αυστηρές κρίσεις που τώρα βδομάδες σου γράφω, θαρρείς πως είναι μόνο δικές μου; Τις πιο πολλές τις διδάχτηκα από έναν έλληνα, από τον Επίκτητο. Νέος τον άκουσα να εξηγεί το μέγα δράμα του γένους του. Ήσυχα, καθαρά, με την ακριβολογία και την χάρη που σφράγιζε τον λόγο του , μας ετοίμαζε για έναν κόσμο που είχε πια περάσει, για μίαν Ατλαντίδα που είχε κατακαλύψει ο Ωκεανός.

Κάποτε κάνοντας την απολογία της πατρίδας του, μας έλεγε: «Δεν είναι τόσο δίκαια τα ανθρώπινα, ώστε μόνο αμαρτήματα να είναι οι αιτίες των τιμωριών. Η Τύχη, η τυφλή θεά, η τελευταία στην οποία θα πάψω να πιστεύω, πρόδωσε συχνά τους έλληνες στον δρόμο τους. Αλλα και αυτοί, πρόσθετε, την συντρέξανε με τον δικό τους τρόπο».

Μην νομίσεις όμως πως μόνο ένας Επίκτητος κατέχει την αρετή του «γνώθι σαυτόν» . Σε κάθε κόχη, απάγκια της αγοράς κάθε πόλης, σε κάθε πλάτανο από κάτω της ευλογημένης ελληνικής γης, θα βρεις και έναν έλληνα, αδυσώπητο κριτή του εαυτού του. Και εύκολα θα σου ξανοιχτεί και ας είσαι ξένος. Αρκεί εσύ να μην αρχίσεις να κακολογείς τίποτε το ελληνικό, γιατι τότε ξυπνάει μέσα του μια άλλη αρετή, η περηφάνια.

Ναι, ναι, σε βλέπω να γελάς, Ατίλιε Νάβιε, αυτούς τους ταπεινούς κόλακες που σέρνονται στους προθαλάμους μας, γελάς που τους ονομάζω περήφανους. Και όμως θα αστοχήσεις στο έργο σου αν αγνοήσεις αυτήν την αλήθεια. Πρόσεξε την υπεροψία και την φιλοτιμία των ελλήνων. Μην πλανάσαι! Εχουν την ευαισθησία των ξεπεσμένων ευγενών. Είναι γκρεμισμένοι κοσμοκράτορες, ποτέ όμως τόσο χαμηλά πεσμένοι ώστε να ξεχάσουν τι ήτανε!

Η πολυσύνθετη ψυχή τους χωράει λογής αντιφάσεις και έρχονται ώρες που για πολλούς είναι δίκαιος ο ειρωνικός λόγος του Ιουβενάλιου “Graeculus esuriens, in coelum jusseris, ibit” (τον λιμασμένο γραικύλο, κι αν στον ουρανό τον προστάξεις να πάει, θα πάει). Άλλοι όμως είναι τούτοι οι γραικύλοι και άλλοι οι έλληνες. Και το πιο περίεργο, οι ίδιοι τούτοι σε άλλες ώρες είναι γραικύλοι (graeculus) και σε άλλες έλληνες (graeci). Δεν πρέπει ποτέ να δώσεις την εντύπωση στον έλληνα ότι του αφαίρεσες την ελευθερία του.

Άφησε τον, όσο μπορείς, να ταράζεται, να θορυβεί, και να ικανοποιεί την πολιτική του μανία, μέσα στην σφαίρα που δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας. Εσύ πρέπει να έχεις την τέχνη να επεμβαίνεις μόνο την τελευταία στιγμή, όταν δεν μπορείς να βάλεις τους έλληνες να αποτρέψουν το δυσάρεστο. Πάντοτε βρίσκονται οι διαφωνούντες μεταξύ των ελλήνων, που θα είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν, είτε θεληματικά, είτε, συνηθέστερα, άθελά τους.

Υποβοηθώντας το τυφλό παιγνίδι των φατριών από το παρασκήνιο, χωρίς να προσβάλλεις την περηφάνιά τους, μπορεί να οδηγήσεις τις ελληνικές πόλεις προς το καλό πολύ ευκολότερα παρά με τις σοφότερες διαταγές που θα εξέδιδες, αν ήσουνα ανθύπατος στην Ισπανία η στην Ιλλυρία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Όμως αν θέλεις στην Ελλάδα πραγματικά να επιβάλεις μία απόφασή σου, όσο σωστή και αν είναι, κοίταξε να μην φανεί η πρόθεσή σου. Πρέπει να θυσιάσεις την τιμή μίας απόφασης για να την επιβάλεις μεταξύ των ελλήνων. Κάλεσε ιδιαιτέρως έναν-έναν τους αρχηγούς των μερίδων, δώσε στον καθένα την ευκαιρία μίας επίπλαστης πρωτοβουλίας.

Φυσικά, αν δυστροπούν, να τους τρομάξεις, αλλα και αυτό υπό εχεμύθεια, χωρίς να αναγκάσεις την φιλοτιμία τους να πάρει τα όπλα. Δώσε τους κάποια περιθώρια έντιμης υποχώρησης και όταν ακόμη στην πραγματικότητα διατάσεις, μην τους πεις ότι διατάσεις. Πες τους ότι δεν διατάσεις, αλλά ότι αν δεν γίνει τούτο κι εκείνο, τότε οι ρωμαϊκές λεγεώνες θα αναγκαστούν να μετασταθμεύσουν για λόγους ασφαλείας σε άλλη επαρχία και τότε μπορεί τίποτε Γέτες η Κέλτες η Δακοί να στείλουν τα στίφη τους να δηώσουν την χώρα και ας αναμετρήσουν οι ίδιοι τις συνέπειες και ας αποφασίσουν.

Όλα αυτά δεν σου τα λεω για να σε κάνω να περιφρονείς τους έλληνες. Απεναντίας σου τα λεω για να τους καταλάβεις και να τους προσέξεις. Ακόμη και σήμερα διατηρούν τα ίχνη μερικών αρετών που μοιάζουν με την χόβολη μίας μεγάλης πυρράς. Μελετητές της ψυχής των ατόμων και του όχλου, θα τους δεις να εκτελούν μερικούς θαυμάσιους ελιγμούς, να χαράζουν πολιτικά σχέδια περίλαμπρα, με μια ευκινησία στην σκέψη και μια γοργότητα στις αντιδράσεις που εμείς εδώ ποτέ δεν φτάσαμε. Μόνο που ύστερα θα μελαγχολήσεις βλέποντας πως είναι πια ασήμαντοι οι σκοποί για τους οποίους ξοδεύονται αυτά τα εξαίσια χαρίσματα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Πρόσεξε αυτούς τους παλικαράδες της πολιτικής, που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι γελοίο να έχεις το ύφος του δυνατού και του τρανού, όταν από καιρό έχεις πάψει να είσαι. Καθώς τρέφονται από την οπτασία των περασμένων τους μεγαλείων και δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις σημερινές τους διαστάσεις, πολύ θα σε ταλαιπωρήσουν με την αξίωσή τους να μην επεμβαίνεις στα πράγματα της πόλης τους.

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

RCI ΜΠΕΝΕΛΙ ΜΕ 26 ΓΥΡΟΥΣ!Πρόκειται για μια τροποποιημένη έκδοση της Μπενέλι Μ2 καλ 12'' με το εξάρτημα Xrail ''γεμιστήρα τροφοδότη 25+1 φυσεκιών'' της RCI
H κατασκευή διαθέτει 23 γύρους και κοστίζει 3299 δολάρια.
Αναμένουμε τη κυκλοφορία αντίστοιχης κατασκευής  Ρέμινγκτον Βέρσα μάξ από την RCI.

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

NH-90: υπόθεση που ο Καμμένος θεωρεί σκάνδαλο κι "έφαγε" Αρχηγό


Του Κώστα Φράγκου
Τρία πράγματα στον πλανήτη δεν αφήνουν ίχνη στο πέρασμά τους: Το πουλί που σχίζει τον αέρα, το ψάρι που διαπλέει το νερό και το οικονομικό έγκλημα του Μανδαρίνου – Υπουργού.
Ντεγκ – Τσιάο – Πινγκ.
Στις 01.09.2003 υπογράφηκε μεταξύ Ελληνικού ΥΕΘΑ και Εταιρείας NH INDUSTRIES (Γαλλογερμανικής EURO COPTER, AGUSTA, FOKKER) η σύμβαση 034Α/03 για την προμήθεια είκοσι (20) ελικοπτέρων ΝΗ-90 (16 επιχειρησιακών και 4 ειδικών αποστολών) με απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό, απορριφθεισών, συλλήβδην, χωρίς καμία αιτιολόγηση άλλων προσφορών (π.χ. της Αμερικανικής SIKORSKY).

Η σύμβαση αυτή αποτελεί την πλέον βρωμερά περίπτωση στο χώρο των εξοπλισμών 1996-2004.

Παρά τα καταγγελτικά δημοσιεύματα μικρού μέρους του τύπου (η πλειοψηφία των ΜΜΕ τήρησε αιδήμονα σιωπή ή χειροκροτούσε. Ήταν τα παπαγαλάκια μεγάλου ή μικρού ράμφους). Η Δικαιοσύνη, η Αντιπολίτευση δεν είχε συγκινηθεί. Το γιατί εξηγείται. Οι συνδαιτημόνες ήταν πολλοί και υψηλά ιστάμενοι.
Επομένως η ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας κ. Π. Καμμένου περί άμεσου ελέγχου της προμήθειας και μη παραλαβής άλλων Ε/Π, εφόσον δεν αρθούν οι εκκρεμότητες, ήχησε ωραία στ’ αυτιά μας. Έπειτα από 12 χρόνια! Ωστόσο, θα έλεγα too late, αγγλοσαξωνιστί ή trop tart για το γαλλομαθή κ. Υπουργό. Είναι, όμως, κάτι σπουδαίο, ας μη γκρινιάζουμε.

Γενικά – Διαπιστώσεις
• Οι ευθύνες των εμπλεκομένων πολιτικών της εποχής (Σημίτης – Παπαντωνίου – μέλη ΚΥΣΕΑ) αλλά και των ακολουθησάντων (Καραμανλή, Μεϊμαράκη, Γ. Παπανδρέου, Βενιζέλος κ.α.) είναι τεράστιες. ΕΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΩΝ κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Είναι μία από τις προίκες που θα πάρει μαζί του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρώτος.


• Τα Ε/Π αγοράστηκαν σε τιμές εξωφρενικές σε σχέση μ’ αυτές που τα προμηθεύτηκαν άλλες χώρες π.χ. Φινλανδία. Μιλάμε για 100άδες εκατομμύρια € Συνολικό κόστος 657,5 εκ. € «καπελωμένο» με 70 εκ. € από την DEUTSCHE BANK (για την πληρωμή με SWAPS). Όλες οι προμήθειες έπρεπε να περνούν από τον πάγκο της D.B. Σύνολον 727,50 εκ. €


• Το ΥΕΘΑ και προσωπικά ο Υπουργός εκδήλωσε το συγκινητικό του ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας, κρατικής και ιδιωτικής, ώστε κατόρθωσε να επιτύχει ως ΕΠΑ το φοβερό ποσοστό 1,19% (!!) Αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Τον ίδιο χρόνο οι Φιλανδοί εξασφαλίζουν 50%. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται ως κλοπή δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, πέραν της τιμής πρόσκτησης. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Αν η πράξη αυτή με την κωμωδία των ΑΩ, δεν λέγεται εθνική προδοσία, τι άλλο μπορεί να ονομάσουμε έτσι, (υπόψη η ανάδοχος εταιρεία, όπως πληροφορήθηκα, ουδόλως «στριμώχθηκε» για να δώσει ότι όφειλε. Τους χάιδευαν οι Έλληνες Αξιωματούχοι).

• Οι ίδιοι αξιωματούχοι δεν απαίτησαν, όπως επιβάλλει ο Νόμος, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τράπεζας, όπως απαιτεί ο Νόμος, αλλά περιορίστηκαν σ’ αυτή της εταιρείας. Φιλαράκια ....

• Τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ) άγγιζαν, θεωρητικά τα 862 εκ. € με αυθαίρετη κοστολόγηση . Αριθμητικά ήσαν 14 εκ  . Μετά από οκτώ (8) χρόνια, δηλ. το 2011 είχαν πραγματοποιηθεί μόνο τα τέσσερα (4) (Φ. 900Α/8426/11 687 / ΥΕΘΑ). Ποιος να ενδιαφερθεί; Οι κ. Μειμαράκης, Βασιλάκος ή Βενιζέλος.

• Εν τω μεταξύ ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση (άρθρο 4) η πρώτη καταβολή χρημάτων (12.823.770 ….) από το ΥΕΘΑ προς την ΝΗΙ είχε προγραμματισθεί τον Οκτώβριο 2005 την 01-10-03 δόθηκε εντολή από κάποια «αόρατη» δύναμη στο ΥΠ. ΟΙΚ. να καταβάλει στη ΝΗΙ 242 εκ. € προκαταβολή! Ενώ δεν είχαν παραλάβει ακόμη ούτε φωτογραφία του Ε/Π. Οι μεγάλες προκαταβολές, που είχαν καθιερωθεί, επί Άκη, αντιλαμβάνεσθε, τι σκοπό εξυπηρετούσαν. Αυτά, φυσικά, "εν αγνοία" του κου Πρωθυπουργού … Η προκαταβολή δόθηκε ατόκως!

• Πέρας παράδοσης των 20 Ε/Π οριζόταν η άνοιξη του 2009. Τον Οκτώβριο 2014, μετά 5 χρόνια, είχαν παραδοθεί μόνο 10, όχι πλήρως επιχειρησιακά, αλλά χαρακτηρισμένα ΙΟC (INITIAL OPERATING CAPABILITY). Τα περισσότερα είναι σήμερα εκτός ενεργείας λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.
• Η ευγενής Ελληνική πλευρά, πολιτικοστρατιωτική, δεν απαίτησε υπογραφή, παράλληλα με τη σύμβαση, συμφωνίας FΟS (FULLOWING ON SUPPORT) με την οποία θα εξασφάλιζαν τεχνική υποστήριξη που σήμερα δεν υπάρχει .

• Η «διαπραγματεύσεις» αγοράς έγιναν ενταύθα από υπηρεσιακούς παράγοντες την AXON και την EADS (Κ. Βάϊς, με βοηθούς του). Ο νόμιμος εκπρόσωπος της EUROCΟPTER λέγεται ότι παραμερίστηκε. Δεν τους χρειαζόνταν .

• Ο απαράβατος όρος των προδιαγραφών, «το προς προμήθεια Ε/Π να είναι σε γραμμή παραγωγής …» δεν λήφθηκε υπόψη

Σύντομο ιστορικό
Η 25/02/2002 υπήρξε μια από τις πλέον ευτυχείς της ζωής του κ. Γ. Παπαντωνίου. Περιβαλλόμενος από τον τότε Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό κ. Γ. Αντωνακόπουλο και τους τρεις Επιτελάρχες, γεμάτος πατριωτική συγκίνηση ανήγγειλε την προμήθεια 42 Ε/Π ΝΗ-10,12 Ε/Π ΑPACHI και τον εκσυγχρονισμό έξι (6) φρεγάτων του ΠΝ Συνόλου δαπάνης περί τα 2 δις! Το ντεκόρ των πέριξ υψηλόβαθμων επωμιδοφόρων το ήθελαν οι εκάστοτε ΥΕΘΑ όταν πρότειναν παρανομίες ώστε να παραπλανούν τους πολίτες.

Επαναλαμβάνω για να μην το λησμονήσετε: 2 δις € (η καθαρότητα και των δύο άλλων προγραμμάτων APACHI, εκσυγχρονισμού είναι αμφισβητήσιμη)

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι με την προμήθεια των NH-90 εισερχόμαστε, μεγαλοπρεπώς, στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια (τα καλά της λουζόμαστε σήμερα) και ότι θα πάρουμε θέση στην NAHEMA (Οργανισμός υποστήριξης συμμετεχόντων στο πρόγραμμα) οπότε θα συμμετέχουμε στην κατασκευή ανταλλακτικών, στην στήριξη της συντήρησης κα. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Ουδέποτε εισήλθαμε στην NAHEMA, γιατί ουδέποτε το ζητήσαμε.

Στο επόμενο ΚΥΣΕΑ (01.09.03) τα Ε/Π από 42 έγιναν 20 ενώ η διατεθείσα δαπάνη παρέμεινε η ίδια δηλ. 657.523.000€ συν τα 70 εκ. € «καπέλο» της DEUTSCHE BANK για την πληρωμή των SWAPS.

Οι τιμές ήταν εξαιρετικά φουσκωμένες αλλά η εξουσία, με διάφορες αλχημείες, προσπαθούσε να δικαιολογηθεί, χωρίς να πείθει, ότι η ελληνική περίπτωση, είναι EXTRA και το Ε/Π χωράει…. περισσότερους! Η ΝΗΙ παράγει, ως γνωστό, δύο (2) τύπους, τον ΤΤΗ για Στρατό και NFH για Ναυτικό. Εμείς και οι Φιλανδοί αγοράσαμε τα ΤΤΗ, ξεκάθαρα πράγματα. Στη συνέχεια τα σαΐνια, της ΓΔΑΕΕ σε συνεργασία με πρόθυμους στρατιωτικούς φόρτωσαν το Ε/Π με κάθε είδους περιττά extra για ευνόητους λόγους.
Μετά, αρκετά μετά, από την υπογραφή της σύμβασης έγινε, στα μουλωχτά, τροποποίηση των αρχικών προδιαγραφών ώστε να προσαρμοσθούν στη φωτογραφία του επιλεγέντος.
• Ρεκόρ ταχύτητας. Η κατακυρωτική διαταγή εκδόθηκε μία ημέρα μετά την υποβολή των πρακτικών διαπραγματεύσεων και με παράνομη παράκαμψη Γνωμοδοτικών Οργάνων (ΚΓΕΠ)

Η κορύφωση του αμοραλισμού
Απατεών συμφυρόμενος με Έλληνα
πολιτικό κινδυνεύει να διαφθαρεί.
Γιώργος Κοσκωτάς

Τον Ιούνιο 2004 ο νέος Υπουργός Άμυνας κ. Σπήλιος Σπηλιοτόπουλος παροτρυνόμενος από τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού του κ. Κων. Καραμανλή (του μετέπειτα ονομασθέντος Νταβατζηδοκτόνου ή Σκανδαλοθάπτη) συγκρότησε Επιτροπή Ελέγχου της προμήθειας των ΝΗ-90 υπό τον Σχη Γιώργο Πατρινό (ΑΠ Φ 900/21/18/ 18 Ιουν 04).
Το πόρισμα της Επιτροπής υπήρξε καταπέλτης για όλα τα κεφάλαια της σύμβασης! Οι Ηρωδιάδες μαίνονται! Η έκθεση έπρεπε να εξαφανισθεί ενώ ταυτόχρονα ο Σχης να παρουσιασθεί ως ύποπτος ηθικά και αφερέγγυος. Το έργο ανέλαβαν δύο (2) γνωστά παπαγαλάκια της Εξουσίας δημοσιογράφοι (ενώ τα επώνυμα ΜΜΕ τηρούσαν σιγή ιχθύος) που δεν δίστασαν να παρουσιάσουν τον Αξιωματικό ως κραγμένο γκέϊ με ανωμαλίες! Του διέλυσαν την οικογένεια, τον έκαναν να παραιτηθεί και να φύγει στον Καναδά, ενώ το ΓΕΣ έμενε απαθές. Τους μήνυσε. Ο ένας καταδικάσθηκε αμετακλήτως για συκοφαντική δυσφήμηση ενώ άλλος, συστηματικά, φυγοδικεί. Οι ηθικοί αυτουργοί ουδέν έπαθαν.

Κατάφερα και επικοινώνησα με τον κ. Πατρινό όταν είχε έλθει στην Ελλάδα για τη δίκη (που δεν έγινε) και μου αφηγήθηκε όλη την περιπέτεια του που του έστεισε η συμμορία.
-Η έκθεση Πατρινού δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (Απ΄ρίλιος 2007) με τίτλο ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ – ΝΗ90 – Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ.
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ε. Μεϊμαράκης Γ.Γ. Εξοπλισμών ο κ. Ε. Βασιλάκος. Ουδεμία συγκίνηση.
- Σημειώνεται ότι το πόρισμα υποβλήθηκε στον έντιμο Εισαγγελέα – ανακριτή κ. Παν. Αθανασίου (σημερινό Εισαγγελέα ΣΔΟΕ) από τον κ. Σπ. Σπηλιοτόπουλο, ολίγο πριν καρατομηθεί από τον Κ.Κ. ……. Άρχισε τακτική ανάκριση, αλλά όταν ο ανακριτής προσέγγιζε στο πόρισμα του αφαιρέθηκε ο φάκελλος (έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του) και του ανέθεσαν τα «επείγοντα» θέματα Ζαχόπουλου και SIEMENS. Τα σχόλια δικά σας.
- Προσθέτω για εξυπηρέτηση των ερευνητών ότι δύο βουλευτές της ΑΝΕΛ (μετέπειτα ανεξαρτητοποιηθέντες και τελικά καταποντισθέντες) κ. Γιοβανόπουλος και Νταβρής υπέβαλαν σκληρές ερωτήσεις στη Βουλή (3060/23-10-13) για την υπόθεση των ΝΗ – 90 και ουδεμία απάντηση έλαβαν. ΟΜΕΡ ΤΑ …..
- Ο, δι' ολίγον, Γ.Γ. Εξοπλισμών κ. Γ. Ζορμπάς υποβάλλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (2014) έγγραφο με το ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την σύμβαση, αναφέροντας σημεία και τέρατα, ω βλαπτική για το Ελληνικό Δημόσιο. Ποια η τύχη αυτής της αναφοράς; (Δημοσιεύθηκε ολόκληρη από το ΟΝ ALERT).

Προσωπικές εμπειρίες στο θέμα
Curiosity cills the cat. (Η περιέργεια σκοτώνει τη γάτα –Αγγλ. παροιμία)

Από το 2004 συνεργάζομαι με την εφημερίδα ΠΑΡΟΝ. Το αντικείμενο της ληστείας αυτής με είχε απασχολήσει. Αρχίζοντας από το 2006 δημοσίευα σχόλια. Στις 20/4/07, δημοσίευσα εκτενές ρεπορτάζ. Ομοίως τον Ιανουάριο του 2011. Τελευταία μου κείμενα ήταν τα δημοσιεύματα στις 14.10.13 και 11.11.13, πρόσφατα . Σε ώτα μη ακουόντων.

Στις αρχές του 2006, όταν πια το θέμα βρώμισε κυριολεκτικά και οι υπεύθυνοι έκαναν τα πάντα να το κουκουλώσουν κάποιος κύριος του χώρου με απεκάλεσε συκοφάντη της έντιμης Κυβέρνησης Σημίτη και ιδιαίτερα του Πατριώτη Υπουργού κ. Γ. Παπαντωνίου. Όταν ανέφερα ότι η τιμή του Ε/Π ήταν παραφουσκωμένη. «Παραμύθια δικά σου» μου είπε. Το θέμα με πείσμωσε και ζήτησα από την Πρεσβεία της Φιλανδίας (MHS) να με συνδέσει με ένα αρμόδιο του Φιλανδικού ΥΕΘΑ για να πάρω επίσημες πληροφορίες. Όντως, μου δόθηκε το όνομα (J. Rautalahti) και το fax του.
Του έστειλα ένα ευγενικό fax με πολλές ερωτήσεις που οι απαντήσεις με άφησαν κατάπληκτο, αλλά ο φίλος δεν μου ‘έδωσε τιμή μονάδας. Στη θέση της απάντησης ήταν η λέξη SECRET.
Επανήλθα υπενθυμίζοντας του ότι η Φιλανδία θεωρείται η Ακρόπολη της διαφάνειας και δεν έχει δικαίωμα να αρνείται. Αυτός επανέλαβε την απάντηση: SECRET. Άρχισα να θαυμάζω την διεθνή OMERTA.

Πείσμωσα. Διαπίστωσα ότι Πρόεδρος της ΕΕ εκείνη την εποχή (Β’ εξάμηνο 2006) ήταν ο Πρωθυπουργός Φινλανδίας κ. MATTI VANHANEM. Δεν έχασα καιρό, και με τη βοήθεια της Πρεσβείας, του έστειλα μια επιστολή διαμαρτυρίας. Σε λίγο δόθηκε εντολή! (02-02-07). «Δώστε στον Έλληνα ότι σας ζητάει!!» (Όλα τα φιλανδικά έγγραφα στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου).

Την έκπληξη διαδέχθηκε η οργή. Ιδού τα βασικά στοιχεία που μου έδωσαν οι Φιλανδοί.
- Κόστος 20 Ε/Π ….. (Σύμβαση 1/10103) 336, 72 εκ. €
- Πρόσθετο κόστος (τιμές 2001) 6,27 εκ. €
- Συναρμολόγηση των 2 πρώτων Ε/Π στη NH-I στην Γαλλία και των υπολοίπων στην Φιλανδική ΕΑΒ (PATRIA)
- Συναρμολόγηση κινητήρων σε εγχώρια εργοστάσια
- ΕΠΑ πάνω από 50% (έναντι της 1,19% δικής μας)
- Διάφορα Ελληνικής – Φιλανδικής Σύμβασης 370 εκ. €

Μια μικρή παρένθεση
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον ίδιο χρόνο στέλνει έγγραφο (2/8741/0023Α/13.02.02) στο ΥΕΘΑ (αποδέκτης Γ.Γ. κ. Τραυλός) στο οποίο τονίζει (….)… Οι δαπάνες για εξοπλισμούς υπερβαίνουν, ήδη την ετήσια οροφή. Ανάλογη είναι η εικόνα για τα έτη 2003,2004. Επομένως η χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων δεν είναι εφικτή αφού θα προκαλέσει περαιτέρω υπέρβαση….
Αυτά, βέβαια, εγράφησαν στις σόλες των υποδημάτων του κ. Κ. Σημίτη, Ν. Χριστοδουλάκη (ΥΠΟΙΚ) και Γ. Παπαντωνίου οι οποίοι σήμερα αθρογραφούν, θρασύτατα, προτείνοντας μέτρα σωτηρίας της Χώρας που αυτοί, με άλλους, βύθισαν…
Αυτούς τους εξωφρενικούς δανεισμούς που άλλο στόχο είχαν παρά την αμυντική θωράκιση της Χώρας πληρώνουμε σήμερα.


Και άλλη μία
Την Άνοιξη 2010 (Υπουργός Άμυνας κ. Ε.Βενιζέλος) το πρόγραμμα είχε εκτροχιασθεί πλήρως. Το άφησαν να εκτροχιασθεί οι τρείς Βαγγέληδες, Μεϊμαράκης, Βενιζέλος, Βασιλάκος. Η υπόθεση είχε βρωμίσει τόσο που, οι εμπλεκόμενοι κατάλαβαν ότι έπρεπε να γίνει κάποια σωτήρια επέμβαση. Την έκανε ο Βενιζέλος, εξπέρ σ’ αυτά. Αντί να απαιτήσει επιστροφή της παχυλής προκαταβολής (συν τόκους), να επιβάλει ποινικές ρήτρες και να καταγγείλει τη σύμβαση (όπως έκανε η Νορβηγία), υπογράφει (05.08.10) την 3η τροποποίηση με την οποία τακτοποιούνται όλες οι εκκρεμότητες της NHI και δέχθηκε για τη μεγαλοψυχία του, μικρή έκπτωση από τις συμφωνηθείσες τιμές. Grosso colpo! Έχετε ακούσει ποτέ να κάνει εταιρεία εκπτώσεις μετά 7 χρόνια από της υπογραφής της σύμβασης; Τι ποσοστό προκαταβολής, ρήτρων κλπ. αντιπροσωπεύει η έκπτωση; Και η παράδοση των Ε/Π; Τακτοποιήθηκε κι’ αυτή μ’ ένα νέο πρόγραμμα που ευνοεί την εταιρεία. 2010 ούτε τα μισά ελικόπτερα δεν είχαν παραδοθεί.
Ο κ. Ε. Βενιζέλος πανηγυρίζει (Φ 900α/8426/11687/1-4-11) και δέχεται συγχαρητήρια από τον κ. Βαίλ ο οποίος ξεσαλώνει εντελώς από τον ενθουσιασμό του συγχαίροντας τον και γιατί μετέφερε την έκθεση πολεμικών Υλικών από Αθήνα στην Θεσσαλονίκη, τη οποία ο πομφολυγώδης Υπουργός, τελικά, την διέλυσε! (Να ένα άλλο θέμα να κοιτάξει ο κ. Καμμένος). Ουδεμία αντίδραση σημειώθηκε τότε από σύμπασα την Αντιπολίτευση.

Και τώρα;
Εκείνο που πρέπει να κοιτάξει το ΥΕΘΑ, πέραν από το ελέγξει αμαρτίες εμπλεκομένων στο όργιο που δεν έχουν παραγραφεί, είναι να απαιτήσει από την ΝΗΙ να παρέξει στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία αυτό που της στέρησε το 2003, λόγω αδιαφορίας των Ελλήνων Πατριωτών. Δηλ. εργασία, κατασκευές κλπ ώστε να πάρει μία ανάσα ο μελλοθάνατος. Ο αιτών και λαμβάνει.
Επίσης την άμεση υπογραφή FOS.
ΣΗΜ.:
Ιχνηλατείται απόπειρα απόδοσης ευθύνης για την θλιβερή αυτή υπόθεση των ΝΗ - 90 στον νυν Α/ΓΕΣ, άριστο Αξιωματικό, Στρατηγό κ. Χρ. Μανωλά (!!!). Εάν επιμείνουν θα γελοιοποιηθούν. Τους ενόχους τους έχουν μπροστά τους και πρέπει να τους παρουσιάσουν. Θα επικρατήσει το πνεύμα "αδελφότητος" των συναδέλφων της συντεχνίας των κλεπτομανών πολιτικών.

Οι αποπειρόμενοι να θίξουν τον Α/ΓΕΣ προβάλλουν το σύνολο των Αξιωματικών του Στρατού που έχουν μάτια και βλέπουν. Ελπίζω να επικρατήσει σύνεση...

ΠΗΓΗ:  www.onalert.gr

ΤΟΥΡΚΙΑ:ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ Α/Α FD-2000 ΜΑΚΡΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ

 
   


HQ9XL1 

H Τουρκία εκτός του Συστήματος Αεροπορικής Διοίκησης και Ελέγχου του ΝΑΤΟ –
 Τι σημαίνει αυτό για την ΠΑ
 
Ως το πρώτο βήμα ουσιαστικής αποστασιοποίησης από τις ΗΠΑ εκλαμβάνεται η απόφαση της Τουρκίας να μην διασυνδέσει το μελλοντικό της αντιαεροπορικό/αντιβαλλιστικό σύστημα στο δίκτυο αεράμυνας του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με όσα εγγράφως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας İsmet Yılmaz.πριν δύο ημέρες.
Η απόφαση της Τουρκίας κυριάρχησε ως θέμα συζήτησης στην πρώτη ημέρα της κολοσσιαίας έκθεσης αμυντικού υλικού IDEX 2015 που γίνεται στο Αμπού Ντάμπι και μάλιστα στο τουρκικό περίπτερο (ίσο ή και μεγαλύτερο από το αντίστοιχο γερμανικό) οι Τούρκοι ιθύνοντες τόνιζαν ότι «Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη για να δεχθεί να εκχωρήσει της αντιβαλλιστική της άμυνα σε άλλα κράτη ή να κοινοποιεί στους πάντες στοιχεία για την στρατηγική της αεράμυνα»!
Τι σημαίνει – μεταξύ άλλων – αυτό: Οτι χάνεται η γνώση που μέσω του ΝΑΤΟ αποκτά εμμέσως η ελληνική πλευρά για μετακινήσεις και τοποθετήσεις των αντιαεροπορικών δυνάμεων της Τουρκίας και ενισχύεται στο στοιχείο του αιφνιδιασμού από τουρκικής πλευράς.

Το πρόγραμμα του Τουρκικού Αντιαεροπορικού/Αντιβαλλιστικού Συστήματος Μεγάλου Βεληνεκούς (Τ-LORAMIDS) έχει κλείσει οριστικά προς την πλευρά της κινεζικής China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) που προσφέρει το αντιαεροπορικό/αντιβαλλιστικό σύστημα FD-2000 (εξαγωγική έκδοση του ΗQ-9 που αποτελεί αντίγραφο του ρωσικού S-300), με χρηματοδότηση του προγράμματος αξίας $3,44 δισ.

Φυσικά με την επιλογή αυτή αλλάζουν τα πάντα στο Αιγαίο για την Πολεμική Αεροπορία, προς το χειρότερο, βέβαια.
Σε οποιαδήποτε επιλογή των Τούρκων τα πράγματα δεν θα ήταν εύκολα για την ΠΑ, αλλά άλλο να προμηθεύονταν τα Patriot που τα γνωρίζει άριστα η Αεροπορία αφού τα επιχειρεί, άλλο το γαλλικό σύστημα το οποίο και αυτό πιθανον θα επιχειρεί σε λίγο καιρό το Ναυτικό με την χρήση των πυραύλων επιφανείας-επιφανείας ASTER-30 των FREMM και άλλο να επέλεγαν το ρωσικό για το οποίο ισχύει ότι και για τα Patriot: Τα S-300 τα ξέρει πολύ καλά η ΠΑ.
Αντ’αυτού επέλεξαν το μοναδικό που αγνοεί η ΠΑ, έστω και αν βασίζεται στην τεχνολογία των S-300PMU1, αλλά έχει καλύτερες κινηματικές επιδόσεις το βλήμα και φτάνει μέχρι τα 200 χλμ ακτίνα δράσης.

Αν τοποθετηθεί σε μικρό βάθος στα μικρασιατικά παράλια θα αλλάξει ολόκληρη την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και ίσως αναγκάσει την ΠΑ να προχωρήσει σε προωθημένη διάταξη των μεγάλου βεληνεκούς συστημάτων της πέρα από την Σκύρο…

Σε συνδυσμό με την απόκτηση των 100 F-35 η τουρκική Αεροπορία, «στριμώχνει» στρατηγικά την ΠΑ με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο. Μπορεί να αμύνεται υπερπηδώντας τα νησιά του Α.Αιγαίο και προσβάλλοντας τα ελληνικά μαχητικά και τα ΑΣΕΠΕ ERIEYE πριν καν εγκαταλείψουν την ηπειρωτική Ελλάδα και να επιτίθεται σε πρώτο πλήγμα «αόρατη». Τα ψέματα τελειώνουν.

Η επιλογή του FD-2000 έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους της Βορειοατλανικής Συμμαχίας καθώς πρόκειται για αντιαεροπορικό σύστημα που δεν είναι διαλειτουργικό με το Σύστημα Αεροπορικής Διοίκησης και Ελέγχου (ACCS) του ΝΑΤΟ, αλλά η Τουρκία όχι απλώς το ξεπέρασε αλλά δηλώνει ότι ΔΕΝ θέλει να είναι πλέον διαλειτουργικό!

Στην αξιολόγηση πρώτευσε το FD-2000, δεύτερο ήρθε το SAMP/T Aster 30 της ιταλο-γαλλικής κοινοπραξίας ενώ τη τρίτη θέση κατέλαβε το Patriot της αμερικανικής Raytheon. Η οριστική απόφαση επιλογής του συστήματος θα γίνει μέχρι τις 24 Απριλίου. Και η ολοκλήρωση του προγράμματος με την κήρυξη επιχειρησιακής ετοιμότητας αναμένεται να γίνει το 2020.

Η Κίνα δίνει πλήρη πρόσβαση και τεχνογνωσία στην Τουρκία για κατασκευή όχι μόνο του συγκεκριμένου πυραυλικού συστήματος, αλλά ολόκληρης γενιάς πυραυλικών συστημάτων.

Έχει ακτίνα δράσης 200 χλμ, μπορεί να καταρρίπτει αεροσκάφη μέχρι το ύψος των 30.000 μέτρων και το βλήμα κατευθυνεται προς τον στόχο με ταχύτητα 4,2 Mach, μεταφέροντας την κεφαλή βάρους 180 κιλών!
Που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2020, μπορεί η Τουρκία να κατασκευάζει το δικό της Α/Α σύστημα μακρού βεληνεκούς εγχώριας ανάπτυξης.

Στην τυπική της μορφή μία πλήρης πυροβολαρχία του συστήματος HQ-9 αποτελείται από αυτοκινούμενο (επί οχήματος ND1260) ραντάρ έρευνας Type 305B/YLC-2V, αυτοκινούμενο (επί οχήματος Taian TAS-5380) ραντάρ εγκλωβισμού HT-233, αυτοκινούμενο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 200 kW, αυτοκινούμενο μετασχηματιστή ηλεκτρικής ισχύος, όχημα τοπογραφικής αναγνώρισης EQ-2050 (το κινεζικό ανάλογο του HMMWV), αυτοκινούμενο κέντρο ελέγχου πυρός TWS-312, μέχρι οκτώ οχήματα μεταφοράς – εκτόξευσης (TEL: Transporter Erector Launcher) Taian TAS-5380 με τέσσερα βλήματα έκαστο (δηλαδή συνολικά μέχρι 32 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση) και οχήματα μεταφοράς –αναχορηγίας Taian TAS-5380 που διαθέτουν γερανό και μεταφέρουν τέσσερα βλήματα έκαστο.

Επιπρόσθετα, η πυροβολαρχία μπορεί να εμπλουτιστεί με ένα κινητό ραντάρ έρευνας χαμηλού ύψους Type 120 (χρησιμοποιείται όχημα ND1260), ένα κινητό (επί οχήματος ND1260) ραντάρ έρευνας–εγκλωβισμού Type 305A με κεραία ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA), σύστημα το οποίο προσφέρει αντιβαλλιστικές δυνατότητες, και παθητικά συστήματα εντοπισμού στόχων χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth).

Για όποιον πολιτικό νομιζει ότι «Θα μας σώσουν οι Αμερικανοί από την Τουρκία» ας εξετάσει πολύ προσεκτικά το περιεχόμενο της τουρκικής απόφασης για έξοδο από το Σύστημα Αεροπορικής Διοίκησης και Ελέγχου (ACCS) του ΝΑΤΟ: Θα αντιληφθεί ότι χάνεται για το ελληνικό σύστημα προειδοποίησης μια έγκαιρη και κρίσιμη παράμετρος έγκαιρης προειδοποίησης των τουρκικών κινήσεων-μετακινήσεων και μάλιστα σε στρατηγικό επίπεδο…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

H πρώτη μεγάλη συμφωνία για την αμυντική βιομηχανία: τα Mirage 2000-9 των Ην.Αρ.ΕμιράτωνΑΑΑ_kammenosUAE
ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΒ

Συμφωνία για την επισκευή και συντήρηση από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία των μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-9 της Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε ο ΥΕΘΑ Π.Καμμένος κατά την επίσκεψή του στην έκεθεση ΙDEX 2015 στο Αμπου Ντάμπι.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία για την ΕΑΒ που έχει κλειστεί εδώ και πολλά χρόνια και σίγουρα η πρώτη που αφορά τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη.
Η καταρχήν συμφωνία- οι λεπτομέρεις θα καθορισθούν αργότερα- κλείστηκε απο τον Π.Καμμένο και τον διάδοχο του “Αμπου Ντάμπι και αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχγιάν
Ο υπουργός πρόβαλε το γεγονός ότι η ΕΑΒ έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 10 Μirage 2000 EGM σε Μirage 2000-5 MK2 και βέβαια έχει και την πλήρη υποστήριξη των «απλών» Mirage 2000 EMG όπως και των Μirage 2000-5 MK2 της ΠΑ.
Η συμφωνία υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ ανά έτος.
Η Αεροπορία των ΗΑΕ διαθέτει 68 μαχητικά Mirage 2000-9
Ο ΥΠΕΘΑ Π.Καμμένος συμφώνησε με τον διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχγιάν και για μεγάλη προμήθεια ανταλαλκτικών για τις φρεγάτες κλάσης «S» του ΠΝ καθώς υπηρετούν στο Ναυτικό των ΗΑΕ (ο Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης δούλεψε σκληρά για αυτό) μάλιστα ζήτησε ολόκληρη φρεγάτα «S» για να χρησιμοποιηθεί ως ανταλλακτικά για την φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» η οποία έχει παροπλιστεί.

πηγή: http://www.pentapostagma.gr

Όταν ο όμιλος Λάτση «θυμήθηκε» τη Δημοκρατία

Για τους Έλληνες «ολιγάρχες» η Δημοκρατία δουλεύει μια χαρά όταν υπάρχουν κυβερνήσεις που τους δίνουν –με νόμο πάντα- «φιλέτα» του δημοσίου στις τιμές που εκείνοι επιθυμούν. Όταν αυτό αλλάζει και κάποιος επιχειρήσει να υπερασπισθεί και να διαφυλάξει το συμφέρον του δημοσίου, τότε έχουμε έλλειψη δημοκρατικού πνεύματος.

Του Μπάμπη Πολυχρονιάδη
 Χθες, η εταιρεία Lamda Development του ομίλου Λάτση εξέδωσε ανακοίνωση, αντιδρώντας στις προγραμματικές δηλώσεις του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Λαφαζάνη ότι «η εξαγορά του Ελληνικού υπήρξε σκανδαλώδης, τα σχέδια για την αξιοποίηση είναι ακραία αντιπεριβαλλοντικά» και ότι «εμείς θα επανεξετάσουμε αυτή την σκανδαλώδη εξαγορά με στόχο την ακύρωσή της».

Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η αναφορά σε «σκανδαλώδη εξαγορά» αγνοεί μία καθόλα νόμιμη διαδικασία, που ακολουθήθηκε στη βάση του σχετικού νόμου. Και ότι «το δημοκρατικό πνεύμα, από το οποίο η νέα κυβέρνηση αναμφίβολα διαπνέεται θα επέβαλε τη συζήτηση και τη διαβούλευση και όχι μονομερείς τοποθετήσεις όπως αυτή».

 Πράγματι, ο όμιλος Λάτση είχε μάθει να συζητά και να διαβουλεύεται με άλλους όρους… Πιο χαρακτηριστική περίπτωση, αυτή του Mall προ δεκαετίας, του μεγαλύτερου αυθαιρέτου της Ευρώπης. Γιατί στην περίπτωση του Mall, το «δημοκρατικό πνεύμα» επέβαλλε να γίνει η Βουλή πολεοδομικό γραφείο, ψηφίζοντας νόμους για την ανέγερσή του και τους συντελεστές δόμησης, για να αποφύγει η Lamda Development εμπλοκές από δημόσιες υπηρεσίες και διοικητικά δικαστήρια. Για την ιστορία, οι «δημοκρατικοί» νόμοι έφεραν τις υπογραφές των τότε υπουργών Βάσως Παπανδρέου και  Ευάγγελου Βενιζέλου.

Με «δημοκρατικό» τρόπο και εξίσου «δημοκρατικό» τίμημα είχε πάρει τότε η Lamda από τον ΟΕΚ και το οικόπεδο στο οποίο έχει χτιστεί το εμπορικό κέντρο: το 2001 ο δήμος Αμαρουσίου –μέσω δημοτικής επιχείρησης- είχε συνάψει σύμβαση με τον ΟΕΚ προκειμένου να του παραχωρηθεί το οικόπεδο έκτασης 43 στρεμμάτων για την ανέγερση του Χωριού Τύπου όπου θα διέμεναν το 2004 οι ξένοι δημοσιογράφοι που θα κάλυπταν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η δημοτική επιχείρηση… πουλήθηκε στην Lamda, τα σπίτια έγιναν σε άλλο οικόπεδο (κάτω από τις γραμμές του ΗΣΑΠ) και στο οικόπεδο του ΟΕΚ χτίστηκε το Mall άνω των 75.000 τ.μ., αντί για ένα πολύ μικρότερο που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των… δημοσιογράφων.

Τελικά, και αφού το εμπορικό κέντρο είχε ανεγερθεί και βρισκόταν σε λειτουργία, η Lamda κατέβαλλε το 2006 στον ΟΕΚ 38 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του οικοπέδου. Δηλαδή, στην τιμή ξεφτίλα των 895 ευρώ ανά τετραγωνικό (σ.σ. λίγους μήνες μετά ο ΟΕΚ αγόρασε οικόπεδο στα Πευκάκια με 1.040 ευρώ ανά τ.μ.).

Το 2009 ο 6ος τακτικός ανακριτής άσκησε δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος εναντίον των μελών του Δ.Σ. του ΟΕΚ που είχε εγκρίνει την μεταβίβαση στην Lamda, υπολογίζοντας τη ζημιά για τον οργανισμό σε 294 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση, που αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο fact the mall, με… «δημοκρατικό» τρόπο μπήκε στο αρχείο χωρίς να ακουστεί το παραμικρό στα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση του Ελληνικού έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με αυτή του Mall: το καλύτερο «φιλέτο» του δημοσίου η Lamda το παίρνει με μόλις 150 ευρώ ανά τ.μ. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης έχει αναφέρει σχετικά ότι το τίμημα αντιστοιχεί σε παραλιακό οικόπεδο στο Βραχάτι Κορινθίας και τον Άγιο Βασίλειο και ότι όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός δεν ήταν γνωστό ότι ο «νικητής» θα μπορούσε να φτιάξει και καζίν
ο…

 http://www.thepressproject.gr/article/72906/Otan-o-omilos-Latsi-thumithike-ti-Dimokratia

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ἐπιχείρησις ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ τοῦ τύμβου τῶν Σαλαμινομάχων!


Ἐπιχείρησις ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ τοῦ τύμβου τῶν Σαλαμινομάχων! 

Περιῆλθε εἰς γνῶσιν μας ὅτι καταβάλεται προσπάθεια ὁ ἀρχαῖος χῶρος τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμῖνος νὰ παραδοθῇ πρὸς χρῆσιν ναυπηγοεπισκευαστικὴς ἐταιρείας.

Συμπατριῶτες,

Ἐπὶ 182 χρόνια «Ἐλεύθερης Ζωῆς» τὸ Ἑλλαδικὸ κράτος καταβάλλει κάθε προσπάθεια ἀφανισμοῦ, τοῦ ὁ,τιδήποτε μας ἐνώνει μὲ τὸ παρελθὸν καὶ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναπνέουμε τὴν προγονική μας δόξα.


Κατέστρεψε μπαζώνοντας μὲ μπετὸν μυκηναϊκὸ οἰκισμὸ στὸν Ἀστακὸ
Αἰτωλοακαρνανίας.
Ἀφάνισε τῆς πυραμῖδες στὰ Μεσόγεια Ἀττικῆς.


Κατέστρεψε τὰ εὑρήματα τοῦ Ἀρχανθρώπου τῶν Πετραλώνων Χαλκιδικής, 700.000 ἐτῶν.
Ἐξαφάνισε τὰ ὀστᾶ τῶν Μαραθωνομάχων…


Μιὰ μακρὰ σειρὰ σκοτεινῶν καὶ ἐνόχων ἐνεργειῶν ἐναντίον τοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἱστορίας του.

Τώρα, μὲ πρόφαση κατασκευῆς ἔργων, ζητᾶ νὰ ἀφανίσῃ καὶ νὰ ῥίξῃ λήθη, στὴν δεύτερη μετὰ τὸν Μαραθῶνα ἐνδοξότερη, πανευρωπαϊκῶς, περιοχὴ τῆς πατρίδος μας. Τὴν περιοχὴ ὅπου ἐδόθη ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος.

Γύρω ἀπὸ τὴν Δήμαρχο μας, θὰ δόσουμε τὴν μάχη νὰ σταματήσῃ ἡ ἀνίερος αὐτὴ ἐκστρατεία ἀφανισμοῦ κάθε μνημείου τῆς κληρονομιᾶς μας. 
 
Ἡ ἱερὰ νῆσος Σαλαμῖνος ἔσωσε τὸ 480π.Χ τὴν πατρίδα μας καὶ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.
Σήμερα, 2015, καλούμεθα ἐμεῖς νὰ σώσουμε τὴν Σαλαμίνα!


Λαϊκὴ κίνησις πολιτῶν Ἀττικῆς, παράρτημα Σαλαμῖνος

 

Ἡ Δούρου, σημερινὴ περιφερειάρχης, μαζὺ μὲ τὸν Λαφαζάνη, ἔχουν λάβει ἤδη σχετικὴ ἐνημέρωσιν γιὰ τὸ πρόβλημα, ἀπὸ τὸν Γιῶργο Λεκάκη, καὶ ἐδήλωσαν πὼς θὰ ἀσχοληθοῦν σοβαρά, γιὰ νὰ βοηθήσουν νὰ ἐπιλυθῇ τὸ ζήτημα.
Ποῦ πῆγε τό ἐνδιαφέρον τους; Τό ξέχασαν μέ τό πού ἀνέλαβαν τίς …καρέκλες;


Ἤ μήπως ὅλο τό ἐνδιαφέρον τους ἴσχυε μόνον γιά τήν προεκλογική ἐκστρατεία;
Φιλονόη

filonoi.gr

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣΆρθρο στην εφημερίδα "Εμπρός"
Ιουστίνη
 
Αρχίζει σήμερα η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία διαρκεί από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή πριν από το Σάββατο του Λαζάρου. Ονομάζεται «Μεγάλη» όχι λόγω της μεγάλης της διάρκειας, αλλά για να τονιστεί η σημασία της στην προετοιμασία μας για την Μεγάλη Εβδομάδα και τη συμμετοχή μας στα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Είναι ένα πνευματικό ταξίδι με προορισμό την «εορτή των εορτών», την Λαμπρή. Αρχικά, το νόημά της εκτός από αυτήν την πνευματική εγρήγορση, ήταν ταυτισμένο με την προετοιμασία των κατηχουμένων για το βάπτισμά τους κατά τη νύκτα του Μ. Σαββάτου, στην πασχαλινή Θεία Λειτουργία.
Η λέξη νηστεία προέρχεται από το αρνητικό «νη» και το «εσθίω» και σημαίνει απέχω από την τροφή. Όταν νηστεύουμε όμως, δεν σημαίνει μόνο ότι απέχουμε από κάποιες τροφές. Το σημαντικότερο μέρος της νηστείας είναι το πνευματικό. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει: «Mην περιορίζεις όμως το καλό της νηστείας μόνο στην αποχή από το φαγητό. Γιατί πραγματική νηστεία είναι μόνο να μην κάνεις τίποτε άδικο. Να λύνεις κάθε δεσμό αδικίας. Συγχώρησε τον πλησίον σου για το κακό που σου έκανε και ξέχασε αυτά πού σου χρωστάει. Κρέας δεν τρως αλλά κατασπαράζεις τον αδελφό σου. Μολονότι εγκρατεύεσαι στο κρασί δεν εγκρατεύεσαι στις κακολογίες».
Στόχος μας είναι να βελτιωθούμε ως άνθρωποι, να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη, να ενισχυθούμε στον αγώνα για την απόκτηση της αρετής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τήρηση της νηστείας στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από την ασυδοσία, τον καταναλωτισμό, την γαστριμαργία, την φιληδονία, πάθη που αποχαυνώνουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Φυσικά η λήψη τροφής δεν είναι αμαρτία. Πρόκειται για εκούσια στέρηση που απαιτεί ψυχικό σθένος, ισχυρή θέληση και αγωνιστική διάθεση. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί με επιστημονικές μελέτες, ότι η νηστεία με τρόπο που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της ελληνικής μεσογειακής διατροφής, μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα υγείας. Όμως η Εκκλησία δίνει στη νηστεία θεολογικό νόημα. Δεν πρόκειται μόνο για την υγεία του σώματος αλλά κυρίως για την υγεία της ψυχής.
Η νηστεία, για τους ορθόδοξους χριστιανούς, μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση από την τροφή, την ύλη και την αμαρτία. Η αληθινή νηστεία συνοδεύεται από την αγάπη για τους συνανθρώπους μας και την ελεημοσύνη. Η διατροφή μας γίνεται πιο απλή και τα χρήματα που εξοικονομούμε τα προσφέρουμε στους φτωχούς. Η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής είναι περίοδος μετανοίας και πνευματικού αγώνα. Καταβάλλεται μια προσπάθεια να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας περισσότερο πνευματικά και όχι εγωιστικά. Είναι περίοδος περισυλλογής, αυτοσυγκέντρωσης και αυτοελέγχου. Είναι μια πορεία, ένας τρόπος που οδηγεί στην αυτοπειθαρχία και, με την βοήθεια της προσευχής, σε ψυχική αφύπνιση. Όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας προσπαθούν να μας εντάξουν σ’ αυτό το κλίμα της μετάνοιας και του πνευματικού αγώνα.
Ταυτόχρονα είναι περίοδος «χαρμολύπης» όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. «Είναι η χαρά της Λαμπρής, είναι η είσοδος στη δόξα της Βασιλείας. Είναι αυτό το όραμα, η πρόγευση του Πάσχα που κάνει τη λύπη της Μεγάλης Σαρακοστής χαρά, φως, και την δική μας προσπάθεια μια πνευματική άνοιξη», όπως λέει ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια ευκαιρία εσωτερικής αναζήτησης, εμβάθυνσης και αλλαγής. Για να αλλάξουμε τις εξωτερικές συνθήκες, για να πετύχουμε το καλύτερο για τους γύρω μας και την πατρίδα μας, πρέπει η αλλαγή να ξεκινήσει από μέσα μας. Μεταμορφώνοντας κανείς τον εαυτό του προς το καλύτερο, μπορεί να ξεκινήσει για να αλλάξει τον κόσμο.
Ας προετοιμαστούμε, λοιπόν, και εμείς σωματικά και πνευματικά, ώστε να υποδεχτούμε την Ανάσταση του Χριστού. «Νηστεύσωμεν νηστεία δεκτήν, ευάρεστον τω Κυρίω, αληθής νηστεία, η των κακών αλλοτρίωσις, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Η τούτων ένδεια, νηστεία εστίν αληθής και ευπρόσδεκτος».


ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται
από το πρωί η άσκηση «Πυρπολητής» μετά από εντολή του Πάνου Καμμένου.
Πρόκειται για εθνική διακλαδική άσκηση με την ενεργοποίηση του συνόλου
σχεδόν της δύναμης ταχείας αντίδρασης.

Η άσκηση διεξάγεται στις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, του Έβρου, του
 Ανατ. Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού και λαμβάνουν μέρος, σύμφωνα με το
ΑΜΠΕ, φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κανονιοφόροι, πλοία ταχείας μεταφοράς του
Πολεμικού Ναυτικού, μεταφορικά και επιθετικά ελικόπτερα του Στρατού
Ξηράς, ελικόπτερο έρευνας - διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, αεροσκάφη
 αναχαίτισης και δίωξης βομβαρδισμού της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και
τμήματα ειδικών επιχειρήσεων όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.


Στην άσκηση περιλαμβάνεται και σενάριο αντιμετώπισης κρίσης και 
συγκεκριμένα στον Αργοσαρωνικό με την ανακατάληψη βραχονησίδας.

Η εντολή για την άσκηση δόθηκε χθες το βράδυ και οι ασκήσεις ξεκίνησαν
στις 6 το πρωί.
Πηγή: www.lifo.gr

Ο στρατός μετά την επιμέλεια των ανθρώπων του και ηγέτη που ξέρει τι κάνει και ενδιαφέρεται φαίνεται να δυναμώνει εκεί που χρειάζεται και να ανθεί σε συνθήκες κάθε άλλο παρά ιδανικές.

Αυτού του είδους οι ξαφνικές ασκήσεις δίνουν σε κάθε βαθμίδα του στρατού τη δυνατότητα να εμπεδώσει τις αδυναμίες σε κάθε είδους διαδικασίες συνεργασίας και δοκιμασίας σε υλικό έμψυχο και μη, ώστε να επιμεληθεί στοχευμένα τη διόρθωση τους.

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ


 
Υγρόν πυρ


Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης
Το υγρό πυρ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

Ένα από τα πιο τρομερά όπλα που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ιστορίας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, ήταν το λεγόμενο υγρό πυρ των Βυζαντινών. Επρόκειτο για ένα πανίσχυρο όπλο, του οποίου τα μυστικά της πολύπλοκης λειτουργίας ελάχιστοι γνώριζαν…

Το υγρό πυρ δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε όλες τις φορές ως αμυντικό όπλο, με το οποίο οι Βυζαντινοί υπερασπίζονταν την αυτοκρατορία για αρκετούς αιώνες. Το όπλο είχε ως βάση του μιαν εμπρηστική ουσία και η εν γένει πολύπλοκη εφαρμογή του ήταν για τους Βυζαντινούς ένα επτασφράγιστο μυστικό, το οποίο στο σύνολό του ήταν γνωστό μόνο σε μερικά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Η ακριβής του σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του χάθηκαν μαζί με τα ανώτατα στελέχη της αυτοκρατορίας, έτσι που η τεχνολογία του να αποτελεί στις μέρες μας ένα άλυτο μυστήριο. Ωστόσο, ακόμα και στην εποχή που χρησιμοποιείτο, η τεχνολογία του δεν διαδόθηκε ποτέ. Εντύπωση προκαλεί δε το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί, παρά τα συντριπτικά αποτελέσματα που είχε στα πεδία των μαχών, το χρησιμοποιούσαν με φειδώ και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διαφυλαχτεί η τεχνογνωσία του και κυρίως να μην πέσει σε εχθρικά χέρια.

Αραβική απειλή

Το 673, τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τέθηκαν στη μεγαλύτερη δοκιμασία υπό τη σοβαρότατη αραβική απειλή. Το Βυζάντιο καλείτο να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό πολιτισμό απέναντι στην επέλαση του Ισλάμ. Οι Άραβες, διαποτισμένοι από τον ασίγαστο ζήλο που τους ενέπνεε η νέα θρησκεία τους, είχαν επικρατήσει της Περσικής Αυτοκρατορίας και κοιτούσαν απειλητικά τα θεόρατα τείχη της Κωνσταντινούπολης…

Οι δυνάμεις των Βυζαντινών υστερούσαν στρατιωτικά σε αριθμό και δύναμη κρούσης, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, παρόλο που με τα μέσα εκείνης της εποχής ήταν σχεδόν αδύνατον να διαρραγούν τα τείχη της Βασιλεύουσας. Υπήρχε ωστόσο το ενδεχόμενο ενός αποκλεισμού που θα δημιουργούσε συνθήκη λιμού από τη στιγμή που ο αραβικός στόλος θα κατάφερνε να επικρατήσει και να εξασφαλίσει τον θαλάσσιο έλεγχο.

Η επέλαση των Αράβων στη Συρία δημιούργησε ένα κύμα προσφύγων που κατέφυγε μέσα στα ασφαλή τείχη της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν κι ένας Έλληνας της Συρίας, ονόματι Καλλίνικος, ο οποίος κουβαλούσε μαζί του μιαν εκρηκτική συνταγή ενός πρωτάκουστου όπλου, ενός υπερόπλου που θα έμενε στην Ιστορία ως το «υγρόν πυρ» ή αλλιώς «ελληνικόν πυρ» ή και ως «θαλάσσιον πυρ». Μια ακόμα ονομασία του ήταν «περσικόν πυρ», μια και ο Καλλίνικος λέγεται ότι είχε προσφέρει παλιότερα τις εκδουλεύσεις του στον μουσουλμανικό στρατό, ο οποίος συνήθιζε να χρησιμοποιεί διάφορα εμπρηστικά όπλα από παράγωγα του πετρελαίου, όπως η πίσσα και η νάφθα. Παρόμοιες πρωτόλειες τεχνικές χρησιμοποιούσε ήδη και ο στρατός των Ρωμαίων, όπως και οι Πέρσες. Ωστόσο το «υγρό πυρ» των Βυζαντινών ξεχώριζε χαρακτηριστικά από την εξελιγμένη σύνθεση των εμπρηστικών υλών που χρησιμοποιούσαν αλλά κυρίως από την τεχνολογία παροχέτευσης, δηλαδή τον προηγμένο μηχανισμό ψεκασμού του εύφλεκτου υλικού.

Μάλιστα ο Καλλίνικος μπορεί να λογαριαστεί και σαν ένας από τους πρώτους εμπόρους όπλων, γιατί εισέπραξε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για την παραχώρηση της νέας τεχνολογίας στους Βυζαντινούς, οι οποίοι αποφάσισαν να βγάλουν τα λεφτά τους – και με το παραπάνω φυσικά.

Η φλεγόμενη απάντηση των Βυζαντινών

Το υπερόπλο των Βυζαντινών βασιζόταν σε μια ευφυέστατη μέθοδο μετάγγισης. Το υγρό πυρ θερμαινόταν σε χύτρα και κατόπιν διοχετευόταν μέσω αντλιών σε αυλούς που αύξαναν τη θερμοκρασία και την πίεση του μείγματος προτού το οδηγήσουν στο χείλος ενός εγχυτήρα, στον οποίο ήταν προσαρμοσμένος ένας λύχνος για την ανάφλεξη του υγρού. Συνεπώς το υγρό πυρ ενσωμάτωνε μια σειρά τεχνολογικών καινοτομιών σε συνδυασμό με την απαιτούμενη τεχνογνωσία εφαρμογής στους τομείς της μηχανολογίας και της χημείας.

Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του όπλου ήταν συντριπτικές για τους εχθρούς… Το βυζαντινό Ναυτικό χρησιμοποιούσε ειδικές πολεμικές γαλέρες, τους λεγόμενους «δρόμωνες», οι οποίοι διέθεταν επίπεδα καταστρώματα, κατάλληλα για την τοποθέτηση κινητών πύργων ή κάστρων, αλλά και για την εγκατάσταση του συστήματος ψεκασμού του φοβερού υγρού.

Το 678, οι Άραβες ήταν οι πρώτοι που βίωσαν τις τρομερές επιδόσεις αυτού του φοβερού όπλου, το οποίο καθόρισε το αποτέλεσμα της ναυμαχίας κατά την οποία ο εχθρικός στόλος πυρπολήθηκε μαζί με τους άνδρες του! Αλλά και στην επόμενη αραβική επίθεση, μερικές δεκαετίες αργότερα, κατά το 717, το υγρό πυρ καθόρισε ξανά το αποτέλεσμα της μάχης. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι Βυζαντινοί είχαν την πρόνοια και τη σοφία προκειμένου να διαφυλάξουν την τεχνογνωσία του όπλου, να το χρησιμοποιούν σε σπάνιες περιπτώσεις και πάντα ως αμυντικό όπλο, ποτέ ως επιθετικό. Στους τρεις αιώνες που ακολούθησαν, η αυτοκρατορία δέχτηκε πολλές επιθέσεις και η χρήση του υγρού πυρός αποδείχτηκε καταλυτική για τη προάσπισή της. Το 1204 σταμάτησε οριστικά η χρήση του και η μυστική συνταγή του χάθηκε για πάντα. Παρ’ όλα αυτά, σαν όπλο άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην Ιστορία κυρίως με την αναχαίτιση της μέχρι τότε κατακλυσμιαίας εξάπλωσης των μουσουλμάνων, πράγμα που έδωσε στα νέα τότε ευρωπαϊκά κράτη την ευκαιρία να συγκροτηθούν και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον δυτικό πολιτισμό.

Το μυστικό

… τα συστατικά εδόθησαν από τον άγγελο στον πρώτο μέγα χριστιανό αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο… και ο μέγας αυτοκράτωρ, επιθυμώντας να διασφαλίσει το μυστικό προς χάριν των διαδόχων του, όρισε ότι πρέπει να καταστούν επάρατοι, εγγράφως και ενώπιον του ιερού βωμού της Εκκλησίας του Θεού, όποιοι τολμήσουν να δώσουν το πυρ σε άλλο έθνος, δεν θα πρέπει να λογίζονται πλέον χριστιανοί, ούτε να κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ή τιμητική διάκριση, ενώ σε περίπτωση που απολαμβάνουν ήδη αυτό το προνόμιο, να τους αφαιρεθεί και να στιγματιστούν ανά τους αιώνες ως κοινοί εγκληματίες, όποιοι κι αν είναι, αυτοκράτορες, πατριάρχες, άρχοντες ή απλοί υπήκοοι. Αυτός θα είναι ο κλήρος όσων επιχειρήσουν να παρακούσουν αυτή την εντολή.

Ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος σε επιστολή προς τον γιο του.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση