ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ,

Αναζήτηση

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ 1907 ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ
Είναι μυστικά πρακτικά στοών που κλάπηκαν από μετανοημένα μέλη και δόθηκαν σε ορθόδοξους ιερείς οι οποίοι τα εξέδοσαν το 1907 και το 1912 στη Ρωσία πρώτη φορά.
Κάθε φορά εξαφανίζονται και κάποιοι που τα φυλάνε τα ξαναδίνουν στη δημοσιότητα.
Εδώ από την έκδοση του 1912 μπορείτε να δείτε σε μετάφραση το πλήρες κείμενο που περιέχει τα εξής:

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


Εισαγωγή R. Lambelin 4

Κεφάλαιον Α'. 14

Το δίκαιον εν τη ισχύι. Η ελευθερία, η φιλελευθερία, ο χρυσός. Η πίστις. Η αυτονομία. Η

κεφαλαιοκρατία. Ο όχλος, η αναρχία. Η ίουδ. μασωνική εξουσία αήττητος. Αι διαφωνίαι των

κομμάτων. Τα ισχυρά ποτά. Ο κλασικισμός. Η ακολασία. Ο τρόμος κλπ.

Κεφάλαιον Β'. 19

Οι οικονομικοί πόλεμοι. Ο ρόλος του Τύπου. Η τιμή του χρυσού.

Κεφάλαιον Γ'. 20

Ο συμβολικός όφις. Αι κοινοβουλευτικαί ομιλιομηχαναί, οι λίβελλοι. Η οικονομ.

υποδούλωσις. Ο στρατός των Ιουδαίων μασώνων. Ο εκφυλισμός των Χριστιανών. Τα δημοτικά

σχολεία των μασώνων. Γενική οικονομική κρίσις. Διατί είναι άτρωτος ο μασωνισμός κλπ.

Κεφάλαιον Δ'. 23

Τα διάφορα στάδια της δημοκρατίας. Η εξωτερική όψις του μασωνισμού. Ο ρόλος της

κερδοσκοπίας. Η λατρεία του χρυσού.

Κεφάλαιον Ε'. 24

Δημιουργία ίσχυρας κυβερνητικής συγκεντρώσεως. Διατί τα Κράτη 8έν δύνανται να

συνεννοηθώσι. Πως θα υποταχθή η δημοσία γνώμη. Η υπέρτατη Κυβέρνησις.

Κεφάλαιον ΣΤ'. 27

Τα μονοπώλια. Η αριστοκρατία εστί ρημένη κτηματικού πλούτου. Το εμπόριον, η βιομηχανία

και η κερδοσκοπία. Η αναρχία και η οινολογία.

Κεφάλαιον Ζ'. 28

Διατί πρέπει ν' αυξάνωμεν τους εξοπλισμούς. Ζυμώσεις, διχόνοιαι και μίση εις όλον τον

κόσμον. Καταναγκασμός της αντιπολιτεύσεως των Χριστιανών δια των πολέμων και του γενικού

πολέμου. Ο Τύπος και η δημοσία γνώμη.

Κεφάλαιον Η'. 29

Διφορούμενη χρήσις του δικαστικού δικαίου. Οι συνεργάται του μασωνικού καθεστώτος.

Ιδιαίτεραι Σχολαί. Οικονομολόγοι και εκατομμυριούχοι.

Κεφάλαιον Θ'. 30

Εφαρμογή των μασωνικών άρχων. Τα μασωνικόν σύστημα. Η σπουδαιότης του

αντισιμητισμού. Η δικτατορία του μασωνισμού. Ο τρόμος. Ο φιλελεύθερος δεσποτισμός. Η

εφαρπαγή της εκπαιδεύσεως και ανατροφής κλπ.

Κεφάλαιον Ι'. 32

Η δύναμις των πραγμάτων εν τη πολιτική. Η μεγαλοφυία της ποταπότητος. Η καθολική

ψηφοφορία. Ο μεγαλοφυής οδηγός του μασωνισμού. Το δηλητήριον της φιλελευθερίας. Το

Σόνταγμα, σχολή κομματικών διχονοιών. Οι Πρόεδροι δημιουργήματα του μασωνισμού κλπ.

Κεφάλαιον ΙΑ'. 35

Το πρόγραμμα του νέου Πολιτεύματος. Οι Χριστιανοί είναι πρόβατα. Ο μυστικός

μασωνισμός και αι στοαι «επιφανείας»

Κεφάλαιον ΙΒ'. 37

Μασωνική ερμηνεία της λέξεως «ελευθερία». Το μέλλον του Τύπου εϊς το βασίλειον των

Μασώνων. Η αλληλεγγύη των Μασώνων εν τω συγχρόνω Τύπω. Το αλάνθαστον του νέου

Πολιτεύματος.

Κεφάλαιον ΙΓ'. 40

Η ανάγκη του επιουσίου άρτου. Τα πολιτικά και βιομηχανικά ζητήματα. Οι διασκεδάσεις. Οι

οίκοι ανοχής. Τα μεγάλα προβλήματα.

Κεφάλαιον ΙΔ'. 41

Η θρησκεία του μέλλοντος. Η δουλεία του μέλλοντος. Η πορνογραφία και το μέλλον του

έντυπου λόγου.

Κεφάλαιον ΙΕ'. 42

Παγκόσμιον πραξικόπημα εν μια ήμερα. Αί εις θάνατον καταδίκαι. Η μέλλουσα τύχη των

Χριστιανών μασώνων. Ο μασωνισμός, οδηγός όλων των οργανώσεων. Ο Κομμουνισμός. Αί

θανατικαί καταδίκαι των μασώνων κλπ.

Κεφάλαιον ΙΣΤ'. 47

Τα Πανεπιστήμια ακίνδυνα. Η αντικατάστασις του κλασικισμού. Κατάργησις της ελευθέρας

εκπαιδεύσεως. Η διδασκαλία δια τον παραστάσεων.

Κεφάλαιον ΙΖ'. 49

Το δικηγορικόν Επάγγελμα. Η επιρροή των Χριστιανών Ιερέων. Η ελευθερία της

συνειδήσεως. Πατριάρχης και Πάπας. Μέσα πάλης κατά της υφισταμένης Εκκλησίας. Προβλήματα

του συγχρόνου Τύπου κλπ.

Κεφάλαιον IH'. 51

Μέτρα ασφαλείας. Επιτήρησις των συνωμοτών. Η φανερά φρουρά καταστρεπτική δια την

Αρχήν κλπ.

Κεφάλαιον ΙΘ'. 53

Το δικαίωμα του αναφέρεσθαι. Τα πολιτικά εγκλήματα κλπ.

Κεφάλαιον Κ' 54

Οικονομικόν πρόγραμμα. Προοδευτικοί δασμοί. Ταμιευτικαί Τράπεζαι. Ελεγκτικόν

Συνέδριον. Στασιμότης κεφαλαίων. Έκδοσις γραμματίων. Ανταλλαγή του χρυσού. Τα κρατικά

δάνεια κλπ. Οι πράκτορες του μασωνισμού.

Κεφάλαιον ΚΑ'. 58

Τα εσωτερικά δάνεια. Το παθητικόν και οι φόροι. Αι μετατροπαί. Κατάργησις του

χρηματιστηρίου. Φορολογία των βιομηχανικών αξιών.

Κεφάλαιον KB'. 60

To μυστικόν του μέλλοντος κλπ.

Κεφάλαιον ΚΓ'. 61

Μείωσις παραγωγής ειδών πολυτελείας. Η μικρά βιομηχανία. Η απεργία. Απαγόρευσις της

μέθης. Καταδίκη της παλαιάς κοινωνίας και ανάστασις αυτής υπό νέαν μορφήν. Ο εκλεκτός του

Θεού.

Κεφάλαιον ΚΔ'. 62

Ενίσχυσις των ριζών του βασιλέως Δαβίδ. Απομάκρυνσις των απ’ ευθείας διαδόχων. Ο

βασιλεύς - Πεπρωμένον. Το άσπιλον των εξωτερικών ηθών του βαοιλέως των Ιουδαίων.
 
Όποιος θέλει να δει πως τα συγκεκριμένα σχέδια περιγράφονται το 1907 και βρίσκονται σήμερα σχεδόν υλοποιημένα ας διαβάσει και τις εξηντατέσσερις σελίδες, το έχω  σε συντόμευση στο πλαινό κομμάτι για να το βρίσκετε επανερχόμενοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή η ευθύνη των σχολίων βαρύνει το σχολιαστή!

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι

ΕΛΛΗΝΑΣ η ευτυχία του να είσαι και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση