ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,

Αναζήτηση

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ
-ΚΛΑΠΗΚΑΝ ΤΟ 1900, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 1912 ΚΙ ΟΜΩΣ ΤΟΣΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ :
 Οι οικονομικοί πόλεμοι είναι το θεμέλιον της ιουδαϊκής υπεροχής.
 Η ορατή διοίκησις και οι μυστικοσύμβουλοι».
Η επιτυχία των καταστρεπτικών διδασκαλιών.
Η αφομοίωσις εν τη πολιτική.
Ο ρόλος του Τύπου.
Η τιμή του χρυσού και η αξία των ιουδαϊκών θυμάτων.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Είναι δι’ ημάς απαραίτητον όπως οι πόλεμοι μη δίδωσιν, όσον τούτο είναι δυνατόν, εδαφικά

πλεονεκτήματα. Ο πόλεμος δέον να μεταφέρεται ούτω επί του οικονομικού εδάφους, ίνα τα Έθνη

ίδωσι την ισχύν της υπεροχής μας και ίνα το τοιούτον θέση και τα δύο αντίπαλα μέρη εις την

διάθεσιν των διεθνών πρακτόρων μας, οίτινες έχουσι μυρίους οφθαλμούς, τους οποίους κανέν

σύνορον δεν σταματά. Τότε τα διεθνή μας δίκαια θα απαλείψωσι τα εθνικά δίκαια, κατά την κυρίαν

σημασίαν της λέξεως καί θα κυβερνήσωσι τους λαούς, καθ’ ον τρόπον το αστικόν δίκαιον των

Κρατών κανονίζει τας σχέσεις των υπηκόων των προς αλλήλους.

Οι διοικούντες, εκλεγόμενοι υφ’ ημών του λαού, αναλόγως του δουλικού χαρακτήρος των,

δεν θα είναι πρόσωπα παρεσκευασμένα δια την διακυβέρνησιν της χώρας. Τοιουτοτρόπως θα

αποβώσιν ευκόλως πεσσοί εις το παιγνίδιον μας, μεταξύ των χειρών των σοφών και πνευματωδών

συμβούλων μας, των ειδικών μας, ανατραφέντων από της παιδικής των ηλικίας επί τω σκοπώ να

διοικήσωσι τας υποθέσεις ολοκλήρου του κόσμου. Γνωρίζετε ότι οι ειδικοί μας έχουσιν αντλήσει

τας πληροφορίας, τας αναγκαίας προς διοίκησιν, τα πολιτικά σχέδια μας, από την πείραν της

ιστορίας και από την μελέτην όλων των αξιοσημείωτων γεγονότων.

Οι Χριστιανοί δεν οδηγούνται εκ των αμερολήπτων παρατηρήσεων των εξηγμένων εκ της

ιστορίας, αλλά εκ μιας θεωρητικής ρουτίνας, ανικάνου να επιτύχη πραγματικών τι αποτέλεσμα. Δια

τούτο ακριβώς δεν τους λαμβάνομεν ποσώς υπ’ όψιν· ας διασκεδάσωσιν επί τίνα ακόμη χρόνον, ας

ζήσωσι με ελπίδας με νέας τέρψεις, ή με την ανάμνησιν των διασκεδάσεων, ας έχουσιν ήδη κάμει.

Ας αφήσωμεν αυτούς να πιστεύωσιν εις την υφ’ ημών εμπνευσθείσαν σπουδαιότητα των νόμων της

επιστήμης - των θεωριών. Επί τω σκοπώ τούτω, αυξάνομεν διαρκώς δια των δημοσιογραφικών

οργάνων μας την τυφλήν πεποίθησιν των εις αυτούς τους νόμους. Η διανοουμένη τάξις των

Χριστιανών θα καυχάται δια τας γνώσεις της και, χωρίς να τας εξετάζη λογικώς, θα θέτη εις

ενέργειαν όλα τα διδάγματα της επιστήμης, τα συναγόμενα υπό των πρακτόρων μας, δια να

οδηγώσι τα πνεύματα των Χριστιανών προς την κατεύθυνσιν,. η οποία μας είναι αναγκαία.

Μη νομίσητε ότι αι διαβεβαιώσεις μας αυταί είναι αβάσιμοι· παρατηρήσατε τας επιτυχίας,

τας οποίας ηδυνήθημεν να δημιουργήσωμεν εις τον Δαρβινισμόν, εις τον Μαρξισμόν, εις τον

Νιτσενισμόν. Δι’ ημάς τουλάχιστον η δηλητηριώδης επιρροή των τάσεων τούτων οφείλει να είναι

καταφανής.

Μας είναι αναγκαίον να λαμβάνωμεν υπ' όψιν τας ιδέας, τους χαρακτήρας, τας νεωτεριστικάς

τάσεις των λαών δια να μη διαπράττωμεν λάθη εν τη πολιτική και εν τη διοικήσει των υποθέσεων.

Το σύστημα μας, του οποίου τα μέρη δύνανται να διατεθώσι διαφοροτρόπως, και αναλόγως προς

τους λαούς τους οποίους συναντώμεν εις τον δρόμον μας, δεν δύναται να εχει επιτυχίαν, ειμή μόνον

εάν η πρακτική εφαρμογή του βασίζεται επί των αποτελεσμάτων του παρελθόντος συγκρινομένων

με το παρόν.

Τα νέα Κράτη έχουσιν εις χείρας των μεγάλην δημιουργικήν δύναμιν : τον Τύπον. Ο

προορισμός του τύπου είναι, να υποδεικνύη τας δήθεν απαραιτήτους απαιτήσεις, να καθιστά

γνωστά τα παράπονα του λάου, να δημιουργή δυσηρεστημένους, να δίδη εις αυτούς φωνήν.

Ο τύπος ενσαρκώνει την ελευθερίαν του λόγου. Αλλά τα Κράτη δεν ηδυνήθησαν να

χρησιμοποιήσωσι την δύναμιν ταύτην, και ούτω αυτή έπεσεν εις χείρας μας. Δι’ αυτής επετύχομεν

επιρροήν μένοντες συγχρόνως αφανείς. Χάρις εις αυτήν έχομεν συσσωρεύσει εις χείρας μας τον

χρυσόν, παρ’ όλους τους χειμάρρους αιμάτων και δακρύων, εν τω μέσω των οποίων εδέησε να

επιτύχωμεν τούτο. Αλλά εξηγοράσθημεν θυσιάσαντες πολλούς εκ των ημετέρων. Έκαστον των

θυμάτων μας αξίζει μυριάδας χριστιανών ενώπιον του θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή η ευθύνη των σχολίων βαρύνει το σχολιαστή!

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση