ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,

Αναζήτηση

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

ΑΔΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ Η' ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ; (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011)ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΕΚ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ!
ΜΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ!

Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασί−
ες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών
για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β΄
1440/16.6.2011 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986)
«Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποι−
ήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.4.2002).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ Α΄ 153/28.06.2002)
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 16, παρ. 4 του
Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003) «Προστασία και διαχεί−
ριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000».
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/21.9.2011) «Περιβαλλοντι−
κή αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ−
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος».
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.4.2005).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 56/15.4.2010), «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009».
7. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147/27.6.2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης8. Τις διατάξεις του άρθρου 186 Τομέας Γ΄ Υποτομέας
α΄ και του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Την υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
21/13.1.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δρα−
στηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με
το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011)».
10. Την υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332/
20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκα−
ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμ−
φωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ...και
άλλες διατάξεις (Α΄ 91)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει11. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως τα άρθρα
947−1345.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17.3.1983) όπως το άρ−
θρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.1440/1984
(ΦΕΚ Α΄ 70/21.5.1984).
13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440/ 16.6.2011)
κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέ−
σεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα
χρήσης νερού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.
160143/8.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2834/15.12.2011) κοινή υπουργική από−
φαση και την υπ’ αριθμ. οικ. 110424/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄1190/11.4.
2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει σήμερα.
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ Α΄ 124/17.5.2012Διορισμός Υπουργών».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε με
την αριθ. 160143/8.12.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2834/15.12.2011),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα
με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν
την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαι−
ώματα χρήσης νερού
, σύμφωνα με τις διαδικασίες της
παρούσας, μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2012.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με την
παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 110424/11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄
1190/11.04.2012), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προ−
ϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπό−
μενη από την αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να
ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις
διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2012.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012


ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ


ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ- ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Με την παρούσα ΚΥΑ, προχωράει ένα βήμα περισσότερο, ο έλεγχος του νερού. 

Το κράτος, θεωρεί το νερό.... δικό του αγαθό. 
Η δικαιολογία είναι πως ‘πρέπει να προστατευθεί το περιβάλλον και η δημόσια υγεία αλλά και οι πολλοί -το σύνολο- από τις σπατάλες των ολίγων’

Προσέξτε τώρα το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί με τη τροφή

πχ δείτε πόσο έχουν περιοριστεί: ΑΦΑΝΙΣΤΕΙ οι παράκτιοι ψαράδες προς όφελος των ιχθυοτροφείων των συγγενών της Δαμανάκη της επιτρόπου που ψηφισε τα περι της αλιείας και του Παπανδρέου -του αδερφού του-του πρώην  πρωθυπουργού.
Η αλιεία περιορίστηκε χάρην της ιχθυοτροφίας και των συμφερόντων δύο εταιρειών που πλουτίζουν απότομα και πάρα πολύ!!!
ΤΥΧΑΙΟ ΛΕΤΕ;

Σας καλώ να το σκεφτείτε λίγο αφού ακούσετε λίγο το "τραβηγμένο" σενάριο που έχει ώς εξής: 

Παραχωρούνται ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (πήγες, ποτάμια, λίμνες) από τις Περιφέρειες στην ΕΥΔΑΠ τάχα για να τα διαχειρίζεται ορθολογικότερα, η οποία όμως με τη σειρά της αφού ιδιωτικοποιείται τα μεταβιβάζει σε ιδιώτες συγκεκριμένα σε ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ για να έχουμε έσοδα, που πλέον θα έχουν το απόλυτο μονοπώλιο, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σας φαίνεται τραβηγμένο ε;

Μάθετε όμως ότι αυτό ακριβώς έγινε στη Λατινική Αμερική!

Δείτε πως γίνεται  εδώ:

Αν πάμε στην αίτηση- δήλωση που προτείνει η Κυβερνητική Υπουργική Απόφαση, βλέπουμε πως στην προέλευση του νερού, αναφέρεται ‘μεταβατικά ύδατα, παράκτια ύδατα, άλλο’

Το νερό της βροχής, άνετα μπορεί να θεωρηθεί ότι ‘μεταβαίνει’ από τις ψηλότερες στις χαμηλότερες περιοχές.

Αν λοιπόν φτιάξουμε μια δεξαμενή και το μαζεύουμε, θα πρέπει να το δηλώσουμε και να πάρουμε άδεια χρήσης, αφού ανήκει στα ‘μεταβατικά’.

Αρα θα πληρώνουμε το νεράκι στο πηγάδι ή τη στέρνα μας;
κι αν μάλιστα κάνουν τη τιμή απαγορευτική δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ούτε για να καλλιεργήσουμε ούτε για άλλο.

και τώρα τι;

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΚΟΗ;
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ;
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ;
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΔΙΑΜΑΧΗ;

ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.
ΑΡΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΔΡΩΝΤΑΣ ΠΡΙΝ ΕΡΘΟΥΝ. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή η ευθύνη των σχολίων βαρύνει το σχολιαστή!

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση